Landsbygderna i Uppsala kommun

 1. I korthet


  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.

  Kommunfullmäktige har beslutat att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. För att bli det prioriterar vi fyra områden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 
  Fäll ihop
 2. Om landsbygderna i Uppsala kommun


  Uppsala kommuns geografiska läge som den nordliga noden i Stockholmsregionen – en av Europas snabbast växande arbetsmarknadsregioner – skapar särskilt gynnsamma förutsättningar att leva, bo och verka på landsbygderna. Här finns närheten till en stor arbetsmarknad, goda möjligheter för företag och verksamheter att etablera sig och utvecklas samt varierande boendeformer anpassade för livets alla skeden. Uppsala kommun har en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens och med två stora universitet som också skapar en internationell arena. Därtill kan attraktiva livsmiljöer tilläggas, vilket sammantaget bäddar för levande och dynamiska landsbygder.

  Fäll ihop
 3. Kommunens landsbygdsprogram


  Kommunfullmäktige antog kommunens första landsbygdsprogram i början av 2017. I programmet prioriteras fyra insatsområden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 

  Programmet har arbetats fram i en bred dialog och tillsammans med många som bor, verkar och lever på landsbygderna. Tillsammans kommer vi att lyckas att göra Uppsala till en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

  Läs landsbygdsprogrammet

  Läs handlingsplanen för landsbygdsprogrammet

  Tillsammans med andra planer och program skapar landsbygdsprogrammet en helhet för hur vi ska nå målet. Översiktsplanen visar den långsiktiga färdriktningen för hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas i hela kommunen.

  Läs översiktsplan för Uppsala kommun

  Fäll ihop
 4. Servicepunkter


  Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket för att förbättra servicen i kommunens landsbygder genom att etablera tio servicepunkter fram till 2019. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram. I projektet ingår att ta reda på vilka behov som finns i respektive bygd och samordna dessa i form av en servicepunkt. Fokus i projektet är kommersiell service i form av dagligvaruförsäljning, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

  Läs om servicepunktsprojektet

  Fäll ihop
 5. Nyheter om landsbygdsutvecklingen


  Du kan prenumerera på ett nyhetsbrev om kommunens landsbygdsutveckling. Nyhetsbrevet skickar vi ut fyra gånger om året. I brevet kan du läsa om arbetet med landsbygdsprogrammet och andra aktiviteter som syftar till utveckling av Uppsalas landsbygder.

  Anmäl ditt intresse att få nyhetsbrevet

  Följ arbetet med landsbygdsutveckling i Uppsala kommun på Facebook

  Nyhetsbrev 2018

  Nyhetsbrev oktober 2018 (PDF, 682 KB)

  Nyhetsbrev maj 2018

  Nyhetsbrev mars 2018

  Nyhetsbrev januari 2018

  Fäll ihop
 6. Klimatveckans landsbygdsdag


  Kom och upplev några späckade timmar under Uppsala Klimatvecka med landsbygd i fokus. Här får ni lyssna på intressanta samtal, ta del av lands­bygdens ­positiva ­krafter­ och ­inspireras ­av framtidens hållbara lösningar.

  • Tid: 27 mars, 16.00 – 20.00 
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress

  Läs mer om Klimatveckan

  Fäll ihop
 7. Uppsalabygdens mat & kultur


  På Uppsalas landsbyds finns många mathantverkare och entreprenörer som tillverkar mat och produkter av lokala råvaror.

  För att uppmärksamma deras produkter pågick under 2018 projektet ”Uppsalabygdens Mat & Kultur” genom ett samarbete mellan kommunen och småskaliga entreprenörer inom besöksnäring, kulturhistoria och mathantverk. Projektet resulterade i presentpåsen ”Linnés smaker i Uppland”, som är fylld med lokal mat från några av Uppsalas alla fantastiska producenter och mathantverkare.

  Läs mer om projektet och presentpåsen på duab.se

  Projektet finansierades delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

  Eu-flagga

  Fäll ihop
 8. Påverka utvecklingen av din bygd genom medborgarbudgeten


  Vi ska ta till vara på alla de idéer som finns hos er 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Det gör vi genom ett pilotprojekt inom medborgarbudget. Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas.

  Pilotprojektet ska pågå i fem år med start 2018.

  Läs mer om pilotprojektet medborgarbudget för landsbygden.

  Fäll ihop
 9. Sök projektpengar


  En av kommunens största landsbygdssatsningar är medfinansieringen av föreningen Upplandsbygd – Lokalt Ledd Utveckling. Syftet med Leadermetoden är att utveckla konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.
  Läs om Leadermetoden och Upplandsbygds arbete

  Investeringsstöd från nationella landsbygdsprogrammet

  Har du andra bra idéer som exempelvis rör investeringar i småskalig infrastruktur som natur- och kulturturism eller kommersiell service kan du söka investeringsstöd via det nationella landsbygdsprogrammet.
  Läs om Länsstyrelsens arbete med landsbygdsutveckling

  Fäll ihop
 10. Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling


  Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka bidrag från kommunstyrelsen. Lokala aktörer kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt.

  Läs mer och sök bidraget

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta kommunens landsbygdsstrateg

  Kontakta kommunens landsbygdsstrateg Malin Ohlsson

  Telefon: 018-727 87 81
  Fäll ihop