Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fokusmål 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Näringslivet och jobben

Målbeskrivning

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet. Att nå klimatmålen är en gemensam utmaning men utgör även en betydande möjlighet för näringslivet.

Företagande och jobb

När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Vårt mål är att alla som kan också ska arbeta och att företagen ska växa och utvecklas. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas och Uppsala ska vara ett nav för företagande och jobb.

Fritid och rekreation

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Uppsalas stadskärna ska utvecklas i mänsklig skala för ökad trivsel för boende och besökare. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för expansionsinvesteringar, nyetableringar och företagande. För att öka attraktiviteten ska Uppsala  utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhället.

Stad och land

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala ska vara fysiskt och socialt sammanhållet. I staden ska genomfartstrafiken minska. Samhällsbyggandet ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer.

Kunskapsstad

Samarbeten med Uppsalas två universitet och de två universitetssjukhusen gör Uppsala till en stark kunskapsstad. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna.

Omvärld och samarbete

I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den globala utvecklingen. Det blir därför allt viktigare att som kommun förstå och analysera omvärlden, dess skeenden och konsekvenser. Kommunens roll i ett regionalt sammanhang handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner, näringsliv, akademi, statliga myndigheter och Region Uppsala för att hitta smarta och effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. Det är även centralt att Uppsala kommun samverkar och samarbetar internationellt, med särskilt fokus på samarbeten inom vårt närområde och inom EU.

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan

Delårsuppföljning per augusti

Fokusmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt vid årets slut. 18 av kommunfullmäktiges 22 uppdrag inom fokusmålet pågår enligt plan och fyra är försenade.

Kommunen fortsätter att förbättra förutsättningarna för företagen, att öka andelen invånare som är självförsörjande och att förbättra utbudet och utvecklingen av områden och platser för rekreation för Uppsalabornas fria tid.

Arbetet med att stärka Uppsalas position som en internationell aktör fortsätter och även arbetet med att involvera invånare tidigt i dialoger som rör samhällsbyggandet.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Uppdrag 10. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet. Beskrivning: Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Den positiva trenden fortsätter i Nöjd kund Index (NKI)-mätningen av myndighetsservice till företag som haft ärenden med kommunen. Uppsalas myndighetsutövning till företag mäts genom Stockholm Business Alliances NKI-mätning. NKI totalt ökade från 72 (2020) till 73 för 2021, 75 för 2022 och hitintills 77 för 2023. Motsvarande värde för Sverige totalt är ett NKI hitintills på 75 2023. Under året har samordning och effektivitet i företagsservicen stärkts genom regelbunden intern samverkan. Frågor som rör flera myndighetsområden som kommit in från företagare besvaras gemensamt. Det innebär att företagare inte behöver kontakta flera olika instanser inom kommunen utan får ett samlat svar. En ny modell för att skapa trygga och attraktiva platser för alla testas i Uppsala. Uppsala är första svenska stad att tillämpa den nya platsutvecklingsmodellen AMP (Affärs- och medborgarplats). Modellen går ut på att aktivera platsen genom att ha regelbundna aktiviteter så att invånare, oavsett ålder eller intressen, känner att de vill och får använda platsen. Modellen testas på Forumtorget och några omgivande gator. Där genomförs insatser med syftet att göra Uppsala centrum till en mer trygg och attraktiv plats att vistas på för alla. Samarbetet med Almi i Företagslabbet i Gottsunda har förlängts. Företagslabbet stöttar start av nya företag och utveckling av befintliga företag. Företagslabbet samarbetar med ett företag som riktar sig särskilt till att stödja kvinnors företagande. Fastighetsägaren till Gottsunda centrum har initierat ett samarbete med kommunen för att skapa fler arbetstillfällen i Gottsunda och för att hjälpa det lokala näringslivet att hitta arbetskraft.
 2.  

  Uppdrag 11. Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande. Berörda: AMN och KS. Beskrivning: För att fler ska komma i arbete är det centralt att det finns växande företag som är villiga att anställa. Fler ska kunna starta och driva företag och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas. Arbetssökande ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning ska underlättas. För att möta kompetensbehoven spelar arbetsgivare en viktig roll genom att möjliggöra praktik och anställning. Arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Kommunen ska möjliggöra för personer med försörjningsstöd att transportera sig till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Kommunen arbetar genom sitt grunduppdrag för att fler Uppsalabor ska ha en egen försörjning. Verksamheten har utvecklat arbetssätt för att bättre kunna följa upp att alla som har ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska ha en aktuell arbetsmarknadsplanering och erbjudas insats antingen via Arbetsförmedlingen eller inom kommunens verksamheter. Därigenom minskar risken för långvarigt utanförskap. Andelen barn och vuxna i Uppsalas befolkning som får ekonomiskt bistånd har minskat från 5,0 procent 2020 till 3,7 procent 2022. Andelen Uppsalabor med ekonomiskt bistånd har fortsatt att sjunka under 2023. I juli 2023 var antalet vuxna biståndsmottagare 3081 personer. Det motsvarar 1,3 procent av befolkningen. Målbilden är att andelen vuxna Uppsalabor i behov av ekonomiskt bistånd ska vara max en procent vid utgången av 2026. Inom arbetsmarknadsverksamheten fortsätter antalet positiva avslut till arbete eller studier efter avslutad insats att öka. En utmaning är att arbetslösa män utan barn har lättare att nå egen försörjning samtidigt som arbetslösa kvinnor med barn oftare blir kvar inom ekonomiskt bistånd. Kommunen har ett etablerat samarbete med Försäkringskassan och Region Uppsala för att möjliggöra för personer med ohälsa ska få rätt stöd och ersättning. Arbetet med företagsbesök fortlöper för att öka kunskap om bland annat kompetensbristen. Under vårens totalt 65 organiserade företagsbesök har särskilt fokus varit att samla in kunskap om behov av olika typer av utbildningar. Vuxenutbildningen anpassar löpande utbildningsutbudet utifrån elevernas och arbetsmarknadens efterfrågan och krav. Genom att komplettera upphandlad utbildning med utbildning i egen regi säkerställs ett större och mer hållbart kursutbud. Ett samarbete mellan arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden Region Uppsala har inletts för att planera och dimensionera utbildningsutbudet. Arbetet med metodutveckling pågår och extern finansiering söks där så är möjligt. Två exempel på externt finansierade satsningar är Europeiska socialfondens projekt Insatser i samverkan för unga och Länsstyrelsen i Uppsalas projekt Familjefokus Bäcklösa.
 3.  

  Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden. Beskrivning: Genom att driva och delta i relevanta och prioriterade samarbeten och hämta hem erfarenheter som hjälper verksamheten att utvecklas stärks Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. Visat ledarskap och nya nätverk bidrar till att Uppsala kan attrahera fler nyetableringar. För att möta ekonomiskt utmanande tider samtidigt som behovet av utveckling kvarstår ska Uppsala kommun bygga strategisk kapacitet för att använda de möjligheter som erbjuds att söka extern finansiering genom EU:s fonder och program. När kommunens verksamheter deltar i eller driver EU-projekt ska det finnas en tydlig koppling till kommunens mål, planerad verksamhetsutveckling och en långsiktig plan för implementering av projektet i ordinarie verksamhet Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Varumärkesarbete för Uppsalas platsvarumärke har som mål att stärka Uppsalas attraktivitet nationellt och internationellt. Det sker bland annat genom internationell marknadsföring och närvaro på internationella mässor. Internationella besöksgrupper kan ta del av Uppsalas utveckling i Uppsalarummet i stadshuset. Uppsala kommun samarbetar sedan flera år tillbaka med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala universitet och näringslivet för att driva gemensamma projekt och erbjuda testbäddar för forskningsprojekt. Inom utbildningsområdet erbjuds utbildning inom International Baccalaureate Diploma, en internationellt erkänd universitetsförberedande utbildning där all undervisning sker på engelska. Genomströmningen, kvaliteten och resultaten på programmet följs upp och redovisas för gymnasieutskottet i november 2023. Det finns också internationella utbyten inom ramen för den vanliga gymnasieutbildningen, till exempel fältstudier utomlands i avslutande årskurs. I arbete med att utforma Uppsalas ansökan till Kulturrådets utnämning europeisk kulturhuvudstad 2029 förs nära dialog med ett flertal europeiska städer. Kulturhuvudstadsåret skapar unika anledningar för Uppsala att bjuda in andra, svenska som europeiska, städer till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Ett aktivt arbete för att stärka Uppsalas roll på den internationella marknaden vad gäller såväl konsert- som konferensverksamhet pågår. Syftet är att få ett starkare och mer exklusivt varumärke som även ger lokala aktörer näringsintäkter och näringsutveckling. Arbetet i projektet NordicWay fortsätter med målsättningen att utveckla smarta tjänster inom transportsektorn. Uppsala kommun deltar i tre delprojekt inom NordicWay, främst inom delprojektet om signalprioritering för transporttrafik. Under året har ett serverbaserat system för signalprioritering för bussar tagits fram. Systemet bygger på data som skickas i realtid från bussar i linjetrafik till trafiksignalerna som då prioriterar bussarna före annan trafik. Bussarna får snabbare restid vilket stimulerar invånare till att välja buss som färdmedel. Uppsala kommun har ansökt om medel inom ramen för Vinnovas utlysning Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer. Systemdemonstratorn mobilitetsanläggningar innefattar ett system av anläggningar och infrastruktur där delade mobilitetstjänster tillgängliggörs och tillgodoser de mobilitetsbehov som finns i samhället, både gällande person- och godstransporter. På sikt ska arbetet leda till att kommuner, regioner och privata aktörer agerar tillsammans för att lyckas med omställningen till ett ökat användande av mobilitetslösningar på nationell nivå.
 4.  

  Uppdrag 13. Utveckla arbetet med medborgarbudget i staden och landsbygderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av sitt närområde. Berörda: KS. Beskrivning: För att stärka Uppsalabornas delaktighet och inflytande över sitt närområdes utveckling och bättre tillvarata boendes kunskap och önskemål ska kommunen utreda hur arbetet med medborgarbudget kan utvecklas. Medborgarbudgetar kompletterar den representativa demokratin och formella former för dialog och delaktighet genom att låta invånarna i ett område föreslå och rösta om hur en avsatt budget ska användas för att förbättra området. Erfarenheter av arbetet med medborgarbudget på landsbygden och andra goda exempel ska ligga till grund för att utreda hur medborgarbudget kan tillämpas i staden och bli ett permanent arbete på landsbygden.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. Det betyder att invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut om en avsatt budget. Engagemanget hos berörda invånare ökar när de får möjlighet att vara delaktiga i processen. Dessutom ökar deras kunskap om den komplexa verksamhet som kommuner har ansvar för. Medborgarbudget ger även en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar. Under 2023 utvärderas det pilotprojekt som genomförts på landsbygderna i Uppsala kommun. Därefter fortsätter planeringen med att genomföra medborgarbudget på landsbygden som en ordinarie verksamhet från och med 2024. Planering görs också för testverksamhet med medborgarbudget i två utvalda stadsdelar 2024.
 5.  

  Uppdrag 14. Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden. Berörda: KS och PBN. Beskrivning: Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer. Invånare, näringsliv, akademi och civilsamhälle har kunskap om hur behoven i samhället ser ut och deras engagemang bidrar till en levande demokrati. Det är också viktigt att utveckla formerna för medborgardialoger så att fler röster fångas upp och fler kommer till tals. Kommunen behöver därför synliggöra medborgardialogerna och stärka förutsättningarna för dialoger och delaktighet kring kontinuerlig översiktsplanering och andra tidiga skeden av samhällsbyggandet som ett led i att bygga ett hållbart samhälle. Stadsdels- och bygderåd ska utvecklas som formella remissinstanser i samhällsbyggandet.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Uppsnack är ett uppsökande koncept som tagits fram för att öka delaktigheten i Uppsala kommuns samhällsbygge. Uppsnack arrangerar dialoger och minimässor på olika platser i Uppsala kommun. Där kan de som bor och verkar i ett område kan möta flera av kommunens verksamheter samtidigt. Under året är Uppsnack på turné och har bland annat besökt Bälinge/Lövstalöt, Björklinge, Oxsätra, Sävja, Storvreta och Knutby. Barn och unga involveras tidigt i planeringen inom stads- och landsbygdsutveckling. Exempelvis har skolor bjudits in att delta i dialoger som kommunen haft i flera av tätorterna. Elever från gymnasiet har bjudits in att reflektera tillsammans med tjänstepersoner i arbetet med revidering av kommunens översiktsplan. Elever har även visat upp sina projekt om innerstadens utveckling. Ett nätverk för kommunens etableringsarbete för exportindustrin har skapats tillsammans med stora fastighetsägare inom den kommersiella sektorn. Det gör det möjligt för kommunen att koppla samman etableringsförfrågningar med lämpliga fastighetsägare. Effekterna av detta nätverk inkluderar ökat kunskapsutbyte mellan kommunen och näringslivet samt en tjänst för företag som vill etablera sig i Uppsala. Etableringsfunktionen ger underlag för att strategiskt planera tillsammans med fastighetsägarna, för att förbereda lämpliga byggrätter för kunskapsintensiv industri. I samarbete med Business Sweden och Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) har etableringsfunktionen även presenterat Uppsala Business Park och staden Uppsala för en internationell rådgivningsbyrå. Under våren har etableringsfunktionen mött företag inom teknik- och life science-företag som är i behov av att skala upp sin verksamhet. Dessa möten har identifierat deras behov av mark, lokaler och teknisk infrastruktur, vilket möjliggör expansion och skapande av fler arbetsmöjligheter.
 6.  

  Kvarvarande uppdrag (riktad satsning): Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå. Berörda: IFN . Beskrivning: Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Projektet stoppades under 2022 för att ta fram en ny plan. Planen är nu godkänd och projektet har återupptagits. Målsättning är att läktaren och entrén står på plats 2024 och ny servicebyggnad med omklädningsrum ska vara klar 2025.
 7.  

  Kvarvarande uppdrag från 2019 Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. Berörda: KS .

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Beskrivning augusti 2023: Arbetet är försenat då upphandlingen av det digitala systemet som ska förenkla administration och ansökning av föreningsstöd inte följt tidplanen. Upphandling förväntas vara genomförd under hösten 2023. Systemet beräknas vara i drift i början av 2024.
 8.  

  Kvarvarande uppdrag från 2020 3.7 Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. Berörda: KS, GSN, PBN och UPAB . Beskrivning: För att bidra till en hållbar stads- och landsbygdsutvecklingen behöver kommunen vara en aktiv kravställare mot Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheten inom Region Uppsala för att säkerställa likvärdig tillgång till kommunikationer och infrastruktur. Uppdraget är en del i genomförandet av översiktsplanen.

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Parkerings AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Ett projekt påbörjades under 2022 med syfte att hitta ett effektivt arbetssätt för hållbart resande på landsbygden. Projektet ska tydliggöra ansvar och roller inom kommunen samt arbetssätt tillsammans med övriga parter, främst Region Uppsala och Trafikverket. Utbyggnaden av pendlarparkeringar har pågått under många år. Skälen till att utbyggnaden har gått långsamt har såväl externa som interna orsaker. Det handlar om oklar ansvarsfördelning mellan kommunen, Trafikverket och Region Uppsala och dessa organisationers interna prioriteringar. Inte minst handlar det om tillgång till mark, markförvärv och arrenden.
 9.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per. Berörda: GSN. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 KF 2017-02-27.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Uppdraget planeras att genomföras år 2028 i samband med genomförande av åtgärder på Norra gågatan.
 10.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023. Berörda: UKAF. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Uppdraget inväntar ny tidplan som fastställs i samband med beslut om uppdateringar i lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar. Lokalförsörjningsplanen förväntas beslutas av kommunfullmäktige i februari 2024.
 11.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen. Berörda: IFN och UKAF. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Uppdraget inväntar ny tidplan som fastställs i samband med beslut om uppdateringar i lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar. Lokalförsörjningsplanen förväntas beslutas av kommunfullmäktige i februari 2024.
 12.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Idrotts-och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan. Berörda: IFN. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Det idrotts- och fritidspolitiska programmet med tillhörande handlingsplan blir testpiloter för en ny beredningsprocess. Det innebär att program och handlingsplan skickas på remiss samt att informationsträff erbjuds. Remisstiden är satt till 15 oktober och därefter görs eventuella revideringar. Program och handlingsplan beräknas vara beslutade av kommunstyrelsen i december 2023 och av kommunfullmäktige februari 2024.
 13.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB att uppföra simidrottsanläggningen med utgångspunkt i badutredningen och funktionsprogrammet. Berörda: UKAF|. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbete med uppdraget pågår i stort enligt plan. Detaljplanen är 3–6 månader försenad. Delar av förseningen kommer kunna arbetas in under fortsatt process. Byggstart planeras till mitten av 2024 och färdigställande planeras till 2026.
 14.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder ta fram en utvecklingsplan för Fyrishovsområdet där den växande stadens behov av grönytor, idrottsanläggningar, bostäder och allmänhetens tillgång till stråket längs Fyrisån tas tillvara. Berörda: KS. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Fokus för arbetet med utvecklingsplanen har under våren varit att utreda områdets olika genomförandeskeden och projektets ekonomiska förutsättningar. I arbetet har även flera möjliga alternativ utretts för att skapa en bild av påverkan på koncernekonomin. Under 2023 kommer vägval för badanläggningen och campingområdet utredas.
 15.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda förutsättningarna för ett centralt placerat familjebad/äventyrsbad avseende genomförbarhet och finansieringsalternativ. Berörda: KS. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Ett förslag har tagits fram och lämnats som beslutsunderlag till kommunstyrelsen.
 16.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda förutsättningarna för en lokal badanläggning i Gottsundaområdet som ersätter befintligt bad i Gottsunda och som beaktar södra stadens tillväxt. Berörda: KS. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: En simhall som ersätter nuvarande simhall finns beslutad i lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar. Lokalisering av den nya simhallen finns beskriven i detaljplanen för Gottsunda stadsstråk. Nästa steg är fortsatt utredning i frågan om badhusets lokalisering, utformning och finansieringsmodell.
 17.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda en framtida användning av fastigheten Svartbäcken 1:10 (Fyrishov) som placering för en andra lokal badanläggning, med särskilt beaktande av rekreationsperspektivet samt kommunekonomi. Berörda: KS. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Ny simidrottsanläggning i Gränby samt utredningsuppdrag avseende genomförande utifrån framtida behov av ytterligare badanläggningar (KSN-2022-00150.) KF 2022-02-28.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet med utvecklingsplanen för Fyrishovområdet har under våren fokuserat på att utreda områdets olika genomförandeskeden samt projektets ekonomi. I arbetet har även flera möjliga alternativ utretts för att skapa en bild av påverkan på koncernekonomin. Under 2023 kommer vägval för badanläggningen och campingområdet utredas.
 18.  

  Tillkommande uppdrag: att bereda ärendet vidare för förvärv och upprustning av Uppsala ponnyklubbs anläggning i enlighet med föredragning i ärendet, att hantera Uppsala Ponnyklubbs befintliga lån från Uppsala kommun och inarbeta det i hyresavtalet för anläggningen, att bereda ärende för inhyrning av ridanläggningen Uppsala ponnyklubb och hyresavtal med föreningen, samt att besluten ovan gäller under förutsättning att idrotts- och fritidsnämnden erhåller kompensation i Mål och budget för att klara ökad kostnad för inhyrning och vidareuthyrning av ridanläggningen Uppsala Ponnyklubb. Berörda: UKAF och IFN. Beskrivning: Beslutspunkterna ingick i: Utredning av anläggningssituationen för Uppsala Ponnyklubb (KSN-2022-02222) 2022-09-19.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbete pågår med att ta fram ett förslag till avtal för inhyrning av ridanläggningen i dialog med Uppsala Ponnyklubb.
 19.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om medfinansierings-, utförande och markavtal samt övriga avtal som följer av avsiktsförklaringen. Berörda: KS. Beskrivning: Beslutspunkterna ingick i: Fastighetsnära insamling inför upphandling av avfallsinsamling (KSN-2022-02108) 2022-09-19.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun är antaget i kommunfullmäktige. Avtalet är undertecknat av generaldirektör vid Trafikverket och kommunstyrelsens ordförande. Avtal om förprojektering och planering av anläggningar utöver grundutförande är signerat av Trafikverkets regiondirektör och stadsbyggnadsdirektör. Arbetet med att ta fram avtal för respektive anläggningar har påbörjats. Genomförandeavtal beräknas klara till 2024.
 20.  

  Tillkommande uppdrag: att kommunen verkar för flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga närliggande platser. Berörda: GSN. Beskrivning: Beslutspunkterna ingick i: Svar på motion om ett grönare och mer attraktivt årum från Mats Åhlund (C) (KSN-2021-03464) 2022-12-12.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Vid delar av Fyrisån har cykelparkeringar flyttats till ersättningsplatser. Det finns en utmaning i att hitta lämpliga ersättningsplatser för samtliga cykelparkeringsplatser längs med ån. Arbetet fortsätter framöver.
 21.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Landsbygdsprogram 2017–2023 och Handlingsplan för landsbygdsprogram 2022–2023 med särskilt fokus på utvecklingsområdena, och med ambitionen att förbättra samarbetet med regionen Berörda: KS. Beskrivning: Beslutspunkterna ingick i: Uppföljning av program och planer 2022 (KSN-2022-01364) 2023-02-27.

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet med revidering av landsbygdsprogrammet pågår. Förankring av innehållet görs med föreningar, allmänhet, näringsliv och politiska företrädare genom seminarier, utställningar, minimässor och andra former av dialoger. Förankringen har tagit länge tid än planerat. Det medför att det planerade överlämnandet av förslaget till politisk beredning skjuts upp från slutet av 2023 till juni 2024.
 22.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program Berörda: KTN. Beskrivning: Beslutspunkterna ingick i: Uppföljning av program och planer 2022 (KSN-2022-01364) 2023-02-27.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbete med handlingsplan till det kulturpolitiska programmet kommer återupptas under hösten 2023.