Plan- och byggnadsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Läs kallelse genom att klicka på länken för respektive möte. Vi publicerar inte protokollen på uppsala.se på grund av att de kan innehålla personuppgifter. Vill du ta del av ett justerat protokoll kan du begära ut det genom att mejla plan-byggnadsnamnden@uppsala.se.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Vi planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Ansvaret omfattar även planering och utveckling av övriga friluftsområden.

Styrdokument

 • Riktlinje för lokaliseringsprövning

  Översiktsplanen beskriver kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras, både på lång sikt och i nutid. Översiktsplanen ska vara vägledande i handläggning av lokaliseringsprövningar. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra hur lokaliseringsprövning utanför detaljplanelagt område ska bedömas.

 • Uppsalas färger

  Att färgsätta byggnader har en mycket lång tradition och är ett av flera uttrycksmedel för att gestalta och formge en byggnad. Ursprungligen har det ofta varit själva byggnadsmaterialet som satt sin färg och prägel på fasader.

 • Riktlinjer för solceller och solfångare

  Plan- och byggnadsnämnden har en mycket positiv inställning till solenergi och vill att så många byggnader i Uppsala kommun som möjligt kan utrustas med solceller och solfångare. För att möjliggöra detta ytterligare i de fall det skulle krävas bygglov eller anmälan har Plan- och byggnadsnämnden beslutat att ingen avgift ska tas utför eventuell prövning.

 • Internkontrollplan 2021 och analys enligt reglemente 2021

  Ett redovisande och aktiverande dokument som plan- och byggnadsnämnden fattade beslut om den 17 december 2020.

 • Verksamhetsplan och budget 2021–2023

  Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2021.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta plan- och byggnadsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

Postadress:
Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala
 
Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter