Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostadsbyggande på landsbygden

Därför är det viktigt att det byggs på landsbygden

Det handlar om att förstärka förutsättningarna att bo och leva på landsbygden. Ett aktivt bostadsbyggande är viktigt för att bibehålla och skapa underlag för basservice såsom affärer, restauranger, skolor och förskolor.

Att säkra tillgången till olika typer av bostäder är viktigt för att kunna flytta till, eller bo kvar på, landsbygden oavsett ålder och plånbok. Ju fler som bor på landsbygden, desto fler arbetstillfällen och företag kommer i slutändan också att finnas där.

Det är även viktigt att nya bostäder tillkommer på rätt ställen. På så sätt värnar man om landsbygdernas areella näringar, stödjer befintlig basservice och att ur både miljömässiga som ekonomiska skäl ta tillvara på befintlig infrastruktur som olika ledningsnät, kollektivtrafik och social service som skola, förskola, vårdcentral med mera.

Var?

Kommunens inriktning för bostadsbyggande på landsbygden utgår till stor del från Uppsala kommuns översiktsplan eftersom den styr hur hela kommunen ska utvecklas på lång sikt.

Översiktsplanen tar höjd för att kommunens invånare kan öka med 3500 nya uppsalabor per år till år 2050. Kommunen har därför ett mål att sammantaget skapa förutsättningar för mellan 2000 och 3000 nya bostäder i kommunen per år.

På landsbygderna är bostäder främst tänkta att byggas i någon av kommunens tätorter, de orter som översiktsplanen pekar ut som prioriterade tätorter. Enligt nedan ser läget ut när det gäller planering för bostadsbyggande i de prioriterade tätorterna. Information om nedanstående detaljplaner uppdaterades senast den 13 april 2023. För senaste nyheter om respektive detaljplan hänvisas till länkarna nedan.

Ytterligare information om detaljplaneprocessens olika steg finns att läsa här.

Almunge

Del av Almunge-Lövsta 1:147
Detaljplanen prövar möjligheten för småhus och flerbostadshus. Planen har varit på samråd. Privat fastighetsägare.

Del av Sjöhagen
Gällande detaljplan som möjliggör för cirka 20 nya bostäder i flerbostadshus samt radhus. Privat fastighetsägare.

Björklinge

Björklinge-Tibble 5:27
Gällande detaljplan för flerbostadshus i tre våningar innehållandes cirka 70 lägenheter. Planen är ännu inte genomförd. Uppsalahem är fastighetsägare.

Björklinge-Tibble 5:5
Gällande detaljplan där det kvarstår byggrätt för 1-2 villor inom fastigheten. Möjlighet till LSS-boende på platsen utreds.

Sandbrohöjden, del av Sandbro 7:1
Gällande detaljplan som syftar till att möjliggöra en utbyggnad med friliggande småhus nära Sandbroviken. Totalt kan området komma att inrymma närmare 50 småhus. Just nu pågår utredningar för att klargöra genomförbarheten. Privat fastighetsägare.

Björklinge centrum 
Beslut om positivt planbesked i PBN 28 september 2023. Detaljplanearbetet beräknas starta tredje kvartalet 2024. Detaljplanen ska pröva möjligheten för et utveckling av centrum samt cirka 100 bostäder. Privat exploatör.

Bälinge och Lövstalöt

Bälinge-Ekeby 1:2
Planen är i ett inledande skede. Detaljplanen prövar möjligheten att uppföra en ny skola. Skolfastigheter AB driver projektet.

Bälinge-Nyvla 11:3
Detaljplanen skapar möjligheten för cirka 75 bostäder, främst småhusbebyggelse med inslag av radhus/flerbostadshus. Planen har fått laga kraft. Privat fastighetsägare.

Gysta 1:13
Detaljplanen har varit på samråd och arbete med att ta fram granskningshandlingar pågår. Detaljplanen prövar möjligheten för småhusbebyggelse. Privat fastighetsägare.

Bälinge 1:51.
Gällande detaljplan som möjliggöra för flerbostadshus i upp till tre våningar. Totalt cirka 50 lägenheter. Uppsalahem är fastighetsägare.

Del av Bälinge 12:1.
Planen är i ett inledande skede. Detaljplanen prövar möjligheten att uppföra en förskola i fyra avdelningar.

Del av Fansta 3:1
Planen är vilande. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för i huvudsak småhus. Privat fastighetsägare.

Lytta 1:24
Planen är i ett inledande skede. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder med särskild service på en centralt belägen plats i Lövstalöt.Privat fastighetsägare.

Bälinge-Ekeby 1:3
Planen är i ett inledande skede. Detaljplanen prövar möjligheten att uppföra en ny skola. Skolfastigheter AB driver projektet.

Gunsta

Södra Gunsta
Ett nytt område växer fram i södra Gunsta. Det planeras för omkring 1000-1500 nya bostäder. Läs mer om projektets etapper och detaljplaner. Området ägs dels av Uppsala kommun och dels av privat fastighetsägare.

Gåvsta

Gåvsta 2:8.
Gällande detaljplan där byggrätter kvarstår. Nu pågår arbete med att genomföra planen som möjliggör för ca 30 bostäder. Uppsala kommun är fastighetsägare.

Jälla/Lindbacken

Vaksala-Lunda 1:12
Gällande detaljplan där samtlig mark är såld och där största delen är utbyggd. Privat fastighetsägare.

Järlåsa

Gamla mejeriet i Järlåsa, Lilla slässbo 1:130 - Uppsala kommun.
Arbete pågår med att ta fram detaljplan. Syftet med förslaget är att komplettera ortens bostadsbestånd med smålägenheter och mindre markbostäder. Syftet är också att etablera verksamheter där lokaler och service möjliggörs i ortens mest tillgängliga läge.

Knutby

Delar av Ellsta 2:115, 2:75, 2:42
Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar. Planen ska pröva möjligheten att uppföra cirka 20 bostäder inom området. Uppsala kommun är fastighetsägare.

Länna

Kalle Blanks väg, 
Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar. Planen prövar möjligheten att uppföra bostäder, skola och förskola. Privat fastighetsägare.

Länna gård
Detaljplanen var ute på samråd under första kvartalet 2020. Detaljplanen prövar möjligheten för bostäder. Privat fastighetsägare.

Del av Lännalöt - Uppsala kommun
Beslut om positivt planbesked. Syftet är  att möjliggöra utveckling av småhus i utkanten av Länna. Bebyggelsen ska anpassas efter terrängförhållandena och skapa tydliga kvarter, samt ge möjlighet till mötesplatser för framtida boende.

Skyttorp

Tensta Åsby 2:30
Detaljplanen är i ett inledande skede. Syftet är att möjliggöra en ny förskola på åtta avdelningar i den sydöstra delen av Skyttorp. Uppsala kommun är fastighetsägare.

Tensta-Åsby 4:79
Gällande detaljplan som möjliggör för bostäder. Totalt tillåts det byggas 420 kvadratmeter i ett våningsplan inom fastigheten. Vilken möjliggör för antingen två villor alternativt fyra till fem radhus. Uppsala kommun är fastighetsägare.

Tensta-Åsby 4:84 med flera.
Genomförande av detaljplanen pågår. 49 stycket bostäder planeras. Privat fastighetsägare.

Tensta Åsby 18:1
Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar. Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder i form av villor, kedjehus, radhus, parhus och flerbostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse i Skyttorp. Privat fastighetsägare.

Storvreta

Pågående utveckling i Storvreta Utvecklingen av Storvreta sker genom flera projekt. Området ägs delvis av Uppsala kommun och delvis av privat fastighetsägare.

Vattholma

Edshammar 9:1, sydöstra Vattholma
Detaljplanen är ute på granskning 8-29 mars. Planen prövar möjligheten för cirka 140 bostäder i småhus och flerbostadshus samt en ny förskola. Privat fastighetsägare.

Vänge

Vangsby 1:3 
Allmän information: Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar. Detaljplanen prövar möjligheten för cirka 48 bostäder inom området. Privat fastighetsägare.

För närvarande byggs/planeras för cirka 4000 bostäder totalt sett på landsbygderna, varav den allra största delen i de prioriterade tätorterna.

Landsbygdsprogrammets handlingsplan slår fast att det ska finnas en ständig planberedskap, det vill säga byggrätter i färdiga detaljplaner, som motsvarar minst 400 bostäder i de prioriterade tätorterna.  Enligt handlingsplanen ska det alltid finnas möjlighet att köpa tomter för småhus i merparten av de prioriterade tätorterna. För att klara dessa mål måste kommunen ha kommunal markberedskap och säkra mark för planläggning och bostadsbyggande. Kommunen ska även tillsammans med sina bolag aktivt understödja ett varierat bostadsbyggande där också andra projekt än småhus blir till.

Särskilt uppdrag om att få igång bostadsbyggande på landsbygden

Uppdraget – en kraftsamling för ökat bostadsbyggande på landsbygden

Trots landsbygdsprogrammets högt uppsatta mål har en del orter haft en svag bostadsutveckling sedan 2017, när översiktsplanen och landsbygdsprogrammet började gälla. Kommunen har även sett att det finns en stor efterfrågan på småhus i kommunen, ett behov som skulle kunna tillgodoses i de prioriterade tätorterna.

För att få fart på bostadsbyggandet gav kommunstyrelsen år 2020 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en bostadssatsning på landsbygden. Det handlar bland annat om att klargöra förutsättningarna för bostadsbyggande och sätta igång bostadsprojekt.

Analys – Var, vad och hur kan man bygga?

Kommunen har inventerat förutsättningar för bostadsbyggande i de prioriterade tätorterna som har potential för ytterligare byggnation, men samtidigt haft en svag bostadsutveckling.

Se kartan nedan i större format

Webb_liten_Karta-bostadssatsning.jpg

Åtta av översiktsplanens prioriterade tätorter har ingått i inventeringen under våren och sommaren 2021. Dessa är de gröna cirklarna på kartan - Almunge, Björklinge, Gåvsta, Knutby, Länna, Skyttorp, Vattholma och Vänge.

Inventeringen har utgått från att hitta byggbar mark i goda lägen utifrån kollektivtrafik, service, markens förutsättningar och marknadens efterfrågan. Därefter har grova strukturskisser tagits fram för att klargöra vilka volymer och bostadstyper som olika platser skulle kunna ge. I arbetet har kommunen tagit hjälp av mäklare och arkitekter.

De röda cirklarna (Bälinge och Lövstalöt, Storvreta och Gunsta) markerar orter som har haft en kraftig bostadsutveckling eller en aktiv planläggning för nya bostäder under de senaste åren.

De gula cirklarna (Jälla och Järlåsa) markerar orter där kapacitetsbrist i vatten- och avloppssystemen begränsat planering för nytt bostadsbyggande den närmaste tiden. Gula och röda orter har därför inte inventerats i detta skede.

Läget våren 2023

Sedan arbetet startades har planuppdrag givits för bostäder i Knutby och Vänge, där det inte planlagts för bostäder på länge. Vidare görs ansträngningar att få i gång bostadsbyggande på redan planlagd mark, i flera tätorter, där det av skilda anledningar varit trögt. Arbetet fortsätter med att studera möjligheter till planläggning på ytterligare platser.

För närvarande pågår bostadsbyggande eller förberedelser för det i form av planläggning med mera i samtliga prioriterade tätorter utom Järlåsa, där kapacitetsbegränsningarna i VA-nätet hindrat. Trimning i detta system har dock öppnat för ytterligare några tiotal bostäder, varför det är troligt att planläggning för bostäder kan komma i gång även i Järlåsa.