Plan- och byggnadsnämnden sammanträder 16.15 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelsen genom att klicka på länken för respektive möte. Protokoll och handlingar publiceras inte på uppsala.se på grund av att de kan innehålla sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter. Vill du ta del av ett justerat protokoll kan du kontakta plan- och byggnadsnämnden. Plan- och byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Vi planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Ansvaret omfattar även planering och utveckling av övriga friluftsområden.

Styrdokument

 • Riktlinjer för solceller och solfångare

  Plan- och byggnadsnämnden har en mycket positiv inställning till solenergi, och vill att så många byggnader i Uppsala kommun som möjligt ska kunna utrustas med solenergianläggningar. I de fall där plan- och bygglagen (2010:900) reglerar att det krävs bygglov eller anmälan för att installera solenergianläggningar är utgångspunkten att så många som möjligt ska kunna få ett beviljat bygglov och startbesked. I vår riktlinje finns exempel på hur solenergianläggningar kan behöva anpassas för att det ska gå att bevilja bygglov och ge startbesked.

 • Verksamhetsplan och budget för plan- och byggnadsnämnden

  Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024.

 • Internkontrollplan för plan- och byggnadsnämnden

  Ett redovisande och aktiverande dokument som plan- och byggnadsnämnden fattade beslut om 25 januari 2024.

 • Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet

  Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet, beslutade av kommunfullmäktige.

 • Planprogram för Marielund

  Syftet med planprogrammet för Marielund är att skapa ett beslutsunderlag för framtida utveckling av området. Planprogrammet ska säkerställa att byggnation av bostäder, gator och vatten- och avloppsanläggningar går att åstadkomma. Planprogrammet för Marielund antogs av kommunstyrelsen 8 mars 2023.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta plan- och byggnadsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala, Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter