Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Befolkningsprognos Uppsala kommun 2024

En befolkningsprognos är en beräkning av folkmängden och dess köns- och åldersmässiga sammansättning i framtiden. Den bygger på antaganden om hur många personer som föds i, dör i, och flyttar in till och ut från ett givet område, samt dessa personers åldrande över tid. Befolkningsprognoser används främst som planeringsunderlag för verksamheter där det är viktigt att bedöma hur många människor, i olika åldrar, som väntas bo i ett visst område framöver. Det gör befolkningsprognoser till ett centralt underlag för de flesta kommunala verksamheter och bolag.

Dokument

XLSX (MS EXCEL), 101 KB | Lyssna

Sammanfattning

Folkmängden i Uppsala kommun har under stora delar av 2000-talet uppvisat en hög årlig ökningstakt. Denna höga ökningstakt har framför allt drivits av att fler flyttar in till än ut från kommunen men även att fler personer föds än dör i kommunen. Årets kommunprognos för Uppsala kommun utgår ifrån befolkningen i kommunen vid slutet av år 2023, och sträcker sig från år 2024 till och med år 2050. Folkmängden i Uppsala kommun beräknas öka med 72 600 personer under prognosperioden, från 245 329 år 2023 till 318 000 vid utgången av år 2050 [1], vilket innebär en folkökning på knappt 30 procent.

Folkmängden i kommunen förväntas öka varje år under prognosperioden. I genomsnitt beräknas en folkökning på cirka 2 690 personer per år. Folkökningen förväntas främst bero på att fler flyttar till än från kommunen. Detta beräknas bidra till knappt 65 procent av folkökningen. Fler personer förväntas också födas än dö i kommunen. Detta beräknas bidra till resterande dryga 35 procent av folkökningen.

Folkökningstakten, den årliga folkökningen i procent, förväntas vara högre i Uppsala kommun än i riket under hela prognosperioden. Detta är i linje med Uppsalas historiska mönster, där Uppsalas andel av rikets folkmängd har ökat. Folkökningen i antal personer per år förväntas vara lägre än under senare år.  

Jämfört med föregående års kommunprognos (KP2023) är folkökningen för år 2024 justerad nedåt med 1 600 personer, och folkmängden med cirka 2 780 personer. Den sistnämnda justeringen är större därför att hänsyn måste tas till att folkökningen år 2023 understeg prognosen med närmare 1 200 personer.

Under 2023 avregistrerade Skatteverket personer med upphörda uppehållstillstånd som inte lägre är bosatta i Sverige ur folkbokföringen. Denna insats, så kallad registervård, av redan utvandrade personer medförde att 770 personer avregistrerades i Uppsala kommun under 2023. Skatteverket har meddelat att detta arbete ska fortsätta under år 2024.

Bilaga
[1] För prognosen redovisas avrundade värden, enligt följande principer: 6-siffriga tal avrundas till närmaste 1000-tal, 5-siffriga till närmaste 100-tal, 4 siffriga till närmaste 10-tal. Skälet till detta är att prognoser alltid är behäftade

Läs bilaga Befolkningsprognos Uppsala kommun 2024, prognosresultat i excelformat (XLSX, 101 KB)