Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen.

Ta del av en handling

Om du vill ta del av en allmän handling kan du kontakta den nämnd som ansvarar för ärendet. Du kan också besöka Uppsala kommun för att ta del av allmänna handlingar.

Handlingar i kommunens diarium

För att se vilka allmänna handlingar som finns kan du söka i det kommungemensamma diariet. Där publiceras information om ärenden och allmänna handlingar som kommunens nämnder hanterar i det kommungemensamma diariet.

Sök i kommunens diarium

Handlingar i egna system

Vissa nämnder eller avdelningar hanterar större delen av sina ärenden och allmänna handlingar i egna verksamhetssystem. För att få reda på vilka handlingar som finns hos dessa kontaktar du respektive nämnd eller avdelning. De nämnder och avdelningar som har egna system är miljö- och hälsoskyddsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden samt kommunala lantmäterimyndigheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärenden hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan antingen begära ut ärenden och handlingar ur ett enskilt ärende eller begära ut en postlista med information om ärenden och allmänna handlingar. Kontakta miljoforvaltningen@uppsala.se och ange vad du vill begära ut.

Plan- och byggnadsnämnden

Ärenden hos plan- och byggnadsnämnden. Du kan antingen begära ut ärenden och handlingar ur ett enskilt ärende eller begära ut en postlista med information om ärenden och allmänna handlingar. Kontakta plan-byggnadsnamnden@uppsala.se och ange vad du vill begära ut. Kontakta bestallning.allmanhandling@uppsala.se för bygglovshandlingar.

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ärenden avseende grävtillstånd, trafikanordningsplaner och markupplåtelser hos Gatu- och samhällsmiljönämnden. Du kan antingen begära ut ärenden och handlingar ur ett enskilt ärende eller begära ut en postlista med information om ärenden och allmänna handlingar. Kontakta gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se och ange vad du vill begära ut.

Kommunala lantmäterimyndigheten

Ärenden hos kommunala lantmäterimyndigheten. Kontakta lantmaterimyndigheten@uppsala.se och ange vad du vill begära ut.

Äldre handlingar hos Stadsarkivet

Du kan också kontakta Stadsarkivet, som förvarar kommunens äldre handlingar.

Kontaktuppgifter till kommunens nämnder

Om du inte vet vem som ansvarar för din fråga kan du skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se om du vill begära ut en handling.

Nämnd E-post
Arbetsmarknadsnämnden arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se
Gatu- och samhällsmiljönämnden gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se
Idrotts- och fritidsnämnden idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se
Kommunstyrelsen kommunledningskontoret@uppsala.se
Kommunstyrelsen (stadsbyggnadsförvaltningens delar) mark-fastighet@uppsala.se
Kommunstyrelsen (stadsarkivets delar) stadsarkivet@uppsala.se
Kulturnämnden kultur-idrott-fritid@uppsala.se
Lantmäterimyndigheten (tillhör miljö- och hälsoskyddsnämnden) lantmaterimyndigheten@uppsala.se
Miljö- och hälsoskyddsnämnden miljoforvaltningen@uppsala.se
Namngivningsnämnden namngivningsnamnden@uppsala.se
Omsorgsnämnden vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se
Plan- och byggnadsnämnden plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
Räddningsnämnden raddningsnamnden@uppsala.se
Socialnämnden socialnamnden@uppsala.se
Utbildningsnämnden utbildningsforvaltningen@uppsala.se
Äldrenämnden vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se
Överförmyndarnämnden overformyndarnamnden@uppsala.se

Offentlig eller sekretessbelagd

Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. 

Läs om offentlighetsprincipen på regeringen.se

Handlingar registreras i ett diarium

Enligt svensk lag måste kommunen registrera allmänna handlingar som kommer till eller skapas hos kommunen. Registret kallas för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som kommunen hanterar. En del handlingar, till exempel ekonomihandlingar, hålls systematiskt ordnade utanför diariet.

Diariet ska visa

  • datum när handlingen eller dokumentet kom in eller skapades
  • diarienummer eller annan beteckning
  • vem handlingen har kommit från
  • en kort beskrivning vad dokumentet handlar om.

Lagar och riktlinjer som styr hanteringen

Offentlighets- och sekretesslagens  regler om hur kommunen ska registrera och hantera allmänna handlingar kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Eftersom diariet kan innehålla uppgifter om enskilda personer så gäller också dataskyddsförordningen, GDPR

Läs om hur kommunen hanterar personuppgifter

Avgifter vid kopiering och utlämnande av allmän handling

Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2010 att kommunens förvaltningar får ta ut avgifter vid kopiering eller avskrift av dokument (10 sidor eller fler) samt kopior på bild- och ljudupptagningar.

Avgifter

Papperskopior/fax:  10 sidor 50 kronor + 2 kronor per därefter följande  sida
Avskrift:    90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Videoband:  600 kronor per band
Ljudband:  120 kronor per band


Förvaltningarna får också ta ut ersättning för porto, om de beställda dokumenten väger mer än 20 gram, för eventuell postförskottsavgift eller bud.

Betalning kan ske via faktura eller kontant.

De kommunala bolagen rekommenderas att ta samma avgifter.

Plan- och byggnadsnämnden och stadsarkivet får bestämma egna avgifter.


Läs om stadsbyggnadsförvaltningens avgifter
Stadsarkivet tar ut avgifter för betygsutdrag och betygskopia

Läs ärendet i kommunfullmäktige
Läs protokollet från kommunfullmäktige