Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Tyck till om Föreskrifter för avfallshantering i Uppsala kommun

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 11 juni beslutat att ställa ut förslag till nya Föreskrifter för avfallshantering i Uppsala kommun för samråd med särskilt berörda och allmänheten under perioden 24 juni – 20 september 2024. Kommunstyrelsen har också beslutat att förtydliga att kommunen föreslår undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall. Under förutsättning att trädgårdsavfall inte kan komposteras och att eldning inte orsakar olägenhet eller fara föreslås att det ska vara tillåtet att elda. Syftet med föreskrifterna är att beskriva de krav som ställs på fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, verksamheter och avfallslämnare, för att materialåtervinning och avfallshantering ska fungera, samt göra återbruk möjligt. Föreskrifterna föreslås börja gälla 1 mars 2025. Uppdateringar har gjorts för att stämma överens med ny lagstiftning, till exempel om krav på fastighetsnära insamling av förpackningar och nya begrepp. Vid fastigheten ska det finnas separata fack eller separata behållare där minst matavfall, förpackningar av papper, plast, metall, glas och returpapper samt restavfall kan lämnas sorterat och tillgängligt för Uppsala Vatten och Avfall AB eller dess utförare att hämta.

Så här gör du

E-posta till
kommunledningskontoret@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun

Kommunledningskontoret

Stadshusgatan 2

753 75 Uppsala

 

Märk kuvertet eller ämnesraden på e-postmeddelandet med diarienummer ”KSN-2024-01796”

 

Om du lämnar en synpunkt som representant för en organisation, företag, förening eller dylikt, uppge gärna för vilken så att detta kan återges i samrådsredogörelsen.

Beskrivning

Lämna dina synpunkter på förslaget till nya Föreskrifter för avfallshantering i Uppsala kommun senast 20 september 2024. Du måste skicka in dina synpunkter skriftligt.

Generella förändringar

Förändringarna som föreslås i förslaget till nya föreskrifter jämfört med gällande föreskrifter är i huvudsak dessa:

Uppdateringar har gjorts för att stämma överens med ny lagstiftning till exempel om krav på fastighetsnära insamling av förpackningar och nya begrepp. Vid fastigheten ska det finnas separata fack eller separata behållare där minst matavfall, förpackningar av papper, plast, metall, glas och returpapper samt restavfall kan lämnas sorterat och tillgängligt för Uppsala Vatten och Avfall AB eller dess utförare att hämta. Texter har uppdaterats och aktualiserats.

Tydliggöranden har gjorts kring vilka frågor som hanteras av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som myndighetsutövande och vilka frågor Uppsala Vatten och Avfall AB sköter.

I föreskrifterna anges vad som händer när föreskrifterna inte följs, speciellt ifråga om felsortering. Vid felsortering i fyrfackskärl töms inte kärlet. När omsortering av avfallet har gjorts av fastighetsinnehavaren töms kärlet vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

Exempel på specifika förändringar

En ny bestämmelse om hantering av specialavfall har lagts till i sorteringsbilagan. Specialavfall är avfall som inte är lämpligt att hämta tillsammans med vanligt avfall från hushåll, på grund av arbetsmiljöskäl eller andra skäl. Det ska istället hämtas efter beställning och vara förpackat i täta säckar. Det kan vara större mängder hundbajs, fallfrukt eller annat.

Ansvar vid skadegörelse har förtydligats. I de fall kärl förvaras eller hanteras olämpligt av kund samt vid upprepad skadegörelse eller försvunna kärl ska nya kärl bekostas av kund.

Krav på hämtningsintervall för slam från anläggning med enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT) föreslås ändras till att det räcker med att tömma minst en gång vartannat år istället för det tidigare kravet på tömning varje år. Anläggningar med vattentoalett ansluten ska även fortsättningsvis tömmas minst en gång per år.

Bakgrund

Uppsala kommun och det kommunala avfallsbolaget Uppsala vatten och avfall AB har tillsammans arbetat fram ett förslag till nya Föreskrifter för avfallshantering. Alla kommuner ska ha lokala föreskrifter om avfallshantering, vilka utgår från miljöbalkens 15 kapitel samt avfallsförordningens 9 kapitel, och styr hur invånarna ska hantera sitt avfall.

Föreskrifterna gäller för alla fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, verksamheter och avfallslämnare, som har avfall som kommunen ansvarar för samt förpackningsavfall enligt förordningen om producentansvar för förpackningar.

Syftet med föreskrifterna är att det tydligt ska framgå vilka krav som ställs på fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, verksamheter och avfallslämnare, för att materialåtervinning och avfallshantering ska fungera, samt göra återbruk möjligt.

Samrådshandlingar

Här kan du läsa och ladda ner samrådshandlingarna. Dokumentet kan innehålla tabeller som inte är fullt tillgänglighetsanpassade. Hör av dig till kommunledningskontoret@uppsala.se om du behöver ta del av informationen på annat sätt.

Föreskrifter för avfallshantering i Uppsala kommun, med bilaga. (PDF, 737 KB)

Nästa steg

Efter samrådsperiodens slut görs en bedömning av vilka förändringar som ska göras av förslaget till föreskrifter. Alla synpunkter sammanfattas i en så kallad samrådsredogörelse som ingår i kommunfullmäktiges beslut om den slutgiltiga versionen av föreskrifterna. Här skrivs också hur synpunkterna har hanterats och vilka förändringar av förslaget till föreskrifter som eventuellt har gjorts.

Efter detta steg går det reviderade förslaget till beslut i Uppsalas kommunfullmäktige. I handlingarna till ärendet finns även samrådsredogörelsen och den går att läsa på kommunens hemsida innan och efter beslutet. Beslut om föreskrifterna planeras ske i kommunfullmäktige i januari 2025.

Hur du får svar på dina synpunkter

Vi skickar inte specifika svar till dig om dina synpunkter. Svaren samlas istället i en samrådsredogörelse, se under rubriken ”Nästa Steg”.

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera synpunkter på föreskrifterna och föra statistik. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse.

Kommunledningskontoret är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta kommunledningskontoret e-post: kommunledningskontoret@uppsala.se.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dins rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.