Utbildningsnämnden sammanträder 16.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för att alla barn och unga ska garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö. Vi arbetar också för att utbildningsresultaten ska förbättras och att skolan ska utveckla möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av stöd. Vi vill också öka barns och ungdomars delaktighet så att de kan vara med och bidra till att anpassa verksamheten utifrån deras behov.

Styrdokument

 • Internkontrollplan 2023 för utbildningsnämnden

  Internkontrollplanen är ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som har framkommit i riskanalyser. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan.

 • Kriterier för placering i fritidshem och pedagogisk omsorg

  Kriterier för placering i fritidshem och pedagogisk omsorg är utbildningsnämndens konkretisering av hur skollagen ska tillämpas i Uppsala kommun. Kriterierna gäller för vårdnadshavare som ansöker om placering eller har placering för sitt/sina barn på fritidshem eller i pedagogisk omsorg genom kommunens antagning. Kriterierna gäller även för verksamheter som ingår i kommunens antagning.

 • Kriterier för placering i förskola och pedagogisk omsorg

  Kriterier för placering i förskola och pedagogisk omsorg är utbildningsnämndens konkretisering av hur skollagen ska tillämpas i Uppsala kommun. Kriterierna gäller för vårdnadshavare som ansöker om placering eller har placering för sitt/sina barn i förskola eller i pedagogisk omsorg genom kommunens antagning. Kriterierna gäller även för verksamheter som ingår i kommunens antagning.

 • Kriterier för öppen fritidsverksamhet - fritidsklubb

  Syftet med detta styrdokument är att tydliggöra kulturnämndens styrning av öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10–13 år (årskurs 4–6).

 • Delegationsordning för utbildningsnämnden

  Enligt kommunallagen kan en nämnd överlåta rätten att ta beslut i vissa frågor till någon annan. Delegations- och arbetsordningen anger vilken beslutanderätt som utbildningsnämnden har överlåtit, vilka villkor som gäller för sådana beslut och hur fördelningen av vissa arbetsuppgifter ser ut. Av delegationsordningen framgår också anmälan av beslut samt nämndens utskott och deras roller.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utbildningsnämnden

utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Utbildningsnämnden
Uppsala kommun
UPK 2100
Box 1023
751 40 Uppsala