Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Du som bor i Uppsala kommun kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som till exempel inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag eller annan författning, kan du få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga kommunens beslut direkt till domstol (förvaltningsrätten). Detta förfarande kallas för laglighetsprövning. Tidigare kallades det för kommunalbesvär. Det är förvaltningsrätten som tar ställning till om du har rätt att få saken prövad.

En laglighetsprövning måste lämnas in skriftligt till förvaltningsrätten , senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om förvaltningsrätten bifaller ditt överklagande, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste tas upp på nytt av kommunen för det fall ett nytt beslut ska fattas.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du som regel överklaga det genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Det är endast den som beslutet angår som kan överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär. Ett sådant överklagande ska skickas eller lämnas in till kommunen. Det är nämligen kommunen som i dessa fall tar ställning till om överklagandet kommit in i rätt tid.

Om beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Som regel har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Tiden räknas från den dag du tog del av beslutet. 

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Läs om att överklaga kommunens beslut på förvaltningsrättens webbplats.

Läs om att överklaga kommunens beslut på lansstyrelsen.se.