Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Skolfastigheter äger, förvaltar och hyr ut fastigheter till skol- och förskoleverksamhet i Uppsala kommun. Totalt ingår 141 fastigheter på olika platser i kommunen. Det motsvarar cirka 476 000 kvadratmeter lokalyta.

skolfastigheter.uppsala.se

Styrdokument

  • Internkontrollplan 2023 för skolfastigheter

    Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen.

  • Bolagsordning Uppsala kommun skolfastigheter AB

    § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Skolfastigheter

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har 9 ledamöter och 5 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Telefon:
018-727 40 30
Besöksadress:
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala
Postadress:
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala