Vi stödjer utbildningsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vårt uppdrag är att erbjuda förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar i åldrarna 0–20. Utbildningsförvaltningen arbetar för att alla barn och ungdomar med Uppsala som hemkommun ska nå bästa möjliga kunskapsresultat utifrån sina unika förutsättningar.

Styrdokument

 • Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2024–2033

  Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2024–2033. Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

 • Kriterier för placering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

  Kriterier för placering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola är utbildningsnämndens konkretisering av hur skollagen ska tillämpas i Uppsala kommun. Kriterierna gäller för vårdnadshavare som ansöker om skolplats för sina barn i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola och för barn som har skolplikt i Uppsala kommun.

 • Internkontrollplan för utbildningsnämnden

  Internkontrollplanen är ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som har framkommit i riskanalyser. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan.

 • Delegationsordning för utbildningsnämnden

  Enligt kommunallagen kan en nämnd överlåta rätten att ta beslut i vissa frågor till någon annan. Delegations- och arbetsordningen anger vilken beslutanderätt som utbildningsnämnden har överlåtit, vilka villkor som gäller för sådana beslut och hur fördelningen av vissa arbetsuppgifter ser ut. Av delegationsordningen framgår också anmälan av beslut samt nämndens utskott och deras roller.

 • Barnomsorg och förskola

  Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka i en god arbets-miljö. Funktionsprogrammet ska även inspirera och ge insikt och kunskap om förskolan som verksamhet

Se alla styrdokument

Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala