Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Ekonomin och välfärden

Målbeskrivning

Uppsala går in i en svår tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag.

Ekonomisk hållbarhet

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för en stark välfärd och behövs för att säkra människors försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar idag som skapar nytta över lång tid framåt.

Välfärdstjänster

Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet. Barn och elever ska ges förutsättningar att minst nå kunskapskraven och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Varje barn ges rätt stöd och stimulans i sitt lärande. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det ska finnas valfrihet för äldre och kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun där äldreomsorgen känns trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga.

Tillgänglig och effektiv

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån nyskapande, innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara.

Attraktiv arbetsgivare

Att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter är grundförutsättningar för att engagera, motivera och utveckla medarbetare. Det kräver ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensplanering. Kommunen behöver bli bättre på att ta hand om den kompetens som redan finns i verksamheten och säkerställa en stabil grundbemanning. För att kunna erbjuda service av god kvalitet behövs fler som arbetar heltid, lägre sjuktal, fler som får förutsättningar att förlänga arbetslivet och en träffsäker nyrekrytering.

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan

Delårsuppföljning per augusti

Fokusmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt vid årets slut. Ett av kommunfullmäktiges 18 uppdrag inom fokusmålet är färdigt. 14 uppdrag pågår enligt plan. Tre uppdrag är försenade.

Kommunen har en god ekonomistyrning och prognostiserat resultat når både budget och det fastställda resultatmålet på 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning när medfinansieringen för Trafikverkets anläggningar avseende järnvägsplanen beaktas.

De ekonomiska utmaningarna är dock stora och kommunens verksamheter behöver anpassa sig till de förändrade förutsättningarna. Det pågår många åtgärder kring digitalisering, effektiviseringar, med att förbättra resultaten i skolan och inom vård och omsorg.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen. Beskrivning av uppdraget: För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Kommunkoncernens styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi. Genom en samordnad organisation tillhandahåller kommunledningskontoret verksamhetsnära stöd till nämnderna och bolagen inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighet. De kommungemensamma kostnaderna för dessa processer fördelas inom kommunkoncernen. Genom att effektivisera stödprocesserna såväl inom respektive förvaltning och bolag som inom de gemensamma stödfunktionerna ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamheter. Ansvariga: alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Kommunens verksamheter arbetar medvetet med effektiviseringar och att säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Verksamheterna har kommit olika långt i arbetet. Några verksamheter är i genomlysningsfas medan det inom andra verksamheter går att se effekter av olika initiativ och åtgärder. En utförligare rapportering av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtgärder finns i bilaga 4 Verksamheternas åtgärder kopplade till uppdrag 1. Genomlysningar genomförs av administrativa stödprocesser för att identifiera hur de kan utvecklas, förenklas, effektiviseras och organiseras för att frigöra tid. Kommunledningskontorets verksamhetsnära stöd har effektiverats och minskat efter verksamheternas genomlysningar, bland annat inom ekonomi, kommunikation och HR. Detta har kunnat genomföras utan att innehållet i stödet har förändrats. Inom kommunkoncernen pågår arbete med automatisering, digitalisering, e-tjänster, appar och robotisering. Bland annat används drönare vid geodataverksamhet och en app finns för att dokumentera tillsynsbesök digitalt som sedan digitalt förs över till ärendehanteringssystem för miljötillsyn. Det förväntas bland annat minska pappershantering, minska tidskrävande manuella moment och effektivisera handläggning och underlätta för invånarna. Organisationer, mötesformer och arbetssätt ses över för ökad samordning och rutiner tas fram för att arbeta mer enhetligt och effektivt. Det förväntas exempelvis minska sårbarhet, dubbelarbete och att synergier identifieras och uppnås. Kommunen arbetar på olika sätt för att lära av varandra, sprida kunskap och utbilda i olika verktyg och i arbetssätt. Det handlar exempelvis om att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete och informationsspridning i olika kanaler.
 2.  

  Uppdrag 2. Införa en modell för en utvecklings- och innovationsbudget som möjliggör helt nya arbetssätt för att effektivisera framtidens välfärd. Berörda: KS Beskrivning av uppdraget: Innovationskraft, ständiga förbättringar, nya arbetssätt och förmåga att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att lösa välfärden och kommande samhällsutmaningar. För att skapa ett smart och hållbart Uppsala behöver innovationskraften öka i hela organisationen och idéer från medarbetare förädlas och testas. För att möjliggöra för verksamheten att testa helt nya arbetssätt krävs resurser för utveckling och implementering. En utvecklings- och innovationsbudget ska tas fram tillsammans med nämnder och bolag där centrala resurser avsätts för att medfinansiera utveckling av helt nya arbetssätt som bidrar till framtidens välfärd. Kommunkoncernens verksamhetsplanering och uppföljning ska utvecklas som ett verktyg att följa verksamheternas förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ och möjliggöra för politiska prioriteringar.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Efter omvärldsbevakning och i samverkan med kommunkoncernen har en idécheck tagits fram. Idécheck är en modell för snabbrörlig finansiering. Syftet är att erbjuda kommunkoncernens verksamheter möjlighet att söka finansiellt stöd för att komma i gång och testa nya arbetssätt och lösningar. Idéchecken lanseras under hösten 2023. Ansökan öppnades i augusti och beslut om idécheck kommer att fattas i september. Beviljade medel ska sedan nyttjas under 2023. Arbetet med att ta fram och utveckla en modell för en utvecklings- och innovationsbudget pågår och är en prioriterad aktivitet i planen för ökad innovationsförmåga. Genom idéchecken kommer lärdomar kring exempelvis kriterier och behov av stöd, inspiration och exempel på innovationshöjd kunna tas vidare i den fortsatta utvecklingen av utvecklings- och innovationsbudget. Målsättningen är att en modell för en utvecklings- och innovationsbudget lanseras under 2024/2025.
 3.  

  Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande. Beskrivning av uppdraget: Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd har vuxit snabbt under de senaste årtiondena. För att möta krav och förväntningar behöver kommunen öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för invånare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut. Kommunens verksamheter behöver synliggöra de digitala tjänsterna och säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför. Digitala lösningar behöver alltid prövas mot ökade risker för dataintrång, cyberangrepp och informationsläckage. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Utvecklingsarbete pågår utifrån såväl brukar-, kommuninvånar- som medarbetarperspektiv. Det handlar exempelvis om ökad automatisering och robotisering i myndighetshandläggning, supportstugor som lärandemiljö samtidigt som medarbetare delar med sig av sin kompetens till varandra. Det handlar också om fortsatt utvecklingsarbete och nya arbetssätt i verksamhetssystemet Lifecare, exempelvis digitalisering av hanteringen av habiliteringsersättning och redovisning av brukarnas närvarotid. En förstudie pågår om läkemedelsautomater inom hälso- och sjukvården.
 4.  

  Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen. . Beskrivning av uppdraget: Kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Behovet av korta visstidsanställningar och inhyrd personal ska minska under planperioden. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetssätt. Anställningsformen ska i undantagsfall vara tidsbegränsad. Utbildningar som utformas utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet. Den upprepade korttidssjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Kommunens friskvårdsbidrag utökas till 3000 kronor per år för att bidra till en bättre hälsa. Målsättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med lägre sjuktal, Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Samtliga nämnder har kompetensförsörjningsplaner och arbetar i enlighet med beslutad kommunövergripande metodik. Genom att höja förmågan till en metodisk och träffsäker kompetensförsörjning kan kommunen som arbetsgivare samordna prioriterade behov samt säkerställa kompetens på kort och lång sikt. I nämnder som har utmaningar att rekrytera och behålla medarbetare med relevant utbildning, rätt kompetens och erfarenhet sker riktade satsningar och aktiviteter för att säkerställa att medarbetarnas kompetens används och utvecklas på rätt sätt. Kommunstyrelsen bidrar med att stötta kärnverksamheten i nämndöverskridande åtgärder, till exempel genom att säkerställa gemensamma arbetssätt för aggregering och uppföljning av de kommungemensamma kompetensbehoven. Ett behov som noterats på kommungemensam nivå är att verksamhetsutveckling både kan och bör analyseras utifrån hur det kan främja möjligheten att kompetensförsörja verksamheten. Utifrån möjligheten till ett mer flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö fortsätter arbetet med att testa, utveckla och införa arbetssätt och arbetstider som skapar förutsättningar för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö på kort och lång sikt. Detta utifrån både individuella förutsättningar och verksamhetens behov. Med utgångspunkt i förändringar i lag och avtal ligger fokus under 2023 på att både omhänderta den styrning som lagstiftaren ger samt på att arbeta för ytterligare möjlighet till flexibilitet. Aktiviteter som genomförs syftar till att åstadkomma bättre arbetstidsreglering, identifiera åtgärder som leder till hållbara och mer stabila bemanningslösningar, utveckla befintlig kompetens samt möjliggöra för fler att arbeta längre med bibehållen arbetstillfredsställelse.
 5.  

  Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. Berörda: OSN, AMN och UBN. Beskrivning av uppdraget: Kommunen ska i samarbete med akademin och andra utbildningsinstitutioner verka för utveckling av yrkeshögskoleutbildning och utbildning av stödpedagoger med inriktning mot LSS och socialpsykiatri samt förbereda för en omfattande och långsiktig vidareutbildning av samtliga medarbetare som jobbar inom LSS. Målsättningen är att alla medarbetare har minst undersköterskeutbildning med stödpedagogisk inriktning eller en stöd/socialpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023:: Behovet av att utveckla yrkeshögskoleutbildning med utbildning i stödpedagogik med inriktning LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatri bedöms tillgodosett eftersom utbildning till stödpedagog finns tillgänglig i Stockholmsområdet. Drygt 20 medarbetare inom LSS går utbildning inom stödpedagogik och förväntas vara klara i januari 2024. Behoven av att öka kompetensen hos medarbetare inom LSS kommer att ingå i utredningen om utbud och dimensionering av gymnasieskola och vuxenutbildning. Utredningen genomförs tillsammans med gymnasieskolan och Region Uppsala inom ramen för den nya lagen om planering och dimensionering inom gymnasial utbildning. Lagen tillämpas från 2025. Gymnasieskolans barn och fritidsutbildning innehåller kunskaper om LSS. Samtliga elever på Lundellska skolans vård- och omsorgsprogram läser kurser som är relevanta för arbete inom LSS såsom Social omsorg 1 och 2 och Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2. Utöver det erbjuds eleverna att läsa en valbar kurs i socialpedagogik under årskurs 3. Samtliga elever i årskurs 2 har praktik inom LSS. En pilotsatsning genomfördes 2022. Då hölls en utbildning till vårdbiträde med en fördjupning i ämnena funktionsförmåga och funktionsnedsättning.
 6.  

  Uppdrag 6. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg. Berörda: OSN, ÄLN, AMN och UBN. Beskrivning av uppdraget: Personer som får stöd ska vara trygga i att förstå och kunna prata svenska med kommunens medarbetare. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg förbättras brukarbemötandet och patientsäkerheten ökar. Goda språkkunskaper hos personalen är en förutsättning för hög kvalitet i förskolan, att barnens språkutveckling fungerar bra och till en bättre och tryggare övergång till förskoleklass. Systematik ska utvecklas för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket bland medarbetare inom förskola, vård och omsorg. Det kan till exempel handla om språkundervisning och språkmentorer.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Äldrenämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet fortsätter med språkutbildning för de medarbetare inom förskolan som har behov av bättre kunskaper i svenska språket. En upphandling har gjorts för att ha tillgång till digitalt stöd i arbetet. Implementeringen har gjorts via rektorer som fått fördjupad kunskap om verktyget. Insidan har försetts med information till medarbetare. Nästa fas som tar vid är att under 2024 utvärdera utbildningens effekter och upplevelsen både hos chefer och medarbetare som genomgått utbildningen. Vuxenutbildningen arbetar språkstödjande på barn-och fritidsutbildningen genom SUUUM (Systematisk undervisningsutveckling enligt Uppsalamodellen). Här har mål om muntlig kommunikation identifierats efter dialog med elever och APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande). Språknivåtester genomförs på samtliga yrkesutbildningar för att kunna stödja antagna elever utifrån den språknivå testet visar. På kombinationsutbildningen inom barn och fritid genomförs en särskild kartläggning för att ge stöd i uttal. I dialog med elevernas handledare får handledarna stöd i hur de kan jobba språkstödjande under APL-tiden. För att säkerställa att medarbetare har tillräckliga språkkunskaper och språkförståelse i svenska för att kommunicera och dokumentera finns det utbildade språkombud inom vård och omsorg. Språkombudens uppdrag är att utveckla yrkesspråket hos anställda, studerande och praktikanter samt att öka kunskapen och medvetenheten kring kulturella olikheter på arbetsplatserna. En rad aktiviteter har genomförts inom vård och omsorg under året inom särskilt boende, ordinärt boende, arbete och bostad och socialpsykiatri. Några exempel på aktiviteter är workshop om prioriterade aktiviteter för språkutvecklande arbete, fortsatt test av den digitala språktjänsten Lingio och utveckling av verktyg för språkutveckling på kommunens utförarwebb.
 7.  

  Uppdrag 7. Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola. Berörda: UBN och KTN. Beskrivning av uppdraget: Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. En viktig förutsättning för det är en ökad andel behöriga lärare samt en ökad andel behöriga förskollärare i förskolan. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor samt inom och mellan fritidshem och fritidsklubbar.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Sedan 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande, och att stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt och utformas efter varje elevs behov. En uppföljning visar att Uppsalas skolor har låga förutsättningar att genomföra garantin och att speciallärarresurs skulle behöva tillföras. I juni beslutade utbildningsnämnden att förskoleklass och grundskolans årskurser 1–3 ges ytterligare ersättning år 2023 med 10 miljoner kronor. Analysunderlag utvecklas kontinuerligt i dialog med respektive skolform utifrån identifierade behov. Särskilda utvecklingslärare arbetar i de förskolor och skolor som valts ut som utvecklingsskolor. Särskilda analyser görs av undervisningen i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultaten från våren 2023 visar på förbättrade resultat i såväl matematik som svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 6 och 9. Resultaten i nationella prov i matematik för årskurs 3 har däremot sjunkit något. Majoriteten av skolorna, 65 procent, kunde erbjuda lagstadgade två timmar extra studietid redan under våren 2023 och av de resterande skolorna planerar de flesta att kunna erbjuda det under hösten 2023. Arbete för att stärka mottagande för samhällsplacerade elever i olika skolor fortgår. Inom alla skolformer fortsätter kraftsamlingen för närvaro. Fritidsverksamheten har intensifierat arbetet för en likvärdig och strukturerad samverkan mellan skola och fritidsklubb. En översyn av resursfördelningen till fritidsklubbar har genomförts.
 8.  

  Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN. Beskrivning av uppdraget: Uppsala kommun arbetar tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska framförallt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktat till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov samt personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär ekonomiskt stöd. Ökat fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidig som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Äldrenämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: I samarbete med Region Uppsala pågår projektet Arbetslivsintro. Syftet är att individer som uppbär ekonomiskt bistånd och som på grund av ohälsa eller sjukdom saknar arbetsförmåga ska erbjudas förrehabiliterade insatser för att uppnå förmåga att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och på sikt komma till egen försörjning. I augusti 2023 startade projektet Kvinna-Arbete-Hälsa. Det innebär bland annat att utbildnings- och jobbcoacher samarbetar med hälsopedagog. Ett av målen är att utrikesfödda kvinnor ska komma ut i arbetslivet via arbetsmarknadsinsatser. Utifrån uppdraget har samverkan kring förebyggande och hälsofrämjande arbete utvecklats inom kommunen och med intresseorganisationer. Det har handlat om att få kännedom om varandras uppdrag för att kunna ta tillvara resurser och stärka samverkan inom området. Det har också handlat om att samverka för ökad nytta för invånaren och att skapa en gemensam bild av uppdraget med fokus på personer med funktionsnedsättning samt vuxna med långvarig fysisk och psykisk ohälsa. För att stärka förutsättningarna att ta Det har under våren framkommit ett flertal områden där stärkt samverkan kan genomföras inom ramen för uppdraget. Under sommaren har en plan för höstens arbete tagits fram med utgångspunkt i detta. Ett särskilt utvecklingsområde har identifierats för ett hälsoekonomiskt angreppssätt. Avsikten är att ta fram en modell för att lättare analysera, prioritera och motivera de insatser som över tid gör störst nytta, trots att det initialt kan vara stora kostnader. En analysmodell ska presenteras vid årsskiftet. Utvalda områden för fördjupad analys är samhällsplacerade barn, personer med långvarigt försörjningsstöd samt projektet trygg hemgång inom ramen för utskrivningsprocessen. Det pågår ett länsgemensamt arbete med systemdesignstöd i syfte att utarbeta metoder för att ta tillvara innovativa idéer och utveckla arbetssätt där brukare, patienter, anhöriga och andra invånares kompetens och kunskap tillvaratas och används i det arbete som genomförs i kommun och region. I samverkan med Region Uppsala pågår även arbete inom ramen för forum inom HSVO-organisationen (hälsa, stöd, vård och omsorg), där specifika uppdrag prioriterats. Uppföljning av beslutade länsgemensamma indikatorer för omställningsarbetet till en effektiv och nära vård görs inom ramen för HSVO. Utöver det ingår Uppsala kommun i det nationella SKR-ledda (Sveriges kommuner och regioner) arbetet för att utveckla en gemensam uppföljningsmodell och ett ramverk med mätetal som indikerar stegvisa förflyttningar. Invånare i alla åldrar ska få tillgång till aktivitet på sin fritid. Bibliotek Uppsala erbjuder uppsökande verksamhet till personer som inte själva kan besöka biblioteket och biblioteksbusservice till personer som bor utanför centrala staden. Shared readings används som metod inom biblioteksverksamhet för att främja läsning och psykiskt hälsa. Till personer med funktionsnedsättning genomförs riktade insatser för såväl målgruppen barn och unga som för äldre. Museer och kulturscener erbjuder upplevelser, bildning och medverkar till människors välbefinnande. Allaktivitetshusen anordnar verksamhet för alla åldrar, inklusive senioraktiviteter. Fritid Uppsala verkar för meningsfulla aktiviteter riktade barn och unga i direkt anslutning till skoldagen samt under kvällar, helger och lov. Samverkan sker med bland annat RF-SISU Uppland (riksidrottsförbundet och studieförbundet idrottsutbildarna), Fyrisgården och KFUM Uppsala kring verksamhet under barns och ungas fria tid. Analyser genomförs avseende samhällsbyggnadsprocessen i relation till förebyggande och hälsofrämjande insatser. Ett fokus har varit att analysera indirekta ekonomiska aspekter. En aspekt i analysen är den ekonomiska skillnaden mellan en väl samberedd utformning gällande tillgänglighet och användbarhet i relation till en senare ombyggnation.
 9.  

  Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen. Berörda: ÄLN, OSN, KTN och IFN. Beskrivning av uppdraget: Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar vår livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare skapat mening i livet. Den snabba digitala utvecklingen har medfört ett utanförskap för många äldre, där sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Det är därför viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning och personalkontinutet skapar ökade möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag. Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Äldrenämnden Kulturnämnden Omsorgsnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbete fortsätter med att öka både brukares och medarbetares grundläggande digitala kompetens. Insatserna hittills har bidragit till att både brukare och medarbetare känner sig mer trygga i att använda teknik i sin vardag men också med att hjälpa varandra. Flera initiativ har genomförts bland annat genom utbildning, kurser och supportstugor. Insatser görs även genom tillgängliggörande av digitala verktyg på socialpsykiatriboenden, träffpunkter och inom personlig assistans samt genom samverkan med Region Uppsala. Inom ramen för Funk-IT pågår arbete med att utbilda och stötta personer med funktionsnedsättning att använda digital teknik. Syftet med Funk-IT är att ge ökad delaktighet genom kurser som ger vardaglig digital kompetens. Inom egen regin pågår arbete för att stärka grundbemanningen genom exempelvis chefsförtätning för att nå målvärdet på maximalt 30 medarbetare per chef. Tillsammans med bemanningskonsulter pågår arbete med fokus på effektiva och hållbara scheman. I arbetet med en äldrevänlig kommun sker återkommande diskussioner och samverkan med civilsamhällesaktörer angående bland annat frågan om digital delaktighet. På servicepunkterna på landsbygderna finns dator tillgänglig för allmänheten. Samtliga invånare över 65 år kan även få stöd via IT för äldre på träffpunkterna. I det kulturpolitiska programmet men också till exempel inom ramarna för europeisk kulturhuvudstad 2029 är äldre en viktig målgrupp. Bibliotek Uppsala har fått extra medel för att arbete riktat till målgruppen äldre. Inom ramen för detta sker ökad kontakt och dialog inom kommunens verksamheter samt direkt med målgruppen. Exempel på insatser är Boken-kommer och kulturprogram, läsecirklar och stöd för ökad IT-kompetens. Kulturhusen i Stenhagen och Sävja erbjuder seniorluncher med kulturprogram. Kommunen verkar också för fler aktiviteter för äldre. Aktiviteterna syftar till att öka delaktighet, livskvalitet och inte minst fysisk aktivitet genom IOP (idéburet offentligt partnerskap) med RF-SISU Uppland (riksidrottsförbundet och studieförbundet idrottsutbildarna) i samverkan med Fyrisgården. En seniorkonstgrupp har inflyttande på aktuella konstprojekt. Under sommaren 2023 har alla träffpunkter bjudits in till Uppsala Summerzone där det erbjöds aktiviteter som dans, gåfotboll, innebandy och mycket mer. Cirka 200 deltagare var på plats.
 10.  

  Kvarvarande uppdrag från 2019 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Räddningsnämnden, Destination Uppsala AB, Uppsala kommun skolfastigheter AB och Uppsala kommun arenor och fastigheter fortsätter arbetet med att ta fram informationshanteringsplaner. Övriga nämnder och bolagsstyrelser har tagit fram informationshanteringsplaner.
 11.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och dessas eventuella dotterbolag att genomföra överlåtelser av fastigheter och bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om fastighetsförsäljning, till de för ändamålet bildade bolagen och till det av Uppsala Stadshus AB beslutade för koncernen mest ekonomiskt fördelaktiga värdet. Berörda: IHUS, UKFAB. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Bildande av aktiebolag för fastighetsägande samt uppdrag om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen (KSN-2019-0957) KF 2019-11-04 och 2019-11-05

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Under 2023 kommer arbetet med försäljning av återstående fastigheter fortsätta. I augusti 2023 har en strategisk plan för avyttring av resterande fastigheter och avveckling av UTAB (Utvecklingsfastigheter AB) tagits fram som nu bereds vidare.
 12.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala R2 AB, under namnändring Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, och Uppsala Stadshus AB att säkerställa att de bedömda synergivinsterna uppnås och att löpande avrapportera framdriften av genomförandet och dess ekonomiska effekter samt medborgarnyttan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Berörda: USAB, UKAF. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Samordning av fastighetsförvaltningen i kommunen med mera (KSN-2019-1841) KF 2020-11-03

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala Stadshus AB Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (UKAF) bildades i september 2021 genom fusion av fyra kommunala bolag samt att verksamhet övergick från kommunen till bolaget. Bolaget har sedan fusionen arbetat intensivt med att de sammanslagna verksamheterna ska bli till en fungerande enhet och ett bolag. En del i det arbetet har varit att identifiera de synergieffekter som bedömdes finnas i och med bolagets bildande, för att sedan genomföra dem. I budget och plan för 2023–2025 har synergivinsterna inarbetats. I prognosen per augusti 2023 är förväntan att bolaget kommer rapportera att synergierna inarbetats i verksamheten. Förväntan är att årets resultat blir i nivå med eller högre än beräknat vid bolagets bildande. Förväntan är således att uppdraget kommer vara klart till årsskiftet och att synergierna därefter är en del av bolagets operativa drift.
 13.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till äldrenämnden att revidera program och handlingsplan för äldrevänlig kommun. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2021 (KSN-2021-01800.) KF 2022-01-31

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Revideringens innehåll och processen för revideringen har presenterats för äldrenämnden och kommunala pensionärsrådet. Revideringen förväntas vara färdig 2024.
 14.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Överlämnande av ansvar för särskild kollektivtrafik till Region Uppsala (KSN-2022-01202) KF 2022-06-13.

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet pågår tillsammans med kommunstyrelsen och Region Uppsala. Upphandling av planeringssystem pågår. Den planerade övergången har förskjutits i tid eftersom regionen och kommunen behöver ta fram ett gemensamt avtal med leverantörer av persontransporter, ett så kallat trafikavtal. Det medför att det fullständiga överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken försenas med ett år. Överlämnandet bedöms nu kunna genomföras under hösten 2025.
 15.  

  Tillkommande uppdrag: att delegera till kommunstyrelsen att för Uppsala kommuns räkning teckna avtal om den särskilda kollektivtrafiken med Region Uppsala. Innan avtal skrivs mellan Uppsala kommun och Region Uppsala rörande skolresor ska innehållet godkännas av Utbildningsnämnden. Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Överlämnande av ansvar för särskild kollektivtrafik till Region Uppsala (KSN-2022-01202) KF 2022-06-13

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet med att ta fram avtalsförslag för upphandling av gemensamma system är försenat. Arbetet förväntades initialt vara klart under våren 2023. I nuläget bedöms avtalen bli klara under första halvåret 2024. Det medför att det fullständiga överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken försenas med ett år. Överlämnandet bedöms nu kunna genomföras under hösten 2025.
 16.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023. Berörda: Alla nämnder. Beskrivning: Beslutspunkterna ingick i: Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 (KSN-2021-03127) KF 2022-12-12.

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Uppdraget är klart.
 17.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen i samarbete med arbetsmarknadsnämnden att göra en översyn av samtliga styrdokument som gäller donationsstiftelserna Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Översyn av policyer och riktlinjer 27 februari 2023 (KSN-2022-02882).

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet är inte påbörjat.
 18.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att göra en översyn av samtliga styrdokument inom parkeringsområdet Beskrivning: Beslutspunkten ingick i: Översyn av policyer och riktlinjer 27 februari 2023 (KSN-2022-02882).

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Fokus under året har legat på genomförandet av redan beslutad styrning, exempelvis genom parkeringsöversynen där nuvarande parkeringsregleringar för områdena Eriksberg, Flogsta, Norby och Kåbo ses över. Arbetet med översynen fortsätter tillsammans med andra delar av kommunkoncernen.
 19.  

  Gemensamt HR-nämnd-/bolagsmål NB 1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Beskrivning: Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö. Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten samt säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Som arbetsgivarnämnd har kommunstyrelsen en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och följer därför upp hur nämnderna tillämpar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer kommunstyrelsen under planperioden särskilt följa upp och analysera de arbetsmiljörelaterade nyckeltalen hållbart medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och upprepad kortidssjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador på kommunövergripande nivå. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Systematik och rutiner för arbetsmiljöarbetet är väl etablerat i hela kommunen och syftar till att skapa förutsättningar för en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö med hållbara arbetssätt. Förstärkning av den löpande dialogen mellan chef och medarbetare om uppdrag, utveckling, arbetssituation och verksamhetsnytta fortsätter under 2023, med fokus på gruppdialoger och stöd för genomförande i verksamheterna. I gruppdialogen omhändertas till exempel uppföljning av medarbetarundersökningen. Dialogen utvecklas kontinuerligt i syfte att stärka effekten mot mål, uppdrag och verksamhetens gemensamma utveckling och resultat. Genom att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i kommunens system för styrning och ledning (Hypergene) får chefer bättre möjlighet att planera för olika aktiviteter och insatser. Att skyddsombud har möjlighet att följa och ta del av det pågående arbetet underlättar dialog och samarbete.
 20.  

  Gemensamt HR-nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap. Beskrivning: I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninnevånare, organisationer, näringsliv, besökare och medarbetare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunstyrelsen arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans för att öka förmågan att arbeta tillsammans med kommuninvånare och näringsliv. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättarplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan. Ansvariga: Alla nämnder.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Chefsförsörjning samt utveckling av ledare och chefer är ett prioriterat område för kommunen som arbetsgivare och syftar till att säkerställa ett hållbart, utvecklande och attraktivt uppdrag för chefer på samtliga ledningsnivåer. Ett arbete med att ta fram en strategi för chefsförsörjning och rekrytering av chefer har initierats. Arbetet syftar till att säkerställa långsiktighet utifrån de förändringar som ledarförsörjning påverkas av, inom kommunen och i omvärlden. Arbetet under 2023 fokuserar också på utveckling av dialogen mellan chef och medarbetare, chefsuppdragets förutsättningar samt kunskapshöjande insatser om mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Därtill görs insatser för att stärka chefernas förmåga att leda och genomföra utvecklings- och förändringsarbete. Kommunstyrelsen erbjuder ett flertal utvecklingsinsatser för chefer utifrån där de befinner sig i sitt ledarskap. Lärande är en kontinuerlig process på arbetsplatsen som sker på individ-, grupp-, och organisationsnivå. För att förbättra förutsättningarna för ett livslångt lärande och ha beredskap för snabbare omställning kompletteras den kommungemensamma kompetensförsörjningsprocessen med en strategi för lärande och kompetensutveckling. Under 2023 pågår arbete med att formulera vilka verktyg och aktiviteter strategin behöver innehålla för att genomförande av utbildningar ska ge önskat resultat.