Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Varför har vi en översiktsplan?

  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige.

  Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om

  • hur mark- och vattenområden ska användas
  • hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
  • hur och var transportsystemet ska utvecklas.

  Om översiktsplanering på tre minuter

  I vår film om översiktsplanering berättar vi om hur Uppsalas utveckling planeras. Du får veta vad en översiktsplan är för något och hur du som Uppsalabo kan påverka planen.

  Läs mer om översiktsplanering på boverket.se.  

 2. Gällande översiktsplan

  Översiktsplan 2016 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela kommunen fram till 2050. 

  Uppsalas översiktsplan består av

  • en kommuntäckande översiktsplan
  • olika fördjupningar av översiktsplanen.

  Översiktsplan 2016

  Översiktsplan 2016 är Uppsalas kommuntäckande översiktsplan som antogs i kommunfullmäktige december 2016.

  Läs Översiktsplan 2016 på flera sätt

  Du kan ta del av översiktsplanen som en interaktiv kartmodul, på webbsidor, som ett dokument i en pdf-fil och i en kortversion i ett dokument i en pdf-fil.

  interaktiv översiktsplan
  I den interaktiva översiktsplanen (iÖP) kan du läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar. Du kan även kombinera översiktsplanen med planeringsunderlag i form av kartor. Observera att iÖP:n fungerar bäst att öppna på vanlig datorskärm och sämre på mobil eller surfplatta.

  Öppna den interaktiva översiktsplanen (iÖP) för Uppsala kommun 

  Läs översiktsplanen på mindre skärm eller som utskrift

  Vill du läsa översiktsplanen på mobil eller surfplatta bör du välja dokument märkta med WEBBSIDA. Vill du ladda ned och spara på din dator eller skriva ut översiktsplanen bör du välja dokument märkta med PDF.

  Läs översiktsplanen som webbsidor och pdf

  Läs en kortversion av översiktsplanen som pdf

  Fördjupade översiktsplaner

  Fördjupningar av översiktsplanen tas fram för att vägleda mer i detalj hur olika geografiska områden ska utvecklas. I Uppsala gäller dessa fördjupade översiktsplaner:

  Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

  Fördjupad översiktsplan Funbo

  Fördjupad översiktsplan Rörken-Hovgården

  Fördjupad översiktsplan Storvreta

  Fördjupad översiktsplan Södra staden

  Planeringsstrategi för översiktsplaneringen

  Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste planeringsstrategin. Det är ett dokument där kommunfullmäktige varje mandatperiod tar ställning till översiktsplanens aktualitet. I detta dokument kan kommunfullmäktige förklara i vilken utsträckning och hur de vill att översiktsplanen ska styra.

  I länken nedan kan du ta del av planeringsstrategin som webbsidor (huvudhandlingen) och som pdf.

  Läs planeringsstrategin för översiktsplaneringen

 3. Områdesprogram och andra styrdokument

  Kommunen tar också fram områdesprogram för att vägleda utvecklingen i vissa områden mer i detalj.

  Områdesprogram

  Program för Librobäck

  Program för östra Fyrislund

  Program för Kungsängen 

  Program för östra Sala backe 

  Program för Boländerna

  Program för södra åstråket 

  Planprogram för Ulleråker

  Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

  Planprogram för Gottsundaområdet

  Planprogram för Marielund

  Innerstadsstrategin

  Andra styrdokument

  Det finns fler styrdokument som kompletterar översiktsplanens styrning för det fysiska planeringsområdet.

  Övriga styrdokument med någon bäring på fysisk planering

  Du hittar kommunens alla styrdokument via länken nedan. Där kan du använda olika sökfilter för att hitta de styrdokument som intresserar dig.

  Se fler styrdokument

 4. Så arbetar vi med ny översiktsplan

  Uppsala kommuns nu gällande översiktsplan är från 2016. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår, och den förväntas bli antagen i kommunfullmäktige 2028.

  Så arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan

 5. Kontakt

  Kontakta ansvariga för översiktsplanearbetet

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Slut med fastfrusna luckor på Ulva kvarn

  De gamla dammluckorna i trä på Ulva kvarn isade igen på vintern, dykare fick hyras in för att rensa bort grenar och manuella domkrafter användes för att öppna luckorna. Nu installeras nya uppvärmda aluminiumluckor som teknikerna kan övervaka på en mobilskärm.

 • Se resultatet i folkomröstningen per valdistrikt

  Nu är resultatet i Uppsala kommuns folkomröstning fastställt. I vår karta kan du se resultatet och valdeltagandet i ditt valdistrikt.

 • Plan för nya grönområden vid Fyrishov

  Uppsala kommun planerar för nya grönområden vid Fyrishov. Det ska bland annat bli en park och ett gång- och cykelstråk längs med Fyrisån.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

 • Arkitekturpriset

  Uppsala kommun delar varje år ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Priset delas ut sedan 2020 för att uppmuntra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att väcka debatt om de värden som god arkitektur ger.

 • Framtidens konstverksamhet

  Här kan du läsa om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala bygger vi spårväg för att fler ska kunna åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Moderna spårvagnar rymmer många resenärer samtidigt som de erbjuder ett bekvämt och miljövänligt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Så arbetar vi med:

  Klimatanpassning

  Klimatförändringarna är här och extremväder blir allt vanligare. Redan i dag ser vi översvämningar och värmeböljor som påfrestar samhället, även i Uppsala. För att Uppsala ska vara anpassat till klimatförändringarna jobbar kommunen med klimatanpassning. Uppsala kommun planerar och bygger staden för framtiden och förbereder oss för extremväder. Det gör vi för att klara dagens och framtidens klimatförändringar.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Ny översiktsplan

  Uppsala fortsätter utvecklas i snabb takt. Vi beräknar att vi blir omkring 330 000 invånare 2050. Vi behöver därför planera för hur hela kommunen – staden, tätorterna och landsbygderna – ska kunna fortsätta vara en attraktiv och hållbar plats att bo, verka och leva. Den nu gällande översiktsplanen från 2016 håller därför på att uppdateras. Den nya översiktsplanen behöver ta höjd för fortsatt befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder, service och arbetsplatser. En utveckling som ska ske med minsta möjliga klimatavtryck, bidra till utvecklingen av goda livsmiljöer och stärka förutsättningarna för kommunens näringsliv. Vi beräknar att en ny översiktsplan finns på plats 2028.