Vi stödjer utbildningsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vårt uppdrag är att erbjuda förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar i åldrarna 0–20. Utbildningsförvaltningen arbetar för att alla barn och ungdomar med Uppsala som hemkommun ska nå bästa möjliga kunskapsresultat utifrån sina unika förutsättningar.

Styrdokument

 • Internkontrollplan 2023 för utbildningsnämnden

  Internkontrollplanen är ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som har framkommit i riskanalyser. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan.

 • Kriterier för placering i fritidshem och pedagogisk omsorg

  Kriterier för placering i fritidshem och pedagogisk omsorg är utbildningsnämndens konkretisering av hur skollagen ska tillämpas i Uppsala kommun. Kriterierna gäller för vårdnadshavare som ansöker om placering eller har placering för sitt/sina barn på fritidshem eller i pedagogisk omsorg genom kommunens antagning. Kriterierna gäller även för verksamheter som ingår i kommunens antagning.

 • Kriterier för placering i förskola och pedagogisk omsorg

  Kriterier för placering i förskola och pedagogisk omsorg är utbildningsnämndens konkretisering av hur skollagen ska tillämpas i Uppsala kommun. Kriterierna gäller för vårdnadshavare som ansöker om placering eller har placering för sitt/sina barn i förskola eller i pedagogisk omsorg genom kommunens antagning. Kriterierna gäller även för verksamheter som ingår i kommunens antagning.

 • Kriterier för öppen fritidsverksamhet - fritidsklubb

  Syftet med detta styrdokument är att tydliggöra kulturnämndens styrning av öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10–13 år (årskurs 4–6).

 • Delegationsordning för utbildningsnämnden

  Enligt kommunallagen kan en nämnd överlåta rätten att ta beslut i vissa frågor till någon annan. Delegations- och arbetsordningen anger vilken beslutanderätt som utbildningsnämnden har överlåtit, vilka villkor som gäller för sådana beslut och hur fördelningen av vissa arbetsuppgifter ser ut. Av delegationsordningen framgår också anmälan av beslut samt nämndens utskott och deras roller.

Se alla styrdokument
Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala