Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Riktlinje för informationssäkerhet, dataskydd och cybersäkerhet

  Riktlinjen ska användas för att skapa förutsättningar för ett systematiskt och integrerat arbete med informationssäkerhet, dataskydd och cybersäkerhet. Den beskriver även hur arbetet ska bedrivas i nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommun.

 • Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete

  Denna riktlinje har tagits fram enligt beslut 2024-04-10 som ett stöd för hantering av bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkrings AB.

 • Verksamhetsplan Uppsala Fairtrade City

  Uppsala Fairtrade Citys verksamhetsplan beskriver styrgruppens planering, ansvarsfördelning och fokusområden för 2024.

 • Policy för kommunikation inom Uppsala kommun

  Syftet med kommunikationspolicyn är att införa ett enhetligt arbetssätt för kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma samhället.

 • Program för krisberedskap och civilt försvar 2024-2027

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101). Denna reglerar ersättning, uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap. Överenskommelsen upprättades ursprungligen för perioden 2019–2022 men har förlängts och justerats för kommunernas krisberedskapsarbete under 2023.

Se alla styrdokument

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider Kontaktcenter Stadshuset, Stadshusgatan 2 

Måndag 8.00-17.00
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-17.00

Helger stängt. 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Största delen av kommunledningskontoret finns på Stadshuset, Stadshusgatan 2, 753 21 Uppsala.
Postadress:
Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala.
Fakturaadress:
Uppsala kommun, UPK 7500, Box 1023, 751 40 Uppsala.