Gatu- och samhällsmiljönämnden sammanträder 18.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är tillsvidare stängda för allmänheten med anledning av Covid-19.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi planerar, underhåller och bygger gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Vi ansvarar för all kommunal mark med undantag för idrotts- och fritidsanläggningar. Vi utvecklar kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad, anlagda vattenområden, övrig skogs- och jordbruksmark samt spår och leder utanför definierade friluftsområden. Vi ansvarar också för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Styrdokument

 • Föreskrifter för Cykelrådet

  Cykelrådets syfte är att verka för en förbättrad dialog mellan bland annat Uppsala kommun, Uppsalaborna och intresseorganisationer.

 • Lokalförsörjningsplan för Friluft och drift- och verksamhetslokaler

  Lokalförsörjningsplan för friluft och drift-och verksamhetslokaler GSN 2022.

 • Allmänna villkor avseende fartygsplats i Uppsala hamn

  I allmänna villkor avseende fartygsplats i Uppsala hamn hittar du till exempel information om vad som gäller för dig som nyttjanderättshavare, avgifter, tillstånd, ditt ansvar vid skada, näringsverksamhet, boende på fartyg och skyldigheter när avtalet upphör med mera.

 • Villkor för Fyrisåns småbåtshamn och Björklinge och Hammarskogs bryggor

  I villkor för Fyrisåns småbåtshamn och Björklinge och Hammarskogs bryggor hittar du information om till exempel vilka tider under året du får nyttja båtplatsen, hur du ska förtöja båten, hur du får använda båtplatsen, vilken storlek din båt får ha, information om betalning av avgift och upphörande av avtal.

 • Handlingsplan för trafikbuller

  Handlingsplan för trafikbuller förtydligar genomförande och uppföljning av de långsiktiga målen avseende buller som återfinns i översiktsplan 2016 och i kommunens inriktningsmål. Det huvudsakliga syftet med handlingsplanen är att minska kommuninvånarnas exponering för buller. Handlingsplanen gäller för perioden 2021–2023.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer gatu- och samhällsmiljönämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fakturaadress:
Gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun, UPK 4500, Box 1023, 751 40 Uppsala