Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens möte 7 april

Läs om några beslut som togs på mötet, till exempel årsbokslut och årsredovisning 2020 samt stöd till studentnationer och studentkårer under Coronapandemin.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Handlingsplan för vattenprogram i Uppsala kommun

  Syftet med Uppsala kommuns vattenprogram är att utveckla vattenarbetet och kommunens arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Denna handlingsplan förtydligar programmets implementering, genomförande av målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa. Planen kommer att revideras vartefter arbetet mot målen i programmet fortgår.

 • Handlingsplan för VA-utbyggnad i Uppsala kommun

  Handlingsplanen för VA-utbyggnad beskriver de målsättningar och åtgärder som planeras inom ramen för VA-utbyggnad de kommande åren i Uppsala kommun. Till handlingsplanen finns en bilaga, VA-utbyggnadsplan, som ger en mer ingående beskrivning av framtagandet av delarna inom VA-utbyggnadsplaneringen och den arbetsmetod som använts. Handlingsplanen för VA-utbyggnad med dess bilaga är en del av Uppsala kommuns VA-plan.

 • Vattenprogram för Uppsala kommun

  Vattenprogrammet anger inriktning och mål för kommunens vattenarbete som omfattar yt- och grundvatten. Till programmet hör en handlingsplan som definierar nämnders och bolags ansvar och prioriterad åtgärd utifrån programmets målområden.

 • Riktlinjer för VA-planering

  Riktlinjedokumentet är en del av kommunens VA-plan (vatten- och avloppsplan). VA-planen omfattar arbetet med såväl enskild som allmän VA-försörjning i kommunen och de frågor som prioriteras inom kommunens VA-försörjning under de kommande åren. Att ha en välfungerande och kommunövergripande planering med gemensam grund att stå på leder till bättre samordning och tydlighet såväl inom kommunkoncernen som externt.

 • Riktlinjer för gatukostnad

  Riktlinjen anger principer och former för kommunens arbete med gatukostnadsärenden enligt plan- och bygglagen.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01