Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2019-002806

Detaljplanen sträcker sig från Uppsala centralstation till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra och är cirka 17 kilometer lång. Sträckan delas upp i tre delsträckor. Delsträcka A går från Uppsala centralstation till Exercisfältet där kollektivtrafikstråket förgrenas i en östlig respektive en västlig sträckning. Delsträcka B går genom Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda. I Rosendal är delar av Torgny Segerstedts allé redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Delsträcka C går från Ångströmslaboratoriet genom Ulleråker och Ultuna. En sträcka i Ulleråker är redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Planområdet består till stor del av befintlig gatumark, men även ej ianspråktagen mark i form av skogsmark och jordbruksmark samt mindre delar av befintliga bostadsytor, verksamhets-ytor och rekreationsytor.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk i form av spårväg alternativt snabbussystemet BRT (Bus Rapid Transit).

Planprocessen är i skede: Granskning
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om granskning

Datum för granskning

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som ett granskningsutlåtande och publiceras i granskningsskedet.

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Saga Wingård

Telefon:
018-727 46 14