Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Vatten AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Vatten och Avfall AB levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och hämtar hushållsavfall. Bolaget återvinner avfall och producerar biogas. Verksamheten riktar sig mot både  hushåll och företag i kommunen.

www.uppsalavatten.se

Styrdokument

 • Handlingsplan för Avfallsplan

  Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. Denna handlingsplan förtydligar programmets implementering, genomförande av målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa.

 • Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall

  Kommunens avfallsplan handlar om att öka återanvändningen, minska mängden felsorterat avfall och göra medborgarna mer delaktiga i avfallshanteringen. En god arbetsmiljö för dem som hanterar avfallet är också en viktig del i planen.

 • Handlingsplan för VA-utbyggnad i Uppsala kommun

  Handlingsplanen för VA-utbyggnad beskriver de målsättningar och åtgärder som planeras inom ramen för VA-utbyggnad de kommande åren i Uppsala kommun. Till handlingsplanen finns en bilaga, VA-utbyggnadsplan, som ger en mer ingående beskrivning av framtagandet av delarna inom VA-utbyggnadsplaneringen och den arbetsmetod som använts. Handlingsplanen för VA-utbyggnad med dess bilaga är en del av Uppsala kommuns VA-plan.

 • Riktlinjer för VA-planering

  Riktlinjedokumentet är en del av kommunens VA-plan (vatten- och avloppsplan). VA-planen omfattar arbetet med såväl enskild som allmän VA-försörjning i kommunen och de frågor som prioriteras inom kommunens VA-försörjning under de kommande åren. Att ha en välfungerande och kommunövergripande planering med gemensam grund att stå på leder till bättre samordning och tydlighet såväl inom kommunkoncernen som externt.

 • Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022

  Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för kommunens strävan mot en långsiktigt hållbar miljö.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall AB har 10 ledamöter och 6 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Vatten och Avfall AB
Telefon:
018-727 93 00
Fax:
018-727 93 10
Besöksadress:
Uppsala Business Park
Virdings Allé 32B
Postadress:
Box 1444
751 44 Uppsala