Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Ekonomin och välfärden

Målbeskrivning

Uppsala går in i en svår tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag.

Ekonomisk hållbarhet

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för en stark välfärd och behövs för att säkra människors försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar idag som skapar nytta över lång tid framåt.

Välfärdstjänster

Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet. Barn och elever ska ges förutsättningar att minst nå kunskapskraven och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Varje barn ges rätt stöd och stimulans i sitt lärande. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det ska finnas valfrihet för äldre och kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun där äldreomsorgen känns trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga.

Tillgänglig och effektiv

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån nyskapande, innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara.

Attraktiv arbetsgivare

Att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter är grundförutsättningar för att engagera, motivera och utveckla medarbetare. Det kräver ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensplanering. Kommunen behöver bli bättre på att ta hand om den kompetens som redan finns i verksamheten och säkerställa en stabil grundbemanning. För att kunna erbjuda service av god kvalitet behövs fler som arbetar heltid, lägre sjuktal, fler som får förutsättningar att förlänga arbetslivet och en träffsäker nyrekrytering.

Status för inriktningsmålet är Gul. Oförändrad

Delårsuppföljning per april

Fokusmålet bedöms bli delvist uppfyllt vid årets slut. Ett av kommunfullmäktiges 16 uppdrag inom fokusmålet är färdigt. 14 uppdrag pågår enligt plan. Ett uppdrag är försenat och beräknas bli klart 2024.

Av de som pågår beräknas fem uppdrag bli färdiga 2023, fem uppdrag 2024 och fem uppdrag 2025. Utöver uppdragen finns ett gemensamt nämnd-/bolagsmål och ett gemensamt nämndmål. Arbetet med dessa pågår enligt plan och de beräknas pågå till 2025.

Kommunens prognosticerade resultat är högre än budget och beräknas till 1,8 procent av skatter, generella stadsbidrag och utjämning. Samtidigt uppgår det sammanlagda prognostiserade resultatet för nämnderna till ett underskott på 110 miljoner kronor. Fyra nämnder prognostiserar att inte nå en ekonomi i balans. Samtidigt inrymmer nämndernas prognoser hög osäkerhet främst till följd av konjunkturläget och den höga inflationen.

Kommunen arbetar med att utveckla en effektiv förvaltning, med att stärka likvärdigheten i skolorna, att stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1. Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen. Ansvariga: alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Ansvariga: Bedömning: Beskrivning av uppdraget: För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Kommunkoncernens styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi. Genom en samordnad organisation tillhandahåller kommunledningskontoret verksamhetsnära stöd till nämnderna och bolagen inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighet. De kommungemensamma kostnaderna för dessa processer fördelas inom kommunkoncernen. Genom att effektivisera stödprocesserna såväl inom respektive förvaltning och bolag som inom de gemensamma stödfunktionerna ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamheter.
 2. Uppdrag 2. Införa en modell för en utvecklings- och innovationsbudget som möjliggör helt nya arbetssätt för att effektivisera framtidens välfärd. Berörda: KS

  Status för uppdraget är Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Beskrivning av uppdraget: Innovationskraft, ständiga förbättringar, nya arbetssätt och förmåga att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att lösa välfärden och kommande samhällsutmaningar. För att skapa ett smart och hållbart Uppsala behöver innovationskraften öka i hela organisationen och idéer från medarbetare förädlas och testas. För att möjliggöra för verksamheten att testa helt nya arbetssätt krävs resurser för utveckling och implementering. En utvecklings- och innovationsbudget ska tas fram tillsammans med nämnder och bolag där centrala resurser avsätts för att medfinansiera utveckling av helt nya arbetssätt som bidrar till framtidens välfärd. Kommunkoncernens verksamhetsplanering och uppföljning ska utvecklas som ett verktyg att följa verksamheternas förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ och möjliggöra för politiska prioriteringar.
 3. Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande. Berörda: Alla nämnder och bolag

  Status för uppdraget är Ansvariga: Bedömning: Beskrivning av uppdraget: Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd har vuxit snabbt under de senaste årtiondena. För att möta krav och förväntningar behöver kommunen öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för invånare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut. Kommunens verksamheter behöver synliggöra de digitala tjänsterna och säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför. Digitala lösningar behöver alltid prövas mot ökade risker för dataintrång, cyberangrepp och informationsläckage.
 4. Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen. Berörda: Alla nämnder och bolag

  Status för uppdraget är Ansvariga: Bedömning: Beskrivning av uppdraget: Kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Behovet av korta visstidsanställningar och inhyrd personal ska minska under planperioden. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetssätt. Anställningsformen ska i undantagsfall vara tidsbegränsad. Utbildningar som utformas utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet. Den upprepade korttidssjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Kommunens friskvårdsbidrag utökas till 3000 kronor per år för att bidra till en bättre hälsa. Målsättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med lägre sjuktal, fler som arbetar heltid och fler som klarar av ett helt arbetsliv.
 5. Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. Berörda: OSN, AMN och UBN

  Status för uppdraget är Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Beskrivning av uppdraget: Kommunen ska i samarbete med akademin och andra utbildningsinstitutioner verka för utveckling av yrkeshögskoleutbildning och utbildning av stödpedagoger med inriktning mot LSS och socialpsykiatri samt förbereda för en omfattande och långsiktig vidareutbildning av samtliga medarbetare som jobbar inom LSS. Målsättningen är att alla medarbetare har minst undersköterskeutbildning med stödpedagogisk inriktning eller en stöd/socialpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.
 6. Uppdrag 6. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg. Berörda: OSN, ÄLN, AMN och UBN

  Status för uppdraget är Ansvariga: Äldrenämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Beskrivning av uppdraget: Personer som får stöd ska vara trygga i att förstå och kunna prata svenska med kommunens medarbetare. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg förbättras brukarbemötandet och patientsäkerheten ökar. Goda språkkunskaper hos personalen är en förutsättning för hög kvalitet i förskolan, att barnens språkutveckling fungerar bra och till en bättre och tryggare övergång till förskoleklass. Systematik ska utvecklas för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket bland medarbetare inom förskola, vård och omsorg. Det kan till exempel handla om språkundervisning och språkmentorer.
 7. Uppdrag 7. Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola. Berörda: UBN och KTN

  Status för uppdraget är Ansvariga: Utbildningsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Beskrivning av uppdraget: Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. En viktig förutsättning för det är en ökad andel behöriga lärare samt en ökad andel behöriga förskollärare i förskolan. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor samt inom och mellan fritidshem och fritidsklubbar.
 8. Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN

  Status för uppdraget är Ansvariga: Äldrenämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Beskrivning av uppdraget: Uppsala kommun arbetar tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska framförallt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktat till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov samt personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär ekonomiskt stöd. Ökat fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidig som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser.
 9. Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen. Berörda: ÄLN, OSN, KTN och IFN

  Status för uppdraget är Ansvariga: Äldrenämnden Kulturnämnden Omsorgsnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Beskrivning av uppdraget: Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar vår livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare skapat mening i livet. Den snabba digitala utvecklingen har medfört ett utanförskap för många äldre, där sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Det är därför viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning och personalkontinutet skapar ökade möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag. Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.