Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen

Klimatet och energin

Målbeskrivning

Det är nu klimatmålen ska nås. Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Samtidigt ökas takten i anpassningar för ett förändrat klimat, inte minst med avseende på nederbördseffekter.

Minskade utsläpp

Effekterna av klimatförändringarna i världen blir allt tydligare. Uppsala har i dag en klimatpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv och mer behöver göras för att nå klimatmålen. Utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att ligga i linje med Parisavtalet. Kommunen ska aktivera en koldioxidbudget för den egna verksamheten, och för kommunen som geografiskt område, i syfte att löpande kunna följa upp och vidta åtgärder som minskar kommunens påverkan.  

Ekosystem och biologisk mångfald

Mer ska göras för att skydda värdefull natur, skydda grund- och dricksvatten, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara, utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Livsmiljöer för olika arter ska utvecklas och nyskapas i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd.  Fler naturreservat ska bildas och kompensatoriska naturvårdsåtgärder utföras vid markexploateringar. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan för att värna verksamheter och boende i city.

Klimatomställt liv

Kommunens ska samtidigt skapa förutsättningar för alla invånare, verksamheters och företags möjlighet att ställa om till det nya, attraktiva, klimatomställda livet. Fler laddstationer för elfordon ska byggas samtidigt som utbyggnad av gång- och cykelvägar. Stadsmiljön ska förbättras bland annat genom att genomfartstrafiken minskar i syfte att nå en bättre luftkvalitet, ökad tillgänglighet och lägre klimatutsläpp. En stor utmaning för att nå utsläppsmålen är att minska klimatpåverkan av konsumtion och långväga resande, något som kommunen kommer att arbeta vidare med. Innovativa sätt att öka återbrukandet i samhället behöver utvecklas. Det behövs samhällsförändringar som kräver nya sätt att leda och arbeta för att möta klimatutmaningarna. Därför är innovation centrala i klimatarbetet. Miljö- och klimatdriven verksamhets- och affärsutveckling genomförs via breda samarbeten, bland annat inom Uppsala klimatprotokoll.

Innovativ energiförsörjning

Stora satsningar ska göras på en energiförsörjning som bidrar till ett klimatpositivt samhälle, på att ställa klimatkrav vid upphandling och inköp, fortsatt utbyggnad av solenergi, kretsloppslösningar, utfasning av fossila plaster, ekologiskt hållbart jordbruk och att säkra ett hållbart och klimatanpassat byggande. Kommunen ska fullfölja arbetet med att montera solceller på alla kommunala fastigheter där så är möjligt senast 2025.

Status för inriktningsmålet är Gul. Oförändrad

Delårsuppföljning per augusti

Fokusmålet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut. Ett av kommunfullmäktiges 13 uppdrag inom fokusmålet är färdigt. Tolv uppdrag pågår enligt plan. 

Arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår men utsläppen av koldioxid minskar inte i den takt som krävs för att Uppsala ska vara klimatneutralt 2030.

Under de senaste åren har arbetet för att nå klimatmålen förstärkts. Kommunen arbetar både med att minska klimatpåverkan inom sina egna verksamheter och tillsammans med andra för att nå en samhällseffekt.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050. . Beskrivning: En koldioxidbudget införs för att löpande följa upp takten i utsläppsminskningar och säkerställa att de åtgärder som genomförs är tillräckliga för att växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. Koldioxidbudgeten ska tas fram för de kommunala verksamheternas klimatpåverkan och för kommunen som geografiskt område. Kommunen ska verka för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag genom samhällsplanering och gemensamt åtgärdsarbete med samhällets aktörer samt genom att uppmuntra invånarnas engagemang. Kommunen ska satsa på energiförsörjning och utveckling som främjar ett klimatpositivt samhälle, med särskilt fokus på utbyggnad av solenergi, hållbara transporter, hållbart byggande och kolinlagring. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: För att nå målet om att bli klimatneutralt senast år 2030 har kommunen identifierat behovet av utsläppsminskningar. Detta görs bland annat genom energieffektivisering, egen produktion av energi och inköp av klimatneutral fjärrvärme. Kommunen investerar i förnybar energiproduktion inklusive solpaneler och överväger möjligheten att använda vätgasfordon. Det pågår arbete för att främja hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, cykling och gång. Pendlarparkeringar utvecklas och det arbetas med att minska interna transporter med bil. För vissa nämnder finns det behov av att köra bil för att kunna genomföra sin verksamhet. I dessa fall nyttjas en bilpool och de flesta fordon som används drivs av fossilfritt drivmedel. Återbruk av material och produkter främjas, inklusive möbler, byggmaterial och mat. Genom att utöka öppettider på återbruksstationerna har antalet invånare som besöker återbruket också ökat. Överbliven mat säljs via appen Karma. Arbete pågår med att minska nedskräpning och öka källsortering. En kartläggning av klimatpåverkan i stadsbyggnadsprocessens olika delar har genomförts. Ett projekt har påbörjats för att kunna visualisera koldioxidbudgetar i ett kartverktyg. Det förväntas ge förbättrade förutsättningar på att fokusera på de delar av stadsbyggnadsprocessen som har mest betydelse för minskade koldioxidutsläpp. Tillsyn och kontroll av miljöfarliga verksamheter och av fluorerade växthusgaser genomförs också. En annan del av klimatarbetet är utbildning och medborgarinvolvering som inkluderar informationsspridning om hållbara val.
 2.  

  Uppdrag 16. Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel. Berörda: KS, GSN, PBN, Uppsala parkering, Skolfastigheter, Uppsalahem, Arenor och fastigheter och Uppsala vatten och avfall. Beskrivning: Omställningen till förnybara bränslen och drivmedel behöver accelerera. El kommer att ersätta en allt större del av dagens fossila bränslen, men även andra hållbara drivmedel kommer att behövas. Det ställer krav på att det finns en god infrastruktur för och tillgång till el-laddning och andra hållbara drivmedel. Infrastrukturen för el-laddning behöver byggas ut i såväl nya bostads- och verksamhetsområden som i de befintliga och även ta hänsyn till behovet av laddning av tunga fordon. För att möjliggöra en snabb omställning från fossila drivmedel behöver utbyggnadstakten öka.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Parkerings AB Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: För att kunna nå målet vad gäller infrastrukturen för el-laddning och andra hållbara drivmedel pågår flera olika samarbeten inom kommunen. I samarbete med Uppsala parkerings AB planeras utveckling av el-infrastrukturen på kommunens fastigheter. Det pågår ett projekt i samarbete med Vattenfall för att bygga en station för vätgastankning och snabbladdning av tunga fordon. Detta projekt förväntas bidra till omställningen av tunga transporter mot el- och vätgasdrivna fordon. Anläggningen beräknas stå klar under 2024 och kommer då vara den enda av sitt slag i Sverige. En process för hur kommunens verksamheter ska göra när de behöver tillgång till laddning har fastställts. Behovet av laddplatser vid fastigheter med bilpool eller tjänstebilar har kartlagts. Lämpliga platser för snabbladdare har identifierats och översiktligt kartlagts under våren 2023. Syftet är att underlätta för kommersiella aktörer att etablera snabbladdare för lätta fordon. Arbete pågår med att ta fram en vägledning för tjänstepersoner som stöd vid inköp av nya fordon till kommunen. Vägledningen ska omfatta olika drivmedel och ska väga in flera aspekter så som miljö, tillgång och beredskapsfrågor.
 3.  

