Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Vatten AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Vatten och Avfall AB levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och hämtar hushållsavfall. Bolaget återvinner avfall och producerar biogas. Verksamheten riktar sig mot både  hushåll och företag i kommunen.

www.uppsalavatten.se

Styrdokument

 • Vattentjänstplan

  Vattentjänstplan 2024 redogör för kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Syftet är att prioritera VA-utbyggnad i de områden där den största nyttan och bästa effekten uppnås. Planen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

 • Bolagsordning Uppsala vatten och avfall AB

  Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter.

 • Internkontrollplan 2023 Uppsala Vatten och Avfall AB

  Internkontrollplan för 2023 har fyllts på med de två obligatoriska kontrollmomenten från kommunstyrelsen samt även en utökning av kontrollmoment ex hantering av kemikalier, rekrytering och kompetens samt IT-avbrott.

 • Handlingsplan för Avfallsplan

  Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. Denna handlingsplan förtydligar programmets implementering, genomförande av målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa.

 • Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall

  Kommunens avfallsplan handlar om att öka återanvändningen, minska mängden felsorterat avfall och göra medborgarna mer delaktiga i avfallshanteringen. En god arbetsmiljö för dem som hanterar avfallet är också en viktig del i planen.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall AB har 11 ledamöter och 7 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Vatten och Avfall AB

Telefon:
018-727 93 00
Fax:
018-727 93 10
Besöksadress:
Uppsala Business Park
Virdings Allé 32B
Postadress:
Box 1444
751 44 Uppsala