Plan- och byggnadsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Läs kallelse genom att klicka på länken för respektive möte. Vi publicerar inte protokollen på uppsala.se på grund av att de kan innehålla personuppgifter. Vill du ta del av ett justerat protokoll kan du begära ut det genom att mejla plan-byggnadsnamnden@uppsala.se.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Vi planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Ansvaret omfattar även planering och utveckling av övriga friluftsområden.

Styrdokument

 • Lokalförsörjningsplan friluftsliv 2020-2030, med utblick till 2035

  Lokalförsörjningsplanen för friluftsliv är kommunens strategiska planering för att möta både dagens och framtidens utmaningar med lokaler och ytor inom friluft och rekreation på bästa sätt.

 • Delegations- och arbetsordning för plan- och byggnadsnämnden

  Revidering av delegations- och arbetsordning för plan- och byggnadsnämnden antogs 13 februari 2020.

 • Områdesprogram Södra åstråket

  Programmet för södra åstråket ska visa kommunens viljeriktning och mål för en utveckling av området. Programmet ska också redovisa förutsättningar för och konsekvenser av en utveckling och utbyggnad. Programmet ska utgöra underlag för den fortsatta detaljplaneringen och utvecklingen av södra åstråket. Det ska belysa vilka frågor som måste hanteras och lösas i den fortsatta planprocessen och under genomförandet.

 • Områdesprogram Librobäck - Börje Tull - Fyrishov

  Strukturprogram för Librobäck syftar till att hitta en övergripande struktur för Librobäcksområdet som kan ligga till grund för områdets successiva omvandling från ett industriområde till en mer blandad stadsdel med handel, service, fritid och rekreation. Området bör också inrymma fler bostäder, i den mån det är möjligt att integrera bostäder med befintliga verksamheter. Programmet ska ligga till grund för fortsatt detaljplanering inom området.

 • Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

  Planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen godkändes av plan- och byggnadsnämnden 23 november 2017. Planprogrammet visar hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service så som till exempel förskolor kan säkerställas. Ekebydalen ska utvecklas för idrott och rekreation. Programmet innehåller strategier och strukturförslag som fungerar som vägledning för kommande detaljplanering inom stadsdelen.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden har 12 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta plan- och byggnadsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

Postadress:
Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala
Postadress:

Plan och byggnadsnämnden
Uppsala kommun
UPK 5100
Box 1023
751 40 Uppsala

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.