  Uppdrag 17. Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap. Berörda: KS, PBN, GSN, Uppsala vatten och avfall och Uppsalahem. Beskrivning: Uppsala kommun ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle genom att främja en hållbar och motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Genom att underlätta för kommunens invånare, föreningar och näringsliv att odla lokalt och främja innovativa och cirkulära lösningar kan kommunen bidra till att utveckla ett hållbart och lokalt förankrat livsmedelssystem. Kommunen ska främja och underlätta mer lokal och stadsnära odling i form av fritids- och småskalig kommersiell odling som bidrar till ökad livskvalitet, sociala mötesplatser och utvecklad grönstruktur. En utredning ska göras av hur kommunen kan bidra till att utveckla cirkulära och långsiktigt hållbara affärsmodeller i livsmedelsproduktionen som bättre tar tillvara på material och näringsämnen och som minskar påverkan på miljö, ekosystem och klimat.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsalahem AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Parallellt med biogasproduktionen producerar Uppsala vatten och avfall AB biogödsel. Biogödseln används till 100 procent som gödningsmedel på åkermark och även det revaqcertifierade avloppsslammet återförs till åkermark. Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Det pågår arbete med att utveckla en slamstrategi för att ytterligare förbättra användningen av dessa resurser och producera lokal gödning. En förstudie bedrivs kring resursverk för spillvattenrening i sydöstra stadsdelarna där fortsatt utveckling av utvinning av näringsämnen till det lokala kretsloppet är en aspekt. I mätningar för 2023 håller slammet en god kvalitet och klarar kraven enligt Revaq. Arbete fortgår med systematiska förbättringar för fortsatt förbättrad kvalitet. Uppsala vatten och avfall AB arbetar också med att utveckla nödvattenförsörjningen baserat på erfarenheter från nödvattenövningen 2022. Det innefattar att säkerställa resurser som reservkraft, riktlinjer, rutiner, och kontinuitetshantering för att möta framtida händelser. Automation och samarbete på nationell nivå är också viktiga aspekter som omhändertas. Uppsalahem AB utför olika aktiviteter för att främja stadsodling och egen odling. Det inkluderar plantering av ätbara växter på bostadsgårdar och möjligheter till fritidsodling. Detta främjar lokal livsmedelsproduktion och ökar möjligheten för invånarna att odla sina egna grödor.
 4.  

  Uppdrag 18. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur. Berörda: KS och GSN. Beskrivning: I takt med att Uppsala växer ökar belastningen på ekosystemen. Att svara mot utmaningarna kräver ett långsiktigt hållbart bruk av kommunens naturmiljöer och aktivt arbete för att stärka, skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald. Uppsala kommun ska satsa på att etablera systematiska former för att kontinuerligt säkerställa ekosystem och utveckla livsmiljöer som bidrar till den biologiska mångfalden och skyddar hotade arter. Kommunen ska bland annat skapa en sammanhängande struktur med lekvatten för groddjur och amfibiska insekter i kommunens grönområden.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: I varje ny upphandling av gräs och ängslotter görs en översyn. Detta för att kunna ställa om lämpliga ytor till blomsteräng. Under året har ny upphandling gjorts i de nordöstra stadsdelarna och inriktningen har varit att öka mängden blomsteräng på marker som har rätt förutsättningar. För det centrala och nordöstra skötselområdet har mängden ängsytor med upptagning/blomsterängar, ökat till det dubbla från fyra till åtta hektar. Den nya upphandlingen kommer att gälla från 2024. Under året kommer översyn att påbörjas för resterande skötselområden inför kommande upphandling. Fortsatt genomförande av åtgärderna som är beslutade i Vattenprogram för Uppsala kommun för att förbättra vattenkvaliteten i Fyrisån pågår. Det innebär att övervaka vattenkvaliteten, identifiera problemområden och implementera åtgärder för att minska föroreningar och förbättra vattenstatusen. En ny skötselplan för Hågadalen Nåstens naturreservat utarbetas. Detta inkluderar dialoger med medborgare och intresseföreningar för att involvera allmänheten i utvecklingen av reservatet. Kommunen har ökat användningen av biokol vid anläggning av regnvattenbäddar och trädplanteringar. Biokol förbättrar jordens egenskaper, ökar dess vätskehållande förmåga och fungerar som en kolsänka, vilket är positivt för klimatet. Det pågår ett arbete för att undersöka om kommunen ska ha en egen biokolpanna. En strategi för hantering och bevarande av den skyddade arten cinnoberbagge pågår. Cinnoberbaggen är en fridlyst art som behöver skyddas från negativ påverkan under stora stadsutvecklingsprojekt som exempelvis i södra staden. Cinnoberbaggen är en paraplyart, det vill säga att genom att gynna den så gynnas flera andra arter. Cinnoberbaggen är även en ansvarsart för kommunen. Strategin inkluderar att planera för hänsyn och förstärkning av dess livsmiljöer och involverar samarbete med länsstyrelsen. En modell för naturhänsyn och ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning håller på att utvecklas. Denna syftar till att minimera förlusten av naturvärden vid stadsbyggande och kompensera för dem på annat håll inom kommunen. Det pågår också ett arbete med att utveckla en kartberättelse om ekosystemtjänster. Detta är ett verktyg för att integrera viktiga ekosystemtjänster i planprocessen. Målet är att minska klimatrelaterade risker och säkerställa naturtillgänglighet för kommunens invånare.
 5.  

  Uppdrag 19. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter. Berörda: KS, GSN och PBN. Beskrivning: I Uppsala ska alla ha nära till parker eller grönområden. Träd och grönområden i staden skapar bättre luftkvalitet, svalka när det är varmt och hjälper till att ta hand om dagvattnet när det regnar. Grönskan ger även skydd vid extrema väderhändelser som torka och översvämningar. Tillgången till natur och grönska ska ges större vikt i stadsplaneringen. Indikatorer ska tas fram för att mäta tillgången till och utvecklingen av grön infrastruktur, till exempel avståndet till närmaste park och skog.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Ett kojindex, som är ett analysmaterial, har tagits fram för att bedöma tillgängligheten och kvaliteten på parker och naturmiljöer. Utifrån analysmaterialet har en utvecklingsplan tagits fram för Uppsalas parker. Utvecklingsplanen är planerad att beslutas under 2023. Den tydliggör kriterier för att prioritera upprustningar av lekparker och parker, för att det ska ske på ett strukturerat och systematiskt sätt. En kartläggning av stadsträden har genomförts genom att använda GIS. GIS är ett geografiskt informationssystem som används för att bland annat analysera trädens status. Ett förslag på riktlinje för Uppsalas träd har tagits fram som föreslår ett krontäckningsmål på 30 procent. Det är en tydlig strävan mot att öka stadens trädbestånd och dess ekologiska fördelar. För att bevara biologisk mångfald och möjliggöra rörelse för växt- och djurliv har arbetet med att skapa gröna stråk och spridningskorridorer påbörjats. De östra delarna av Uppsala kräver mer omfattande åtgärder för att skapa sammanhängande gröna stråk eftersom det finns färre befintliga gröna områden men relativt många ytor med gräs. Framtagande av en plan håller på att tas fram för hur enklare driftåtgärder kan säkra grönstrukturer. Driftåtgärderna kan handla om att skapa tydligare stråk mellan grönområden och om att ta fram vägvisningar. Gröna områden och stråk blir på det sättet mer tillgängliga för invånare. För att sprida information till invånare om hur kommunen arbetar med gröna frågor och uppmuntra invånare att besöka parker och lekplatser har websidan ”Så arbetar vi med: Ett grönare Uppsala” publicerats.
 6.  

  Tillkommande uppdrag: att arbetet med att genomföra tidigare beslut om att installera solceller på kommunens byggnader, där så lämpligt, fortsätter och ska fullgöras. Berörda: KS, UKAF, SKOL, UPAB, UHEM. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Revidering av miljö- och klimatprogrammet 2022 (KSN-2022-00082) 2022-05-30.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Parkerings AB Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Uppsalahem AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Uppsala kommun satsar på att öka användningen av solenergi och att integrera solceller på befintliga takytor. Uppsala kommuns mål att öka den installerade effekten av solceller på befintliga takytor från 420 kW år 2023 till 2,1 MW år 2030 visar en satsning på förnybar energi. Detta kommer att bidra till att minska kommunens beroende av fossila bränslen och minska klimatpåverkan. En intern kunskapsbank och samarbetsnätverk för solenergi inom kommunen är under uppbyggnad. Syftet är att kunskapsbanken ska vara ett konkret stöd för alla som arbetar med solcellsinstallationer inom Uppsala kommunkoncern och på det sättet öka antal installationer. Samverkan mellan de olika kommunala bolagen ökar utnyttjandet av solenergi i hela kommunen. Det inkluderar gemensamma projekt, resursdelning och strategisk planering för framtida solcellsanläggningar. Under hösten kommer nätverket för solenergi att utforska om det finns fler solenergirelaterade frågor där samverkan mellan de kommunala bolagen vore möjligt och fördelaktigt.
 7.  

  Tillkommande uppdrag: att information om hur man som privatperson eller förening gör för att söka LONA- och LOVA-bidrag görs tillgänglig på Uppsala kommuns webbplats. Berörda: GSN. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om ökat engagemang och medvetande om lokala natur- och vattenprojekt från Jonas Peterson (C) (KSN-2021-02472) 2022-06-13.

