Här hittar du möteshandlingar från Uppsalahem AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsbolag med cirka 17 000 bostäder inklusive Studentstaden. Dessa ligger bland annat i Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda. Bolaget samverkar med ett antal aktörer inom områden som infrastruktur, näringsliv, utbildning, vård, omsorg, kultur och fritid. 

www.uppsalahem.se

Styrdokument

  • Internkontrollplan för Uppsalahem 2024

    I reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

  • Bolagsordning Uppsalahem aktiebolag

    Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom­ mun 1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter, 2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksam­ het eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt sam­ band med den övriga verksamheten, 3. samt i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.

  • Internkontrollplan Uppsalahem 2023

    I reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsalahem

Uppsalahem AB har 9 ledamöter och 5 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsalahem AB

Telefon:
018-727 36 00
Besöksadress:
Väderkvarnsgatan 17
Postadress:
Box 136
751 04 Uppsala.