Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. 1. Introduktion

  Kommunfullmäktigeledamöter

  Välkommen – du är förtroendevald!

  Du är en viktig pusselbit i demokratin. Uppsalaborna har gett dig förtroendet att vara med och ta ansvar för kommunens verksamhet. Här samlar vi information som du förhoppningsvis har nytta av i ditt uppdrag.

  Kommunen sköter en stor del av samhällsservicen, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av förtroendevalda som väljs av kommuninvånarna vart fjärde år. Här kan du läsa mer om vem som styr och hur kommunen styrs. Du kan även läsa om hur ett beslut fattas och hur du kan överklaga beslut.

  Läs om hur kommunen fungerar

  Kommunalt självstyre innebär att medborgarna har nära till besluten. Självstyret utövas av en beslutande församling (kommunfullmäktige i kommunen). Det innebär också att man kan anpassa verksamheter efter lokala behov och förutsättningar.

  Läs mer om kommunalt självstyre på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats

 2. 2. Förtroendeuppdraget

  Ditt uppdrag som förtroendevald innebär att det är du som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten i Uppsala.

  Ditt uppdrag handlar om att ta ansvar för prioriteringar av kommunens gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag liksom att styra och leda en organisation.

  I det här avsnittet hittar du information som ger stöd i och svar på frågor som rör ditt uppdrag.

  På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats kan du också hitta information om ditt politiska uppdrag.

  Läs mer om politisk styrning för förtroendevalda på SKR:s webbplats

  Ett av Uppsala kommuns inriktningsmål är att Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.

  Uppsalas invånare har åsikter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. En aktiv dialog ska föras med fackförbund, företag, föreningsliv och civilsamhället.

  I kommunens riktlinje för medborgardialog kan du läsa om hur du kan arbeta med medborgardialoger. Med ett gemensamt arbetssätt förbättras kommunens arbete med dialoger vilket stärker demokratin.

  Läs riktlinje för medborgardialog på uppsala.se

  Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda och om att säkerställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar till detta.

  Som förtroendevald i kommunen eller i ett av kommunens bolag har du ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig.

  I praktiken handlar det om att bedriva verksamheten på ett systematiskt sätt, undvika allvarliga fel och genomföra ett förebyggande arbete. Vidare ska nämnderna och bolagen inom sina ansvarsområden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten.

  En del i den interna kontrollen är också att motverka korruption, fusk och oegentligheter.

  Läs mer om hot mot demokrati och samhällssystem på SKR:s webbplats

  Uppsala kommun har tagit fram en e-utbildning i intern kontroll som riktar sig till dig som förtroendevald. Utbildningen går igenom vad intern kontroll är och hur den organiseras i Uppsala kommun. Utbildningen tar ungefär 20 minuter att genomföra och du gör den i Lärportalen.

  Gå webbutbildningen i intern kontroll i Lärportalen (kräver inloggning).

  Ditt arbetsmiljöansvar i Uppsala kommun

  Genom ditt uppdrag som förtroendevald har du ett arbetsmiljöansvar i Uppsala kommun. På den här sidan hittar du information som beskriver ditt arbetsmiljöansvar.

  Läs informationsmaterialet Arbetsmiljöansvar för förtroendevalda på Insidan, kommunens intranät (kräver inloggning)

  Arbetsmiljöverket informerar förtroendevalda om arbetsmiljöansvar

  Arbetsmiljöverket inspekterar kontinuerligt kommuner och regioner. Under 2019 genomförde arbetsmiljöverket en informations- och tillsynsinsats på politikernivå, med fokus på politikers arbetsmiljöansvar. Under 2020 följde man upp dessa informationsträffar.

  Läs mer om informations- och tillsynsinsatsen på Arbetsmiljöverkets webbplats

  Utbildningspaket förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

  På Sveriges kommuners och regioners (SKR) webbplats finns även ett utbildningspaket som beskriver ditt arbetsmiljöansvar som förtroendevald. Där presenteras det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet.

  Gå till utbildningspaketet på SKR:s webbplats

  Kontakta arbetsgivarenheten om du har frågor

  Om du har frågor om ditt arbetsmiljöansvar kan du kontakta arbetsgivarenheten, kommunledningskontoret i Uppsala kommun.

  Läs mer om arbetsmiljö på Insidan, kommunens intranät
  (kräver inloggning)

  Som förtroendevald i Uppsala registreras du och dina uppdrag i kommunens förtroendemannaregister.

  På Uppsala kommuns webbplats visas samtliga kommunens förtroendevalda med kontaktuppgifter. Som en service till allmänheten och andra intressenter går det här att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser. Här visas namn, parti, förtroendeuppdrag och din e-postadress.

  Gå till listan över förtroendevalda i Uppsala kommun

 3. 3. Organisation och styrning

  Kommunen sköter en stor del av samhällsservicen och styrs av de politiker som kommunens invånare har valt.

  Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ medan kommunstyrelsen leder arbetet inom kommunen.

  Kommunfullmäktige ger varje år fokusmål och uppdrag till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Nämnderna och bolagsstyrelserna arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. Till sin hjälp har de förvaltningar och bolag som tar fram beslutsunderlag och genomför besluten.

  Läs mer om kommunens organisation och se organisationsschemat på Insidan,  kommunens intranät
  (kräver inloggning)

  Uppsala kommuns författningssamling beskriver arbetsordningen för kommunfullmäktige.

  Läs Uppsala kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige på uppsala.se

  Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att du som förtroendevald och dina politikerkollegor styr utifrån de mål ni sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå.

  Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument.

  Läs Mål och budget på uppsala.se

  Läs mer om hur kommunen tar fram Mål och budget

  Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun innehåller de gemensamma bestämmelserna som gäller för kommunstyrelsen och nämnderna.

  Läs reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder på uppsala.se

  Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska kontrollera att kommunens verksamheter drivs och utvecklas i enlighet med lagar, förordningar och beslutade styrdokument.

  Kommunstyrelsen har en särskild ställning bland nämnderna i och med att den har en ledande och samordnande roll i kommunen. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen på ett systematiskt sätt ska följa utvecklingen inom de andra nämnderna och inom de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt lämna förslag till kommunfullmäktige om eventuella behov av förändringar.

  Läs mer om kommunstyrelsens uppsiktsplikt och hur uppföljningsarbetet går till på kommunens intranät Insidan (kräver inloggning).

  Kommunen har ett stort antal styrdokument och delegationsordningar. Dessa hittar du på Uppsala kommuns webbplats.

  Ett styrdokument kan exempelvis bestå av en policy, riktlinje, handlingsplan eller planprogram.

  Gå till listan över styrdokument på uppsala.se

  Delegationsordningarna är en typ av styrdokument som reglerar vem eller vilka som på nämndens vägnar får fatta beslut i specificerade ärenden.

  Gå till listan över delegationsordningar på uppsala.se

 4. 4. Arvoden och ersättningar

  Du får ekonomisk ersättning i ditt uppdrag som förtroendevald i Uppsala kommun enligt de ersättningsregler som fullmäktige beslutar om.

  Läs reglerna för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun

  Läs anvisningar till regler ekonomiska ersättningar (PDF, 194 KB)

  Kommunalrådsarvodet

  Kommunalrådsarvodet baseras på månadsarvodet för riksdagsledamöter. Det justeras den 1 januari varje år. Övriga månadsarvoden baseras på kommunalrådsarvodet.

  Månadsarvode för riksdagsledamöter, bas för kommunalrådsarvode, är 75 500 kronor från och med 1 januari 2024.

  För att begära arvode för förrättning eller resa och vissa ersättningar använder du blanketterna nedan. Tänk på att du måste bifoga kvitton i original i förekommande fall.

  Du kan fylla i samtliga blanketter digitalt, eller skriva ut dem och fylla i dem på papper.

  Blanketterna lämnar du till din sekreterare när du har fyllt i dem.

  Räkning förtroendevalda förrättning/resa

  När du deltar vid en förrättning eller resa, t.ex. utbildning, studiebesök eller konferenser, fyller du blanketten Räkning förtroendevalda förrättning/resa.

  Tänk på att du kan behöva beslut från din instans i förväg för att få arvode vid en förrättning eller resa.

  Öppna blanketten Räkning förtroendevalda förrättning/resa  (PDF, 240 KB)

  Ersättning för förlorad arbetsinkomst och kostnader

  Du har rätt att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt §§1 och 38–41 i Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026. Det gör du genom att fylla i blanketten Intyg om förlorad arbetsinkomst eller annan ersättning, pensionsförmån och semesterförmån för förtroendevalda.

  Tänk på att din arbetsgivare ska intyga att uppgifterna du lämnar stämmer.

  Öppna Intyg om förlorad arbetsinkomst eller annan ersättning, pensionsförmån och semesterförmån för förtroendevalda (PDF, 219 KB)

  Du har även möjlighet att begära ersättning för kostnader i samband med sammanträden och förrättningar. Med blanketten Ersättning för kostnader – förtroendevald kompletterar du redan rapporterad sammanträdesnärvaro eller förrättning, enligt §§ 44–51 i ersättningsreglerna.

  Observera att alla kostnader och ersättningar ska verifieras med kvitton som bifogas blanketten.

  Öppna Ersättning för kostnader – förtroendevald (XLSX, 27 KB)

  Blanketten är i Excel-format. Fyll i Instans genom att välja rätt instans från menyn som visas när du klickar på den lilla pilen till höger om rutan. Då fylls även informationen i under PA-team och Förvaltning.

  Sammanträdesuppgift

  Använd blanketten Sammanträdesuppgift – Närvarande förtroendevalda för att registrera närvaro på sammanträden, inklusive gruppmöten inför kommunfullmäktige eller nämndsammanträde.

  Öppna Sammanträdesuppgift – Närvarande förtroendevalda (XLSX, 30 KB)

  Blanketten är i Excel-format. Fyll i Instans genom att välja rätt instans från menyn som visas när du klickar på den lilla pilen till höger om rutan. Då fylls även informationen i under PA-team och Förvaltning. Observera att Sammanträdestid summeras automatiskt när du fyller i blanketten digitalt.

  Hanteringen och utbetalningen av arvoden och ersättningar kan avvika från det som anges ovan för dig som sitter i en bolagsstyrelse. Hör med den som administrerar arvoden och ersättningar i ditt bolag för att få information om hur det fungerar med arvoden och ersättningar där.

  Sammanträdesuppgift

  Använd blanketten Sammanträdesuppgift – närvaro bolag för att registrera närvaro på sammanträden med bolagsstyrelsen.

  Öppna Sammanträdesuppgift – närvaro bolag (XLSX, 29 KB)

  Blanketten är i Excel-format. Fyll i Instans genom att välja rätt instans från menyn som visas när du klickar på den lilla pilen till höger om rutan. Då fylls även informationen i under PA-team och Förvaltning. Observera att Sammanträdestid summeras automatiskt när du fyller i blanketten digitalt.

  Arvoden betalas ut den 27:e varje månad, eller närmast föregående vardag om den 27:e infaller på helgen. I december betalas arvodet ut den 23 december.

  Anmäl lönekonto

  Du får ditt arvode till det bankkonto som du själv väljer. Det är viktigt att du anmäler det bankkontot hos kommunens bank Nordea.

  Observera att om du inte anmäler ett bankkonto får du ditt arvode på en utbetalningsavi som du bara kan lösa in på ett Nordea-kontor. Anmäl ditt bankkonto senast sex arbetsdagar innan din första utbetalning.

  Gå till informationen om hur du anmäler ditt lönekonto till Nordea på kommunens intranät Insidan (kräver inloggning).

  Lönebesked

  I Uppsala kommun får du ditt lönebesked digitalt.

  Om du har Nordeas eller Swedbanks Internetbank anmäler du dig till e‑lönespecifikation direkt i din internetbank.

  Om du är kund i en annan bank anmäler du dig till Kivras digitala brevlåda. När du är ansluten till Kivra får du ditt lönebesked där, någon dag före löneutbetalningen.

  Du kan enkelt registrera dig på Kivra med Mobilt BankID om du inte redan är ansluten till Kivra.

  Aktivera Kivra med BankID på Kivras webbplats

  Hanteringen av arvoden sköts av Uppsala kommuns löneservice.
  Hör av dig till din sekreterare eller till Kontaktcenter för att komma i kontakt med löneservice.

 5. 5. IT-stöd, Ipad och handlingar

  Här kan du som förtroendevald hitta information och självhjälp som kan underlätta i ditt arbete med digital möteshantering.

  Som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller bolagsstyrelse får du låna en Ipad. Med den kan du läsa din e-post och ta del av handlingar och annan information som publiceras på Insidan och kommunens externa webbplats.

  Din Ipad beställs av kommunledningskontoret, eller bolagsadministratören, när ditt uppdrag startar. Den lämnas sedan ut enligt överenskommelse med IT/Teleteknik och din nämnd- eller kommunsekreterare eller bolagsadministratör.

  När du lånar en Ipad får du kvittera ut den genom att skriva under att avtal för lånet.

  IT-supporten kan också hjälpa till med introduktion för hur du använder din Ipad och får tillgång till handlingar och annan information från din nämnd.

  Inloggningsuppgifter
  Du behöver ett antal uppgifter för att använda din Ipad. Du måste känna till ditt inloggningsnamn och lösenord till kommunens nätverk. Du använder dessa uppgifter både för att använda kommunens trådlösa nätverk och för att logga in på kommunens intranät Insidan.

  Om du vill läsa e-post måste du även ha tillgång till uppgifterna om ditt e-postkonto. Du behöver också känna till PIN-koden för att kunna nå internet utanför det trådlösa nätverket. PIN-koden hittar du på det SIM-kort som följer med ditt startpaket.

  Om du slutar ditt uppdrag
  Om du avsäger dig ditt uppdrag – och inte har ett annat kommunalt uppdrag där du använder Ipad som arbetsverktyg – måste du lämna tillbaka din Ipad inom tre veckor efter att kommunfullmäktige beviljat din avsägelse. Du lämnar själv in din Ipad till IT-supporten på Verkstadsgatan 3.

  För att logga in på kommunens nätverk väljer du Uppsala_mobile, och anger där ditt användarnamn och lösenord.

  Alla förtroendevalda har en standardiserad e-postadress som följer namnstandarden fornamn.efternamn@pol.uppsala.se.

  Uppsala kommun hanterar i första hand kommunikationen med förtroendevalda till den här e-postadressen. Det är därför viktigt att du regelbundet bevakar den e-postbrevlådan.

  Mejladressen läggs även upp i kommunens förtroendemannaregister och kommer via kommunens webbplats vara den adress som presenteras för allmänheten.

  Läs din e-post ofta! Och tänk på att e-post som kommer till dig, även privat, kan vara en allmän handling som ska registreras. Kontakta registrator för hjälp med det.

  Ditt lösenord går ut efter 180 dagar och du måste då byta lösenordet. Du återställer ditt lösenord enkelt själv via Supportportalen. Tjänsten kräver att du loggar in med BankID.

  Återställ ditt lösenord med BankID

  1. Öppna Supportportalen  
  2. Under sektionen IT välj först Behörighet och åtkomst och sedan Lösenord till dator/nätverk.
  3. Klicka på länken Lösenordsåterställning i fönstret som nu öppnas.
  4. Välj länken Lösenordsåterställning UPPSALA i nästa fönster som öppnas.
  5. Ange ditt användarnamn och klicka OK i fönstret som nu öppnas.
  6. Identifiera dig med BankID.
  7. Ange ditt nya lösenord.

  Du kan bara byta lösenord på ditt eget konto.

  Om du inte har BankID och inte vill skaffa ett så finns ingen självbetjäningsportal för lösenord. Kontakta i så fall kommunens IT-support och be om ett nytt lösenord.

  I Uppsala kommun finns möjlighet att signera kommunens handlingar elektroniskt i e-underskriftsportalen. Bland annat justerar vi numer alla nämndprotokoll via e-underskriftsportalen.

  Portalen erbjuder en avancerad elektronisk underskrift som är knuten till dig genom att du legitimerar dig med ett elektroniskt ID (BankID eller FrejaEID+). När det finns ett dokument för dig att signera får du ett aviseringsmeddelande till din e-post och du kan då logga in och skriva under dokumentet.

  I Guide och Tips hittar du instruktioner för hur du loggar in och signerar ett dokument

  Om du har en fråga eller annat supportärende som gäller exempelvis it-system, program, din dator eller annan it-utrustning eller att beställa intyg ska du använda Supportportalen.
  Den är även tillgänglig för dig som är förtroendevald.

  Du hittar Supportportalen som en app på din Ipad. Du kan också logga in på den via din webbläsare.

  Öppna Supportportalen

  Du loggar in i Supportportalen med din pol-mejladress och samma lösenord som du använder till din e-post eller för att logga in på Insidan.

  I Supportportalen kan du själv kontakta it-supporten, löneservice och få hjälp med din Ipad. Portalen är uppbyggd utifrån olika ingångar och därunder finns olika alternativ som du väljer utifrån det stöd du behöver.

  Här ser du några ingångar som kan vara aktuella för dig:

  1. Felanmälan till IT

  IT => Felanmälan IT

  2. Support av program

  IT > Support Program / System
  (Välj här det program du vill ha hjälp med i menyn under Vänligen välj ... till exempel First Agenda Prepare)

  3. Om du har problem med din Ipad

  Telefoni > POL - iPad (Förtroendevalda)

  4. När du behöver intyg om ditt arvode

  Lön > Beställa Intyg

  5. Om du vill lämna nya skatteuppgifter

  Lön > Lämna skatteuppgifter


  När du har skickat in ditt ärende hittar du det under Mina ärenden överst på första sidan i Supportportalen.

  Du får också ett aviseringsmejl till din pol-mejl så snart ärendet är registrerat eller när något händer med ditt ärende.

  Tidigare mejladresser till Löneservice och it-supporten är nu inaktiverade så dessa kan du inte använda längre.

 6. 6. Din säkerhet

  Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda

  Som arbetsgivare ansvarar kommunen för sina medarbetares säkerhet och arbetsmiljö. Kommunens arbetsmiljöansvar för förtroendevalda är däremot inte lika tydligt eftersom förtroendevalda formellt inte är anställda av kommunen.

  Att du som förtroendevalda känner dig trygg och säker är dock centralt för att demokratin ska fungera. Därför antog kommunen under 2018 en riktlinje som tydliggör kommunens ansvar för din trygghet och säkerhet när du har ett uppdrag som förtroendevald i Uppsala kommun.

  Läs riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (PDF, 62 KB)

  Andra styrdokument om hot och våld

  I Uppsala kommun finns dokument kring hot- och våld som alla som arbetar i kommunen ska känna till. Dokumenten anger hur Uppsala kommun ska förebygga, bemöta och hantera hot och våld utifrån en gemensam grundsyn. Syftet är att skapa förutsättningar för en beredskap att hantera hot– och våldssituationer, ett gemensamt arbetssätt gällande hot och våld samt att bidra till en god säkerhetskultur inom Uppsala kommun.

  Styrdokumenten om hot och våld innehåller:

  • kommunövergripande rutin
  • rutin för hantering av hot och våld
  • den akuta hot-eller våldssituationen
  • information om personsäkerhet.

  Läs styrdokumenten om hot och våld på Insidan, kommunens intranät (kräver inloggning)

 7. 7. Informationshantering

  Offentlighetsprincipen regleras på olika sätt i Sveriges grundlagar. Det handlar om att myndigheternas verksamheter ska kunna kontrolleras och diskuteras av gemene man. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck genom exempelvis yttrandefriheten, meddelarfriheten för tjänstepersoner och allmänna handlingars offentlighet.

  En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller blivit upprättad inom kommunen. Som förtroendevald måste du följa de regler som gäller för registrering av inkomna handlingar. Diarieföring är ett sätt att hålla handlingarna ordnade så att de är lätta att hitta. Varje nämnd har ett eget diarium.

  Vad är en handling?

  En handling kan vara ett brev, protokoll eller beslut men också e-post, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information. En handling är allmän även om den är ställd personligen till dig som förtroendevald om den rör kommunens verksamhet.

  Du ansvarar då för att handlingen blir diarieförd. Kontakta din registrator, nämndsekreterare eller bolagsadministratör om hur du ska göra för att handlingar ska bli diarieförda.

  E-post är allmän handling

  E-post blir enligt huvudregeln i tryckfrihetsförordningen allmän handling i samma stund som den blir tillgänglig i läsbar form för innehavaren av den elektroniska brevlådan. Alla som sänder eller tar emot handlingar (e-post, fax, brev) är skyldiga att bedöma om en handling som kommer in till kommunen, eller sänds därifrån, är en allmän handling och om den ska diarieföras.

  Sekretess

  En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd.  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara aktuella för sekretess. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbeläggas. Om en person skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte kommunen med stöd av lagen tar beslut om det.

  Lätt att hitta

  För att det ska vara enkelt att se om och när en allmän handling har kommit in till eller har upprättats i kommunen registreras den i ett diarium. Diarieföring är ett sätt att hålla handlingarna ordnade så att de är lätta att hitta. Det går också att se att ett ärende handläggs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Varje nämnd har ett eget diarium.

  Diarieföring trots hemadress

  En medborgare kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga till dig som förtroendevalda på hemadressen. Om du mottar ett brev på hemadressen som rör ett kommunalt ärende är du skyldig att se till att brevet diarieförs hos kommunen.

  Det är viktigt att din och andras personliga integritet respekteras. Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att din integritet inte kränks när dina personuppgifter behandlas.

  Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på uppsala.se

 8. 8. Juridik

  Kommunens arbete regleras i olika lagar, exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen.

  Kommunallagen reglerar vad kommunen får göra och inte göra, och villkoren för arbetet i kommunfullmäktige och nämnderna.

  Läs Kommunallag (2017:725) på Riksdagens webbplats

  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger alla rätt att fritt ge ut tryckta skrifter. En myndighet kan aldrig censurera eller i förväg granska det som skrivs.

  Offentlighetsprincipen

  En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Denna rättighet är inskriven i tryckfrihetsförordningen.

  Syftet är att ge allmänheten insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

  Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga i stat, kommun och landsting.

  Läs Tryckfrihetsförordning (1949:105) på Riksdagens webbplats

  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheternas handläggning vid registrering, utlämnande och annan hantering av allmänna handlingar. Lagen innebär begränsningar i yttrandefriheten och rätten att ta del av allmänna handlingar. Lagen innehåller även bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet.

  Läs Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) på Riksdagens webbplats

  Förvaltningslagen är grunden för rättssäkerhet och service. Den innehåller grundregler för hur myndigheter i stat och kommun ska handlägga ärenden och sköta kontakterna med allmänheten.

  Läs Förvaltningslag (2017:900) på Riksdagens webbplats

  All offentlig upphandling måste ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU har sitt ursprung i ett EG-direktiv. Allt som en offentlig verksamhet köper måste upphandlas, antingen genom direktupphandling eller anbud. Syftet med lagen är att de offentliga medlen ska användas på bästa sätt och samtidigt ge leverantörer möjlighet att tävla på samma villkor.

  Läs Lag (2016:1145) om offentlig upphandling på Riksdagens webbplats

  Som förtroendevald kan du vara jävig i ett ärende och får då inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Du ska självmant tillkännage om du är jävig i ett ärende.

  Som förtroendevald i kommunen är du jävig om

  • saken angår dig själv eller din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående
  • ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig själv eller någon närstående
  • du eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som du själv är knuten till
  • du har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till din opartiskhet i ärendet.

  Om du är jävig får du inte delta eller närvara vid handläggningen av ett ärende. Du ska själv meddela om du känner till en omständighet som skulle kunna utgöra jäv mot dig.

  Om det uppkommer en fråga om jäv mot dig som förtroendevald, och någon annan inte kan representera i ditt ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Du får endast delta i prövningen av jävsfrågan om nämnden inte är beslutför utan dig och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

 9. 9. Politisk ordlista

  Acklamation
  När beslut fattas utan votering (rösträkning) tas de med acklamation. Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.

  Ajournera
  Att ajournera ett sammanträde innebär att ett uppehåll tas i sammanträdet. Ajournering kan användas för en kort rast för enskilda överläggningar eller för att ge någon tid att arbeta om ett förslag. Ajournering kan även pågå längre, till exempel till en annan dag.

  Allmän handling
  En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller blivit upprättad inom kommunen. Som förtroendevald måste du följa de regler som gäller för registrering av inkomna handlingar.

  Anslag
  Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen anslås på anslagstavlan (se Justering). Anslaget får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång (se Överklagan).

  Beredning
  Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.

  Beredningstvång
  Ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd eller fullmäktigeberedning. Beredningstvånget innebär också, förutom beredningen av kommunstyrelsen, att ett ärende ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.

  Beslutsför
  Enligt kommunallagen har fullmäktige eller en nämnd rätt att handlägga ärenden och besluta endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

  Bordlägga
  Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder kan beslutas att bortlägga ett ärende. Beslut i ärendet skjuts då upp och ärendet ska i oförändrat skick tas upp vid kommande sammanträde.

  Delegation
  Överlåta arbete och beslut till någon annan, på lägre nivå, t.ex. utskott/beredningar, andra grupper eller enskilda personer. Beslutade delegationsordningar finns bland publicerade styrdokument på Uppsala kommuns hemsida.

  Fråga
  En ledamot i kommunfullmäktige kan ställa en fråga till en politiker som har ansvar för ett visst område. I debatten i fullmäktige får bara den som ställt frågan och den svarande delta. En fråga leder inte till något beslut.

  Förvaltningslagen
  Den lag som reglerar förvaltningsmyndighetens verksamhet och innehåller bland annat regler om serviceskyldigheten mot allmänheten, hur ärenden ska handläggas samt regler för överklagande av myndighetsbeslut (förvaltningsbesvär, se Överklagan).

  Interpellation
  Interpellation är en fråga från ledamot i fullmäktige som lämnats in skriftligt i förväg och riktas till en ordförande i kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag.

  Justering
  Protokoll från sammanträden ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Se även Anslag och Överklagan.

  Jäv
  Läs om jäv på kommunens webbplats.

  Motion
  En motion är ett skriftligt förslag som lämnats in av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Innan en motion kan tas upp av fullmäktige måste den utredas så att fullmäktige kan ta ställning till förslaget.

  Proposition
  Proposition är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning.

  Propositionsordning/beslutsordning
  Ordförande föreslår beslutsordning för framförda förslag. Återfinns under Beslutsgång i protokollet.

  Reservation
  En eller flera ledamöter kan reservera sig mot ett beslut som kommunfullmäktige eller styrelsen/nämnden fattar. Anledningen är att ledamoten vill visa att man inte håller med om det som beslutats. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Reservationen kan följas av en skriftlig motivering som måste inlämnas innan protokollet justeras.

  Särskilt yttrande
  Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter. Kallas även protokollsanteckning.

  Votering
  Ledamöter kan begära att ett beslut ska fattas efter votering (röstning). Vid en votering ska ledamöterna rösta ja eller nej till ett förslag. De kan också avstå från att rösta.

  Yrkande
  Att begära eller föreslå att fullmäktige, nämnden eller styrelsen ska besluta på ett visst sätt. Måste ställas under proposition.

  Återremiss
  Ett ärende kan återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Det betyder att frågan ska utredas ytterligare innan beslut fattas. Återremiss ska motiveras i protokollet.

  Öppna sammanträden
  Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträden alltid vara öppna för allmänheten. Det innebär att allmänheten har rätt att komma och lyssna på överläggningar och beslut. En besökare har däremot inte rätt att yttra sig vid sammanträdena. Styrelsen och övriga nämnder kan besluta att sammanträden ska vara öppna. I Uppsala kommun har Arbetsmarknadsnämnden, Gatu- och samhällsmiljönämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Omsorgsnämnden och Socialnämnden valt att ha öppna sammanträden under mandatperioden 2015–2018.

  Överklagan
  Ett beslut i fullmäktige kan överklagas till förvaltningsrätten (förvaltningsbesvär). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslagits på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (se även Anslag och Justering). Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att anslag publicerats på kommunens anslagstavla. Anslaget måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.

 10. 10. Utbildning och fördjupning

  Ta gärna del av de digitala utbildningar som kommunen och SKR erbjuder. Här nedan listar vi några utbildningar som kan hjälpa dig i ditt uppdrag som förtroendevald.

  Om EU

  Under 2018 tog kommunstyrelsen beslut om ökad delaktighet i EU-frågor (7 mars 2018, § 31). Ett av åtagandena som gjordes då var att öka kunskapen bland de förtroendevalda i EU-relaterade frågor. Här hittar du information om EU.

  På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats hittar du presentationer som sammanfattar viktiga aspekter av EU för dig som arbetar i en kommun eller region.

  Gå till sidan Lär andra om EU på SKR:s webbplats

  Du kan även titta på en videoutbildning från SKR där du får lära om EU:s funktionssätt och hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU:s arbete. Utbildningen ger även några perspektiv på vad du som kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken och bidra till dess utveckling.

  Se filmen med utbildningen EU påverkar oss – EU-utbildning för kommuner:

  EU påverkar oss - EU-utbildning för kommuner from Sieps on Vimeo .

  Videoutbildningen tar ungefär en timme.

 11. 11. Håll dig uppdaterad på Insidan!

  Vad händer för dig som förtroendevald i kommunen? Gå in på kommunens intranät Insidan och läs nyheter för dig där.

  Öppna Insidan (kräver inloggning)