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Information om ansökan av finansiering via lokala naturvårdssatsningen (LONA) och lokala vattenvårdsprojekt inom ramen för våtmarksprojekt (LOVA) finns sedan hösten 2022 på Uppsala kommuns webbplats.
 8.  

  Tillkommande uppdrag: att Uppsala kommun antar som målsättning att i samarbete med andra medfinansiärer fördubbla antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024, jämfört med perioden 2020–2022. Berörda: GSN. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Svar på motion om ökat engagemang och medvetande om lokala natur- och vattenprojekt från Jonas Peterson (C) (KSN-2021-02472) 2022-06-13

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Under perioden 2020–2022 söktes det finansiering för nio LONA-projekt, (Lokala Naturvårdssatsningen). Hittills har det under perioden 2022 – 2024 sökts för tolv LONA-projekt och fler är på väg att komma in till 2024. För att öka antalet våtmarker inom kommunens geografi ansvarar nämnden för att söka statliga medel och anlägga våtmarker. Stöd till föreningar och markägare att tillskapa våtmarker genom processen att söka statliga medel eller söka dispenser av olika slag pågår också. Under året har nämnden sökt statliga medel för att anlägga våtmarker i Hågadalen och under våren har ett projekt vid Ekebysjön slutförts och andra projekt inom Läby träsk och Vedsjön har påbörjats under sommaren. Prover tas fortsatt i Hågaån (Lurbo bro) sedan några år för att få ett underlag om statusen i ån och för att följa upp effekten av åtgärder. Medverkan som medlem i Hågaåns vattenråd och i Fyrisåns vattenförbund möjliggör samarbete och samordning av vattenvårdsinsatser.
 9.  

  Tillkommande uppdrag: att införa fastighetsnära insamling av förpackningar med flerfackskärl från småhus. Berörda: UVA. Beskrivning: Beslutspunkterna ingick i: Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling (KSN-2022-02123) 2022-08-31.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: En upphandling av entreprenörer för insamling av kommunalt avfall, förpackningar och returpapper från småhus innebär att alla småhus i Uppsala kommer att få fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper under 2025. Det berör cirka 30 000 villor och 1 500 fritidshus. Fastighetsnära insamling gör det enklare för hushåll att sortera och återvinna avfall. En rapport håller på att tas fram för att kunna delges Naturvårdsverket senast 30 september om hur Uppsala kommun planerar att, efter övertagandet av Återvinningsstationer (ÅVS) år 2024, fasa ut dessa till förmån för en utbyggd fastighetsnära insamling samt möjlighet att lämna skrymmande förpackningar vid Återvinningscentralerna (ÅVC). Som en effektiviseringsåtgärd avvecklas hälften (cirka 15 stycken) ÅVS under första kvartalet 2026.
 10.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra åt plan- och byggnadsnämnden att fortsätta utreda möjligheter och ekonomiska konsekvenser av att utöka naturreservatet Fjällnora med fastigheterna Fjällbo 1:76, 1:16 och del av 1:89 och 1:27. Berörda: PBN. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Beslutspunkterna ingick i: Beslut om bildande av naturreservat Fjällnora (KSN-2021-01237) KF 2022-06-13.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Värdering och markförhandling pågår inom förvaltningen.
 11.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en ny Handlingsplan till Vattenprogram för Uppsala kommun Berörda: KS. Beskrivning: Uppföljning av program och planer 2022, (KSN-2022-01364), 2023-02-27.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Förslag på ny Handlingsplan för vattenprogrammet finns framtaget och bereds under hösten inför beslut i kommunfullmäktige.
 12.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Miljö-och klimatprogrammet Berörda: KS. Beskrivning: Uppföljning av program och planer 2022, (KSN-2022-01364), 2023-02-27

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbete pågår med att ta fram, revidera och förankra etappmål och indikatorer som kan vara aktuella att ändra. Det handlar bland annat om framtagande av etappmål för klimatanpassning och effektflexibilitet samt revidering av etappmål 2 om transporter och etappmål 5 om livsmedel.
 13.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att revidera Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 Berörda: GSN. Beskrivning: Uppföljning av program och planer 2022, (KSN-2022-01364), 2023-02-27.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet med att revidera handlingsplanen har påbörjats. Reviderad handlingsplan är planerad att beslutas hösten 2024.