Utbildningsnämnden sammanträder 14.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga publiceras inte på uppsala.se. Kontakta utbildningsnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten. Det framgår av kallelsen i vilken utsträckning sammanträdet är öppet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för att alla barn och unga ska garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö. Vi arbetar också för att utbildningsresultaten ska förbättras och att skolan ska utveckla möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av stöd. Vi vill också öka barns och ungdomars delaktighet så att de kan vara med och bidra till att anpassa verksamheten utifrån deras behov.

Styrdokument

 • Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2024–2033

  Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2024–2033. Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

 • Verksamhetsplan och budget för utbildningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens ansvarsområden, hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget samt det nationella grunduppdraget. Verksamhetsplanen listar utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar och uppdrag samt presenterar utbildningsnämndens prioriteringar.

 • Kriterier för placering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

  Kriterier för placering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola är utbildningsnämndens konkretisering av hur skollagen ska tillämpas i Uppsala kommun. Kriterierna gäller för vårdnadshavare som ansöker om skolplats för sina barn i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola och för barn som har skolplikt i Uppsala kommun.

 • Internkontrollplan för utbildningsnämnden

  Internkontrollplanen är ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som har framkommit i riskanalyser. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan.

 • Delegationsordning för utbildningsnämnden

  Enligt kommunallagen kan en nämnd överlåta rätten att ta beslut i vissa frågor till någon annan. Delegations- och arbetsordningen anger vilken beslutanderätt som utbildningsnämnden har överlåtit, vilka villkor som gäller för sådana beslut och hur fördelningen av vissa arbetsuppgifter ser ut. Av delegationsordningen framgår också anmälan av beslut samt nämndens utskott och deras roller.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har 12 ledamöter och 13 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utbildningsnämnden

utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Utbildningsnämnden
Uppsala kommun
UPK 2100
Box 1023
751 40 Uppsala