Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Vatten AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Vatten och Avfall AB levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och hämtar hushållsavfall. Bolaget återvinner avfall och producerar biogas. Verksamheten riktar sig mot både  hushåll och företag i kommunen.

www.uppsalavatten.se

Styrdokument

 • Riktlinjer för VA-planering

  Riktlinjedokumentet är en del av kommunens VA-plan (vatten- och avloppsplan). VA-planen omfattar arbetet med såväl enskild som allmän VA-försörjning i kommunen och de frågor som prioriteras inom kommunens VA-försörjning under de kommande åren. Att ha en välfungerande och kommunövergripande planering med gemensam grund att stå på leder till bättre samordning och tydlighet såväl inom kommunkoncernen som externt.

 • Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022

  Avfallsplanens är ett viktigt styrdokument för kommunens strävan mot en långsiktigt hållbar miljö.

 • Avfallsplan

  Kommunens avfallsplan handlar om att öka återanvändningen, minska mängden felsorterat avfall och göra medborgarna mer delaktiga i avfallshanteringen. En god arbetsmiljö för dem som hanterar avfallet är också en viktig del i planen. Dokumentet är ett av flera i det ekologiska ramverket. Kommunens ekologiska ramverk håller samman de program och planer som styr det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

 • Dagvattenprogram

  Programmet ska leda till en långsiktig dagvattenhantering där skador på allmänna och enskilda intressen kan undvikas. Utvecklingen av stad och landsbygd får inte försämra grundvattnets och vattendragens nivå eller status.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall AB har 21 ledamöter och 1 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Vatten och Avfall AB
Telefon:
018-727 93 00
Fax:
018-727 93 10
Besöksadress:
Uppsala Business Park
Virdings Allé 32B
Postadress:
Box 1444
751 44 Uppsala