Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris

  Jämställdhet är ett prioriterat område globalt, nationellt och i Uppsala kommun. För att skapa incitament för intern verksamhetsutveckling samt att främja och förstärka kommunens jämställdhetsarbete har kommunstyrelsen beslutat att inrätta ett jämställdhetspris

 • Riktlinje för nödvattenförsörjning

  En allvarlig störning i dricksvattenförsörjningen går inte helt att förhindra. Det går heller inte att förutse när den sker. Men det går att förbereda sig för att minska följderna och effekterna av en allvarlig störning. Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap. För att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen krävs planering och samverkan. Riktlinjen ska användas när beslut har tagits om att aktivera nödvattenförsörjning.

 • Ägarpolicy för Uppsala kommun

  Det här är ett sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ny ägarpolicy för Uppsala kommun i enlighet med bilaga 1.

 • Program för krisberedskap 2020-2023

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (SKL 18/03101). Denna reglerar ersättning, uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under samma period.

 • Handlingsplan för digital transformation

  Denna handlingsplan har tagits fram för att samordna och styra kommunkoncernens sammantagna arbete med digital transformation. Handlingsplanen beskriver i vilken utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun. Det här är en bilaga till kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Se alla styrdokument
Kontakta kommunledningskontoret
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.
Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredagar 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Postadress:

Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala