Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tryggheten och jämlikheten

Målbeskrivning

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Uppsala kommuns arbete med trygghet, säkerhet och att förebygga brott är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska fortsätta att utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet. 

Välkomna och inkluderade

Kommunens verksamhet har jämlikhet, mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker förutsättningarna för alla människor i alla delar av samhället. Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade i kommunens verksamheter och kunna lita på att få det stöd de behöver av samhället. All utveckling ska ske med särskild hänsyn till människor och områden som har sämst socioekonomiska förutsättningar. De som står längst utanför idag ska prioriteras.

Mångfald berikar

Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för integrationen. Klyftorna mellan människor och områden ska minska och där är jämställdhetsarbetet särskilt viktigt. Livsvillkoren ska vara lika goda oavsett var i kommunen man växer upp och lever. Kompensatoriska insatser kan krävas för att uppnå det.

Barnens bästa först

I Uppsala ska barn och unga ha en god och trygg uppväxtmiljö som präglas av framtidstro och samhörighet. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet. Barnperspektivet ska genomsyra stadsplaneringen. Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala.

Alla barn ska kunna se sina föräldrar gå till jobbet. En lyckad integration leder till att fler arbetar. Kommunen ska satsa på att säkerställa att fler som idag står långt från arbetsmarknaden kommer in i arbete. 

Bättre boendevillkor

Boendesegregationen måste brytas. Kommunen kommer svara mot de utmaningar som finns på bostadsmarknaden. Många av Uppsalas hushåll har en osäker boendesituation eller är trångbodda och riskerar att drabbas av ökande priser på el och värme. Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora och kommunen behöver stärka arbetet för att säkra boendevillkoren.

Krisberedskap

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas.

Status för inriktningsmålet är Gul. Oförändrad

Delårsuppföljning per augusti

Fokusmålet bedöms bli delvist uppfyllt vid årets slut. Ett av kommunfullmäktiges tolv uppdrag inom fokusmålet är klart. Nio uppdrag pågår enligt plan och två uppdrag är försenade.

Kommunen arbetar brett med trygghet och säkerhet i samverkan med många andra aktörer. Samverkan är en förutsättning för att kommunen ska nå önskad effekt av de gemensamma insatserna. Insatser genomförs löpande och effekterna utvärderas men de förväntade effekterna har inte uppnåtts.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Beskrivning: Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden, förebygga skjutningar och grovt våld och motverka rekrytering av unga till kriminella grupperingar. Arbete med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro är en del av det brottsförebyggande arbetet. Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av välfärdssystemen. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet med att förebygga brott och för att öka tryggheten i kommunen pågår. En del i detta är användandet av metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Det är en samverkan mellan Uppsala kommun, fastighetsbolag, polis och civilsamhället. Syftet är att göra det gemensamma arbetet för att skapa trygghet och förebygga brott mer effektivt med hjälp av kunskap. Detta görs genom gemensam kartläggning av otrygghetsskapande händelser, kort-och långsiktiga analyser, gemensamma åtgärder mot aktuella problembilder, uppföljning samt återkoppling ut till berörda verksamheter. Det är ett stort fokus på det förebyggande arbetet så att barn och unga inte kommer in i en kriminell livsstil. Det sker i samverkan med socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF). Inom grundskolan och gymnasiet och tillsammans med flera andra aktörer genomförs proaktiva insatser för att förhindra att unga dras in i en kriminell miljö. Det har genomförts kompetensutvecklingsinsatser för att stärka medarbetare i det förebyggande arbetet. För att skapa trygga miljöer i skolor och förskolor finns det etablerade säkerhetsrutiner och det pågår en kontinuerlig dialog med både polisen och säkerhetsansvariga inom kommunen. Tillsammans med hyresgästerna vidtas trygghetsåtgärder för att ytterligare förbättra säkerheten kring dessa fastigheter. Kommunen och polisen samarbetar med gemensamma prioriteringar för att upprätthålla en nolltolerans mot brott och skapa ett tryggare Uppsala. Det finns utarbetade handlingsplaner och metoder för att förbättra situationen i utsatta områden. Under året har det genomförts trygghetsvandringar i Årsta och Stenhagen. Syftet med vandringarna är att skapa trygghet genom ökad närvaro och identifiera eventuella brister i närmiljön. Arbetet med att förebygga kriminalitet och stärka arbetet mot prostitution, människohandel samt mot hedersrelaterade brott pågår inom flera verksamheter i kommunen. Det förebyggande arbetet sker i nära samverkan med socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF). I samverkan med andra myndigheter arbetar Uppsala kommun för att upptäcka och bekämpa illegal verksamhet i kommunen främst inom områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. För att bekämpa välfärdsbrott pågår ett samarbete mellan kommunen och flera myndigheter som bland annat Skatteverket och Försäkringskassan. För att stödja detta arbete har processer, rutiner och arbetssätt setts över och uppdaterats. En övergripande handlingsplan för välfärdsbrott är under framtagande. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kring resecentrum fortgår inom ramarna för medborgarlöfte resecentrum och samverkansarbetet EST. En uppföljande medborgardialog vid resecentrum kommer att genomföras under hösten 2023 tillsammans med polisen.
 2.  

  Uppdrag 21. Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete. Berörda: KS, AMN, GSN, KTN, Uppsalahem och Arenor och fastigheter. Beskrivning: Nya koncept och strukturer för bland annat BID, trygghetsvärdar och olika samverkans- och dialogformer utvecklas i kommunen. Trygghetsvärdar är en funktion som utifrån hög närvaro, dag som kväll, i ett område kan bygga tillit och nätverk, men som också kan uppfylla flera syften utifrån ekonomi, miljö, renlighet och trivsel, delaktighet samt ökad sysselsättning. En formaliserad samverkan utvecklas med fastighetsägare och andra lokala aktörer i Gränby- respektive Gottsundaområdet som kan skalas upp och användas i andra områden och där extern samfinansiering testas och utvärderas.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Business Improvement District (BID) har initierats i Gränby och samarbetar med en lokal Platssamverkansförening. Platssamverkan syftar till att främja samarbete mellan olika aktörer och intressenter för att förbättra och utveckla ett specifikt område. Det finns även ett samarbete med det återöppnade Allaktivitetshuset i Gränby. Sedan våren 2023 är kommunen medlem i Platssamverkan Gottsunda Valsätra respektive Platssamverkan Gränby Kvarngärdet. Platssamverkansföreningarnas övergripande mål är att främja samarbete mellan lokala aktörer såsom fastighetsägare och civilsamhälle med syfte att bidra till ökad trivsel, trygghet och attraktivitet i området. I Gottsunda och Gränby har tre grupper startat med olika inriktningar som löpande jobbar med förslag, aktiviteter och samverkan inom sysselsättning, utemiljö och trygghet.
 3.  

  Uppdrag 22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad. Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OMN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsalahem, Skolfastigheter, Arenor och fastigheter och Uppsala bostadsförmedling. Beskrivning: En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att arbeta tillsammans för att minska orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla invånares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas och kommunens attraktivitet ökar. Samhällsbyggandet ska användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Sociala hänsyn ska stärkas genom utveckling av geografiska lägesbeskrivningar och sociala konsekvensanalyser. Förutsättningarna ska stärkas för att fler hushåll ska ges möjlighet att efterfråga ett boende som passar livssituationen och ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter renovering. För att stärka sammanhållning, trygghet och attraktivitet i hela kommunen ska tillkommande bostäder främja en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Äldrenämnden Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Uppsala bostadsförmedling AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Mål och åtgärder för allas rätt till en god bostad och en god boendemiljö finns i programmet Bostad för alla. Ökade priser för byggmaterial, stigande räntor och ökade driftkostnader har haft en betydande påverkan på bostadsbyggandet. Denna påverkan har förstärkts av hushållens minskade ekonomiska resurser. Tillsammans med bostadsutvecklare söker kommunen lösningar för att bibehålla takten i bostadsbyggandet och för att ha en robust planberedskap för när marknadsförhållandena förändras. För att främja social hållbarhet och säkerställa dess genomslag genomförs arbete med att utveckla ett övergripande ramverk. Utöver detta ramverk utvecklas det sociala hållbarhetsperspektivet inom olika verksamhetsområden, inklusive områdesplanering, detaljplanering, bygglov, genomförande samt investering och förvaltning av offentliga platser. För att säkerställa ett helhetsperspektiv i planeringen intensifieras arbetet med stadsformsanalyser, vilket innebär att man analyserar förutsättningarna i bebyggelsestrukturen. Flera samverkansforum arbetar aktivt för att förbättra livsvillkoren för invånare som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Genom uppsökande verksamhet och olika arbetsmarknadsåtgärder sätter kommunen särskilt fokus på utrikesfödda kvinnor i syfte att bryta segregationen.
 4.  

  Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända. Beskrivning: Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Näringslivet och den ideella sektorn är viktiga partners i detta arbete. Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och kvinnors delaktighet i samhället. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället. Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ska öka. Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Det pågående kommunövergripande samordningsarbetet syftar till en snabb integration och etablering. Samordningen bidrar till utveckling, informationsutbyte och ökad kunskap. Främjandet av integration är en kontinuerlig del av det dagliga arbetet inom kommunens verksamheter och bolag. Det kan exempelvis innebära att nyanlända deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram och får kompletterande stöd från kommunala arbetsmarknadsinsatser. Ett annat exempel är att kommunen fungerar som en första ingång till arbetslivet för skolungdomar som arbetar under sommarlovet. Kommunen arbetar med koordinerade insatser för integration och etablering av flyktingar från Ukraina. Hittills har 50 procent av personer i arbetsför ålder lyckats försörja sig själva. I juli infördes ny lagstiftning som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Under våren planerades implementeringen, vilket inkluderade framtagande av informationsmaterial, uppdatering av webbsidor, arrangemang av öppet hus och kommunikation med vårdnadshavare. Påverkanskampanjer mot socialtjänsten och bristfällig information om socialtjänstens arbete kan hindra människor från att ta emot det stöd de behöver och motverka insatser som de har rätt till. För att nå ut till alla invånare, även de med lågt förtroende för socialtjänsten, har kommunen förbättrat sin kommunikation och anställt samhällsvägledare och kulturtolkar som ett steg mot att återuppbygga förtroendet.
 5.  

  Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. Beskrivning: Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även bland barn och unga. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, utanförskap, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Att stärka skyddsfaktorer som trygg närmiljö, bra boende, utbildning, goda levnadsvanor, sociala relationer och aktiviteter som bidrar till meningsfullhet skapar förutsättningar för psykiskt välbefinnande. Kommunen behöver fokusera på främjande och förebyggande åtgärder, utveckla samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Kommunen arbetar för att främja psykiskt välbefinnande, förebygga psykisk ohälsa samt suicid och för att hantera psykisk ohälsa. Arbetet berör alla åldrar och invånare samt kommunens medarbetare. Kommunen erbjuder utbildning och föreläsningar till medarbetare och invånare för att höja kunskapen om att upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och ge verktyg för att bemöta och stödja personer som mår psykiskt dåligt. Kommunen samverkar med civilsamhället och hälso- och sjukvården för att informera och uppmärksamma området psykisk hälsa. En länsövergripande rutin för att kartlägga händelseförloppet efter ett suicid hos en ung person har tagits fram i samverkan med Region Uppsala och övriga kommuner i länet. Syftet är att upptäcka eventuella brister och förbättra verksamheternas arbete att förebygga suicid. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för ungas psykiska hälsa är att gå ut skolan med godkända betyg. Kommunen kraftsamlar för att öka elevnärvaro och höja kunskapsresultaten i alla skolformer. Åtgärder vid frånvaro samordnas och systematiseras. Ekonomisk utsatthet är en betydande riskfaktor för nedsatt psykisk hälsa. Ung Intro är en verksamhet som riktar sig till unga (19–29 år) som bland annat uppbär ekonomiskt bistånd och bedöms vara i behov av förrehabiliterande insatser för att på sikt komma ut i arbete eller studier. I Ung Intro får deltagare anpassat stöd utifrån behov och önskemål och jobbar tillsammans med en case manager för att hitta sina styrkor. Sedan 2018 har 142 individer deltagit i förrehabiliterande insatser för att komma närmare arbetsmarknaden. Av dessa har 83 avslutats och utav dem har 21 individer fått anställning och 18 individer har börjat studera. Flera insatser mot ofrivillig ensamhet pågår. Exempelvis har fler träffpunkter på landsbygden etablerats för att bekämpa social isolering. Träffpunkterna riktar sig till 65+ och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som ger möjlighet till social gemenskap. Kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter utgör viktiga främjande insatser för psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Kommunen arbetar för att möta behoven hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller andra funktionsnedsättningar. Tillsammans med RF-SISU Uppland erbjuder kommunen utbildningar till ledare för barn och unga på fritiden för att ge ökad kunskap om psykisk hälsa samt om hur orosanmälningar görs. Möjlighet till rörelse i grön miljö är ett beforskat ämne som bidrar till ökat välbefinnande och psykisk hälsa. Kommunen utvecklar gröna miljöer som exempel kan nämnas cykelvägen i Hammarskog.
 6.  

  Uppdrag 25. Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd. Berörda: UBN, SCN och OSN. Beskrivning: En god samverkan mellan olika delar av kommunen är en framgångsfaktor för att skapa ett starkt och effektivt skyddsnät för barn och unga med stort stödbehov. Samverkan, metoder och finansieringsmodeller kan utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att barn och unga ska få ett effektivt stöd. Behov av insats hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska fångas tidigt och utformas så att det svarar mot varje individs unika behov. Barn och unga ska få insatser enligt rätt lagstiftning och uppleva sömlösa övergångar från utredning till beslut, insats eller behandling. Kompetens ska delas mellan kommunens organisatoriska delar och ett gemensamt ansvar ska tas för att säkra att inget barn faller mellan stolarna. Den utvecklade samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för barn och unga med komplexa stödbehov för att säkerställa att de får rätt stöd från rätt instans vid rätt tillfälle.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Implementeringen och utvecklingen av samarbetsinsatser mellan olika delar i kommunen fortsätter. Dessa insatser inkluderar användningen av olika metoder såsom Samordnad, Planering av Insatser och Stöd (SPIS) och Samordnat individuellt stöd (SIP). Den nya metoden SPIS har utvecklats för att lösa individärenden med gott resultat. Samverkan sker även inom ramen för ett arbete om nya arbetssätt kring samlarbeteende och att tillgodose behovet av kontaktpersoner. Kommunen arbetar också med att ge stöd till föräldrar med boendestöd för att möjliggöra att barnen ska kunna bo kvar hemma. Det finns ett fortsatt behov av att förstärka samordningen och tydliggöra ansvarsfördelningen så att brukare inte hamnar mellan stolarna när de har beviljade insatser inom både Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om Särskild Stöd och Service (LSS).
 7.  

  Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Berörda: GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, UKAF, KTN, IFN och PBN. Beskrivning: Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet samt utarbeta riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet pågår med att ta fram kommunövergripande riktlinjer för hämta- och lämna funktioner för nya och befintliga skolor och förskolor. Syftet med riktlinjen är att fungera som planeringsstöd. Effekterna av riktlinjen förväntas bli ökad trafiksäkerhet runt skolor och förskolor vilket bidrar till att fler barn går och cyklar dit. Eftersom barn och ungdomar har möjlighet att välja olika skolor och förskolor genom det fria skolvalet, blir det svårare för kommunen att organisera gemensamma skolskjutsar. Detta är en faktor som leder till att många föräldrar själva kör sina barn till förskola och skola. Trafiksäkerheten vid idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet måste alltid vara hög. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede planera för cykelparkeringsplatser och samarbeta med Region Uppsala för planering av kollektivtrafikhållplatser. Arbete pågår med att ta fram ett arbetssätt för att medverka i planeringen i ett tidigt skede. Arbetssättet beräknas implementeras under nästa år.
 8.  

  Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. Beskrivning: Kommunens förmåga till civilt försvar tar sin utgångspunkt i kommunens krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap och ytterst krig, värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta och planeringen för civilt försvar stärkas i alla verksamheter. Kommunala trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete. Ett systematisk arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Samverkan med civilsamhället i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar. Ansvariga: Alla nämnder och bolag.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Bedömning: Rapportering augusti 2023: Kommunens verksamheter och bolag arbetar aktivt för att höja sin förmåga inom krisberedskap och civilt försvar. Detta görs genom att utveckla kontinuitetshantering inom den egna organisationen, uppdatera krisledningsplaner och delta i övningar. En långsiktig plan för kommunens sjukvård och socialtjänstens beredskap utarbetas för att säkerställa att den ordinarie verksamheten kan fortgå och tillgång till medicin, dokumentation och andra nödvändiga områden kan fortsätta vid avbrott och störningar. De flesta av kommunens nämnder och bolag har redovisat sina arbeten med, och förslag till, krigsorganisation. En disponibilitetskontroll för all personal inom kommunen är genomförd för att kontrollera vilka medarbetare som är tillgängliga för tjänstgöring i kommunens verksamheter under höjd beredskap. Kommunen har etablerat en totalförsvarssamverkan med Försvarsmakten och andra centrala myndigheter. Kommunen samverkar med myndigheter, inom det geografiska området, i frågor rörande totalförsvaret. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela medel till kommuner för att stärka kommunernas planering och arbete inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård för civilt försvar. Det pågår en samordnad planering mellan berörda nämnder för att besluta hur dessa statsbidrag ska användas. Enligt regeringens direktiv, som kräver att all samhällsviktig verksamhet ska ha kontinuitetsplaner för att hantera tre månaders kraftiga störningar i leveranskedjor och krigsliknande förhållanden, har åtgärder vidtagits för att höja den civila beredskapen. Det inkluderar åtgärder som reservkraft, krigsorganisation, tillgång till nödvatten och en effektiv stabsorganisation. En inventering av skyddsrum har genomförts, och åtgärder har vidtagits för att komplettera skyddsrumsmaterial och minska bristerna. Dessutom pågår arbete med att minska risken för översvämningar genom att utveckla skyfallsanalyser för kommunens geografi. Syftet med dessa analyser är att möjliggöra konstruktionen av parker och andra strukturer som kan hantera skyfall och minska risken för översvämningar.
 9.  

  Kvarvarande från 2022 uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb. Berörda: UBN, AMN och KTN. Beskrivning: Att gå i förskola, fritidshem och fritidsklubb lägger en bra grund för integration och en framtida etablering på arbetsmarknaden. För att locka fler barn samt säkerställa en hög kvalitet på verksamheten behövs fler legitimerade lärare i fritidshemmen. De bidrar till att förbättra förutsättningarna för bra kunskapsresultat i skolan, särskilt för barn till föräldrar med lägre utbildning och barn med utrikes födda föräldrar. När barnen går i förskolan skapas även möjlighet för föräldrar att studera eller arbeta vilket i sin tur främjar etablering. Kommunen behöver identifiera varför inte fler utrikes födda barn går på förskola, fritidshem och fritidsklubb och vidta åtgärder för att åstadkomma en förändring.

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Från den 1 juli 2023 måste alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Ansvaret består av två delar. Den ena är uppsökande verksamhet och den andra är erbjudande av förskoleplats till vissa grupper av barn. Krav ställs på att den som uppbär ekonomiskt bistånd och som har barn så ska vårdnadshavaren ha ordnat barnomsorg och stå till arbetsmarknadens förfogande när barnet fyller ett år. En dialog pågår om hur kommunens verksamheter ytterligare kan bidra till att uppfylla kommunens ansvar. Genomlysningen av fritidsverksamhet i egen regi är genomförd vilken beskriver ett nuläge och identifierar ett önskat läge. Resultatet från genomlysningen presenterades i augusti. Genomlysningen identifierar ett antal prioriterade utvecklingsområden som grund för en handlingsplan. Genomlysningen identifierar också vad som behöver stärkas för att den öppna fritidsverksamheten ska kunna skapa positiv betydelse för barn och unga. Samverkan sker med öppna förskolan genom den särskilda satsningen sfi-mamma-barn (svenska för invandrare) samt inom samhällsorienteringen som inom ramen för utökat föräldrastöd utbildar om fördelarna med förskola, fritidshem och fritidsklubb.
 10.  

  Kvarvarande från 2022 uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. Berörda: UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och SKOL. Beskrivning: Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld. Arbetssättet med socialarbetare i skolan ska fortsätta att spridas till fler skolor för att ge barn och unga i riskzon tidiga och samordnade insatser. Olika modeller för finansiering ska undersökas.

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbetet med att öka tryggheten i och runt skolorna fortsätter. Under 2022 togs flera arbetssätt fram bland annat för stödfunktioner i skolmiljön. Implementering fortsätter under 2023.
 11.  

  Tillkommande uppdrag: att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en etisk standard. Berörda: KS. Beskrivning: Svar på motion om att ta fram en etisk standard för bostadsaktörer från Tobias Smedberg (V) och Ingela Ekrelius (V) (KSN-2019-03835) §379 2020-09-14.

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Rapportering augusti 2023: En etisk standard syftar till att skapa trygghet och välmående hos de boende i kommunen genom att attrahera långsiktiga och seriösa fastighetsförvaltare. För att säkerställa att kommunen endast säljer mark till långsiktiga och seriösa förvaltare ska det formuleras i alla konkurrensutsättningar. Vid revidering av riktlinjen för markanvisning ska de etiska aspekterna tas tillvara ytterligare.
 12.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till socialnämnden att ta fram handlingsplaner rörande hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer. Berörda: SCN. Beskrivning: Beslutspunkterna ingick i: Revidering av program mot våld i nära relationer (KSN-2022-01332) §320 2022-09-19.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: Rapportering augusti 2023: Arbete med revidering av handlingsplan pågår.