Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på kommunens service eller tjänster. Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Lämna synpunkter om kommunens verksamhet

Om du har synpunkter på någon av kommunens verksamheter ska du kontakta chefen för verksamheten. Det kan till exempel vara en förskolechef, en rektor eller enhetschefen på ett äldreboende. Du kan också lämna synpunkter till den förvaltning som ansvarar för verksamheten.

Lämna synpunkter på

Anmäl kränkande behandling

Lämna synpunkter till politiker

Det är politikerna som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva. Ta kontakt med politikerna i kommunfullmäktige eller i en nämnd om du vill föreslå en ny verksamhet eller saknar service inom ett verksamhetsområde, till exempel barnomsorg eller hemtjänst.

Rapportera fel och brister

Rapportera om du upptäcker fel eller brister inom kommunen. Det kan exempelvis handla om

  • kommunens gator, vägar och parker eller trasig belysning
  • problem med vatten, avlopp eller sophämtning
  • något som kan skada miljön eller människors hälsa.

Gå till sidan för felanmälan