Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Program för krisberedskap 2020-2023

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (SKL 18/03101). Denne reglerar ersättning, uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under samma period.

 • Handlingsplan för digital transformation

  Denna handlingsplan har tagits fram för att samordna och styra kommunkoncernens sammantagna arbete med digital transformation. Handlingsplanen beskriver i vilken utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun.

 • Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder

  Regler och bestämmelser som kommunstyrelsen, nämnderna, styrelserna och de kommunala bolagen ska följa i sin verksamhet.

 • Riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris

  Jämställdhet är ett prioriterat område globalt, nationellt och i Uppsala kommun. För att skapa incitament för intern verksamhetsutveckling samt att främja och förstärka kommunens jämställdhetsarbete har kommunstyrelsen beslutat att inrätta ett jämställdhetspris

 • Försäkringspolicy med riktlinjer

  Försäkring handlar om att bedöma och hantera risker som riktas mot verksamhet och egendom. En policy för försäkring blir därför ett verktyg bland flera som ska trygga verksamhet och värden.

Se alla styrdokument
Kontakta kommunledningskontoret
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.
Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredagar 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Postadress:

Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala