Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Översiktsplan

Översiktsplan 2016

Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016. En planeringsstrategi för översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 7 november 2023. Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med planeringsstrategin. Du kan läsa och använda planen och planeringsstrategin i flera format: webbsidor, pdf-dokument för nedladdning och utskrift och en interaktiv version med de kartor som översiktsplanen ska användas tillsammans med.

Dokument

Planeringsstrategi för översiktsplanen

WEBBSIDA (HTML)

Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste planeringsstrategin. Här kan du ta del av planeringsstrategin både som webbsidor och som pdf.

Del A: Huvudhandling

WEBBSIDA (HTML)

Del B: Riksintressen

WEBBSIDA (HTML)

Utställningsutlåtande

WEBBSIDA (HTML)

Utställningsutlåtandet över Förslag till översiktsplan 2016 för Uppsala kommun och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning innehåller en sammanfattning av inkomna synpunkter med kommentarer och förslag till åtgärder.

Underlagsrapporter till översiktsplan 2016

WEBBSIDA (HTML)

Här hittar du de underlagsrapporter som ligger till grund för översiktsplanen.

Del A: Huvudhandling

PDF, 18 MB | Lyssna

Den här versionen är lämplig för utskrift.

Del B: Riksintressen

PDF, 11 MB | Lyssna

Den här versionen är lämplig för utskrift.

Del C: Konsekvensbeskrivning

PDF, 1 MB | Lyssna

Den här versionen är lämplig för utskrift.

Utställningsutlåtande

PDF, 688 KB | Lyssna

Den här versionen är lämplig för utskrift.

Sammanfattning

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den visar hur staden, landsbygden och tätorterna kan fortsätta växa, nu och ända fram till 2050. Den visar hur vi kan få plats med fler invånare och arbetsplatser, samtidigt som vi skapar en god livsmiljö för människor och företag, och värnar om och förbättrar vår miljö.
Läs mer om översiktsplanering

Planeringsstrategi för översiktsplanen

Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste planeringsstrategin. Det är ett dokument där kommunfullmäktige varje mandatperiod tar ställning till översiktsplanens aktualitet. I detta dokument kan kommunfullmäktige förklara i vilken utsträckning och hur de vill att översiktsplanen ska styra.
Läs planeringsstrategin för översiktsplaneringen

Interaktiv översiktsplan med kartor – iÖP

Den interaktiva översiktsplanen (iÖP) visar text tillsammans med zoombara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar. Du kan även kombinera översiktsplanen med planeringsunderlag i form av kartor. Observera att iÖP fungerar bäst att öppna på datorskärm och sämre i mobil eller surfplatta.
Öppna den interaktiva översiktsplanen för Uppsala kommun

Kortversion av översiktsplanen

Du kan också läsa en kortversion av översiktsplanen.

Fördjupade översiktsplaner

För några områden i kommunen finns fördjupningar av översiktsplanen i separata dokument. Det är områdena Funbo, Rörken-Hovgården och Storvreta. Kommunen arbetar även med en fördjupad översiktsplan för Södra staden.

Fördjupad översiktsplan Funbo

Fördjupa översiktsplan Rörken–Hovgården

Fördjupad översiktsplan Storvreta

Översiktsplanens delar

Del A – Huvudhandling

Kapitel 1 beskriver de viktiga och allmänna intressena som översiktsplanen prioriterar. Här läser du om våra ambitioner för Uppsalas samhällsbyggande.

Kapitel 2 presenterar strukturbilden för Uppsala 2050. Det är en förenkling och en sammanfattande förklaring av den detaljerade plankartan och visar en önskad fysisk struktur för Uppsala en bit in på 2050-talet.

Kapitel 3, huvudkapitlet, beskriver hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i ett långsiktigt perspektiv. Här pekas riktningen ut för utvecklingen av den fysiska miljön i staden, i tätorterna och på landsbygden.

Kapitel 4 täcker genomförandet av översiktsplanen, steg för steg. Där ingår hur vi ska följa upp och utvärdera planarbetet.

Kapitel 5 tar upp de generella förutsättningarna för arbetet med översiktsplanen.

Del B – Riksintressen

Här kan du läsa hur kommunen förhåller sig till intressen på nationell nivå för bland annat kulturmiljövården, naturvården och totalförsvaret.

Del C – Konsekvensbeskrivning

Här hittar du hållbarhetsbedömningen, där miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del. Förutom miljöfrågor tar den även upp sociala och ekonomiska aspekter.