Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

  Kommunstyrelsens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. Uppföljning av internkontrollplanen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån kontrollmoment i internkontrollplanen redovisas till kommunstyrelsen.

 • Riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris

  Jämställdhet är ett prioriterat område globalt, nationellt och i Uppsala kommun. För att skapa incitament för intern verksamhetsutveckling samt att främja och förstärka kommunens jämställdhetsarbete har kommunstyrelsen beslutat att inrätta ett jämställdhetspris

 • Riktlinje för nödvattenförsörjning

  En allvarlig störning i dricksvattenförsörjningen går inte helt att förhindra. Det går heller inte att förutse när den sker. Men det går att förbereda sig för att minska följderna och effekterna av en allvarlig störning. Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap. För att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen krävs planering och samverkan. Riktlinjen ska användas när beslut har tagits om att aktivera nödvattenförsörjning.

 • Ägarpolicy för Uppsala kommun

  Det här är ett sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ny ägarpolicy för Uppsala kommun i enlighet med bilaga 1.

 • Program för krisberedskap 2020-2023

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (SKL 18/03101). Denna reglerar ersättning, uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under samma period.

Se alla styrdokument
Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception Stationsgatan 12
Måndag–fredag 7.45–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.
Postadress:
Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Postadress:

Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala