Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så fungerar kommunen

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. Här kan du läsa mer om vem som styr och hur kommunen styrs. Du kan även läsa om hur ett beslut fattas och hur du kan överklaga beslut. Här får du veta mer om styrningen av Uppsala och de styrdokument som gäller.

Politisk ledning och mandatfördelning

Under mandatperioden 2022–2026 styrs Uppsala kommun av en koalition som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans har de tre partierna 39 av de 81 mandaten i fullmäktige.

I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier.

Diagram över mandatfördelning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i mötessalen i Stadshuset

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Uppsalas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och till kommunrevisionen.

Läs mer om kommunfullmäktige – möten, handlingar och förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Foto av ett tomt sammanträdesrum, illustrativt för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder arbetet inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen:

  • följer nämndernas arbete
  • förbereder ärenden inför kommunfullmäktige
  • genomför kommunfullmäktiges beslut
  • har särskilt ansvar för kommunens näringslivsfrågor, ekonomi och arbetsgivarfrågor

Läs mer om kommunstyrelsen – möten, handlingar och förtroendevalda


Kommunalråd och förtroendevalda

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen. Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden. Det finns 11 kommunalråd varav 6 i opposition.

Se alla kommunalråd

Förtroendevalda i nämnder och bolagsstyrelser

De förtroendevalda i kommunens nämnder och bolagsstyrelser beslutar i frågor inom nämndens eller bolagets ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd och bolag ska ha ansvar för. Många lagar säger också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Se alla förtroendevalda

Det finns en guide för förtroendevalda, med information om olika frågor kopplade till förtroendeuppdraget.

Läs guiden För dig som förtroendevald

Mål och budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för de kommande tre åren. Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Det innehåller fokusmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Här kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. Du kan också se vad vi gör för att nå våra fokusmål, hur väl vi håller oss till vår budget och hur vi fördelar pengarna mellan olika verksamheter och nämnder.

Kommunens mål och budget

Se hur kommunen fördelar dina skattepengar

Nämnder, förvaltningar och bolag

Kommunfullmäktige ger varje år fokusmål och uppdrag till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Nämnderna och bolagsstyrelserna arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. Till sin hjälp har de förvaltningar och bolag som tar fram beslutsunderlag och genomför besluten. Verksamheten utförs av verksamheter i kommunens egenregi, privata utförare och de kommunala bolagen.

Nämnder

Kommunfullmäktige ger nämnderna årliga uppdrag och fyraåriga fokusmål. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Till exempel har äldrenämnden ansvar för äldreomsorgen och äldrepolitiken. Nämnderna ska utifrån kommuninvånarnas intressen se till att den kommunala servicen fungerar. Nämnderna gör verksamhetsplaner som beskriver hur varje nämnd ska nå fokusmålen och vilka beslut som måste tas.

Se alla nämnder

Förvaltningar

Förvaltningarnas uppdrag är att genomföra de beslut som nämnderna fattar, och förse nämnderna med beslutsunderlag. Varje förvaltning ansvarar för ett verksamhetsområde och stödjer en nämnd. Till exempel är det äldreförvaltningen som arbetar för och stödjer äldrenämnden.

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstepersoner. I Uppsala kommun finns totalt 9 förvaltningar.

Se alla förvaltningar

Se alla ledande tjänstepersoner

Bolag

Uppsala kommun har valt att driva en del av sin verksamhet genom kommunala bolag. Bolagen får direktiv av kommunfullmäktige och alla är samlade i koncernen Uppsala Stadshus AB.

Se alla kommunala bolag


Ansvar och lagar

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för en stor del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård. Ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst ligger också hos kommunen. Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats .

Styrande lagar

Lagar
Kommunallagen är den lag som mest styr verksamheterna i Sveriges kommuner och landsting. Andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen är också viktiga för kommunens verksamhet.

Lokala föreskrifter
De flesta kommuner har dessutom lokala regler (föreskrifter), som behövs för att se till ordning och säkerhet för kommunens invånare. 
Läs om lokala föreskrifter

I samband med olika evenemang kan det finnas tillfälliga avstängningar och förbud, med hänsyn till de lokala ordningsföreskrifterna.

GDPR
All behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 

Ett ärendes gång och överklaga beslut

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till Uppsala kommun uppstår ett så kallat ärende som kommunen nu ska bearbeta.

Ett ärendes gång

Ärendet registreras

Kommunen registrerar datum när ärendet kommer in och ger ärendet ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Ärendet bereds och beslutas
Ärendet ska nu beredas. Det betyder att tjänstepersoner i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet. I en del ärenden beslutar sedan kommunens olika nämnder.

Nämnderna kan även lämna över ärenden till en tjänsteperson som då fattar ett beslut. Det gäller främst för rutinärenden.

Vissa ärenden ska gå vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut.

Beslutet meddelas
När ett beslut är fattat skickas det till den som berörs av det. På kommunens officiella anslagstavla meddelar kommunen att och när beslut är fattade. Vad som är bestämt går att läsa i nämndernas, kommunstyrelsens och fullmäktiges protokoll.

Beslutet genomförs
Det är kommunens tjänstepersoner som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Överklaga beslut

Du kan överklaga om du tycker att ett felaktigt beslut är taget inom kommunen.

Om du överklagar ett beslut som gäller en enskild person, kallas det för att göra ett förvaltningsbesvär. Du har tre veckor på dig att överklaga, efter att du fått beslutet.

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du anser att kommunen har fattat ett beslut som den inte har rätt att fatta. Det gäller också om du anser att själva beslutet bryter mot någon lag. Det kallas för att göra ett kommunalbesvär eller en laglighetsprövning.

Läs mer om att överklaga beslut