Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Varför har vi en översiktsplan?

  Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

  Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger vi inte in enskilda intressen. Det gör vi först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

  Översiktsplanen ger bland annat vägledning i

  • var det är lämpligt med nya bostäder och arbetsplatser
  • vilka grönområden som kommunen ska bevara eller utveckla
  • hur och var transportsystemet ska utvecklas.

  Läs mer om översiktsplanering på boverket.se.  

 2. Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun

  Översiktsplan 2016 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela kommunen fram till 2050. Planen antogs i december 2016.

  Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2016

  Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste aktualitetsförklaringen. En aktualitetsförklaring är ett dokument där kommunfullmäktige varje mandatperiod gör en bedömning och tar ställning till översiktsplanen. I detta dokument kan kommunfullmäktige förklara i vilken utsträckning och hur de vill att översiktsplanen ska styra. Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2016 antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020.

  I länken nedan kan du ta del av aktualitetsförklaringen av Översiktsplan 2016 som webbsidor (huvudhandlingen) och som pdf.

  Läs aktualitetsförklaring av översiktsplan 2016

  Läs Översiktsplan 2016 på flera sätt

  Du kan ta del av översiktsplanen som en interaktiv kartmodul, på webbsidor, som ett dokument i en pdf-fil och i en kortversion i ett dokument i en pdf-fil.

  interaktiv översiktsplan
  I den interaktiva översiktsplanen (iÖP) kan du läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar. Du kan även kombinera översiktsplanen med planeringsunderlag i form av kartor. Observera att iÖP:n fungerar bäst att öppna på vanlig datorskärm och sämre på mobil eller surfplatta.

  Öppna den interaktiva översiktsplanen (iÖP) för Uppsala kommun  

  Läs översiktsplanen på mindre skärm eller som utskrift

  Vill du läsa översiktsplanen på mobil eller surfplatta bör du välja dokument märkta med WEBBSIDA. Vill du ladda ned och spara på din dator eller skriva ut översiktsplanen bör du välja dokument märkta med PDF.

  Läs översiktsplanen som webbsidor och pdf

  Läs en kortversion av översiktsplanen som pdf

 3. Fördjupade översiktsplaner och områdesprogram

 4. Landsbygdsprogram och innerstadsstrategi

  Landsbygdsprogrammet

  I samband med arbetet med översiktsplanen har kommunen tagit fram sitt första landsbygdsprogram. Programmet beskriver hur Uppsala kan utvecklas till en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. I programmet prioriteras fyra delområden:

  1. bostadsbyggande
  2. näringslivsutveckling
  3. service och infrastruktur
  4. lokalt engagemang.

  Läs landsbygdsprogrammet

  Innerstadsstrategin

  Fler människor ska rymmas och fler ska röra sig i Uppsalas innerstad i framtiden. Därför har kommunen tagit fram en strategi för hur innerstaden ska utvecklas fram till 2050. Stadsliv i mänsklig skala står i fokus.

  Strategin kan sammanfattas i sex punkter. Den presenteras även på kartor som bland annat redovisar rörelse, plats och park samt bebyggelse.

  Kort sammanfattat går strategin ut på att

  1. utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla
  2. prioritera centrala staden för gående och vistelse
  3. sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt nät
  4. förstärka kollektivtrafikens attraktivitet med tydliga stråk och strategiskt lokaliserade knutpunkter
  5. utvidga och utveckla centrala stadens yta för handel och stadsliv
  6. utveckla Uppsalas identitet som en dynamisk och växande universitets- och kulturstad.

  Läs Uppsalas innerstadsstrategi

 5. Översiktsplanen - processens olika steg

  Att arbeta fram en översiktsplan är en process i flera steg. Under arbetets gång kan allmänheten, myndigheter, föreningar och näringsliv lämna synpunkter på planens innehåll.

  Ny översiktsplan - en process i fem huvudsakliga steg

  Startskottet för att ta fram en ny översiktsplan är en aktualitetsförklaring som konstaterar att den gällande planen behöver uppdateras. 

  Steg 1 – Analysera den tidigare översiktsplanen

  I aktualitetsförklaringen ingår att analysera förutsättningarna för utveckling i kommunen. Resultatet sammanfattas i ett program som anger mål och inriktning för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

  Steg 2 – Dialog med berörda

  Detta steg är ett av de viktigaste stegen. Här hämtar vi in idéer och åsikter från invånare, företag, föreningar, myndigheter och andra samhällsaktörer.

  Steg 3 – Samråd där alla får tycka till

  I detta steg kan alla som vill lämna synpunkter på ett första planförslag. perioden där alla kan tycka till kallas samråd. Då skickas förslaget ut på remiss till intresseorganisationer, myndigheter och andra kommuner. Kommunen bjuder in allmänheten och andra till möten där förslaget diskuteras.

  Steg 4 – Ett reviderat förslag tas fram

  Synpunkter från samrådet sammanfattas i en samrådsredogörelse. Vi tar sedan fram ett reviderat förslag på översiktsplanen som skickas ut på remiss igen. Det innebär att allmänheten, myndigheter med flera nu har en sista möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

  Steg 5 – Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige

  Synpunkter från utställningen sammanfattas och behandlas i ett utlåtande. Planen kan därefter revideras lite innan kommunfullmäktige beslutar om att anta översiktsplanen. Efter tre veckor gäller den nya översiktsplanen. Det kallas att den får laga kraft.

  Arbetet med översiktsplanen fortsätter

  Även efter att planen antagits fortsätter arbetet med översiktsplaneringen. Varje år går ansvariga i kommunen igenom översiktsplanen och följer upp hur den fungerar som vägledning. 

  Aktualitetsförklaringen hålls aktuell

  Minst en gång varje mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Det kallas för en aktualitetsförklaring. I praktiken innebär det att de förtroendevalda talar om vilka delar i planen som inte är aktuell. Det handlar också om att tolka planen för att ge mer precisa riktlinjer för den närmaste tiden. På det sättet hjälper förklaringen olika aktörer att använda och följa översiktsplanen.

  När kommunfullmäktige beslutat om en aktualitetsförklaring fungerar den som en del av översiktsplanen. Därför bör du alltid läsa översiktsplanen tillsammans med aktualitetsförklaringen.

  När översiktsplanen inte längre är tillräckligt aktuell för att ge vägledning som beslutsunderlag beslutar kommunfullmäktige att den ska revideras. Då kan aktualitetsförklaringen fungera som ett underlag för revideringen.

 6. Kontakt

  Kontakta ansvariga för översiktsplanearbetet
  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppskala C

  Just nu händer det spännande saker i Uppsala. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på utveckling är under framväxt. Här ska vi och kommande generationer kunna leva i en trygg och välfungerande vardag. Just därför kommer vi under de kommande åren att utveckla Uppsala C. Vi skalar helt enkelt upp Uppsala C så du kan skala upp livskvaliteten.

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • Arkitekturpriset

  Sedan 2020 delar Uppsala kommun ut pris varje år för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Här kan du nominera din favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala planerar vi att bygga spårväg för att fler ska kunna arbetspendla genom att åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.