Plan- och byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Mötestider kan variera för olika sammanträden. För att se mötestiden för specifikt möte, klicka på mötesdatumet på denna sida och öppna kallelsen. Vi publicerar inte protokollen på uppsala.se på grund av att de kan innehålla personuppgifter. Vill du ta del av ett justerat protokoll kan du begära ut det genom att mejla plan-byggnadsnamnden@uppsala.se.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Vi planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Ansvaret omfattar även planering och utveckling av övriga friluftsområden.

Styrdokument

 • Riktlinje för belysning

  Riktlinjens syfte är att åstadkomma en enhetlig, samordnad och väl anpassad belysning som verkar för trygga, vackra och hållbara miljöer. Den omfattar all belysning och ljussättning som utförs och förvaltas av Uppsala kommuns nämnder, förvaltningar och bolag, samt ljusanordningar i detaljplanering och bygglov. Riktlinje för belysning antogs av plan- och byggnadsnämnden 17 februari 2022.

 • Riktlinje för lokaliseringsprövning

  Översiktsplanen beskriver kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras, både på lång sikt och i nutid. Översiktsplanen ska vara vägledande i handläggning av lokaliseringsprövningar. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra hur lokaliseringsprövning utanför detaljplanelagt område ska bedömas.

 • Uppsalas färger

  Att färgsätta byggnader har en mycket lång tradition och är ett av flera uttrycksmedel för att gestalta och formge en byggnad. Ursprungligen har det ofta varit själva byggnadsmaterialet som satt sin färg och prägel på fasader.

 • Riktlinjer för solceller och solfångare

  Plan- och byggnadsnämnden har en mycket positiv inställning till solenergi och vill att så många byggnader i Uppsala kommun som möjligt kan utrustas med solceller och solfångare. För att möjliggöra detta ytterligare i de fall det skulle krävas bygglov eller anmälan har Plan- och byggnadsnämnden beslutat att ingen avgift ska tas utför eventuell prövning.

 • Internkontrollplan 2021 och analys enligt reglemente 2021

  Ett redovisande och aktiverande dokument som plan- och byggnadsnämnden fattade beslut om den 17 december 2020.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta plan- och byggnadsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala, Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter