Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Översiktsplanens syfte

  Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

  Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

  Översiktplanen ger bland annat vägledning i

  • var det är lämpligt med nya bostäder och arbetsplatser
  • vilka grönområden som kommunen ska bevara eller utveckla
  • hur och var transportsystemet ska utvecklas.

  Läs mer om översiktsplanering på boverket.se.  

 2. Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun

  Översiktsplan 2016 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela kommunen fram till 2050. Planen antogs i december 2016.

  Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste aktualitetsförklaringen. 

  Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2016

  Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste aktualitetsförklaringen. Aktualitetsförklaringen innehåller preciseringar och ställningstaganden till översiktsplanens aktualitet. Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2016 antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020.

  På länken nedan kan du ta del av aktualitetsförklaringen av Översiktsplan 2016 som webbsidor (huvudhandlingen) och som pdf.

  Läs aktualitetsförklaring av översiktsplan 2016

  Läs Översiktsplan 2016 på flera sätt

  interaktiv översiktsplan
  I den interaktiva översiktsplanen kan du läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar. Du kan även kombinera översiktplanen med planeringsunderlag i form av kartor. Observera att iÖP fungerar bäst att öppna på vanlig datorskärm och sämre i mobil eller surfplatta.

  Öppna den interaktiva översiktsplanen (iÖP) för Uppsala kommun  

  Läs översiktsplanen på mindre skärm eller som utskrift

  Vill du läsa översiktsplanen på mobil eller surfplatta bör du välja dokumenten märkta som WEBBSIDA. Vill du ladda ned och spara på din dator eller skriva ut översiktsplanen bör du välja dokument märkta med PDF.

  Läs översiktsplanen som webbsidor och pdf

  Läs en kortversion av översiktsplanen som pdf

 3. Fördjupade översiktsplaner och områdesprogram

  Kommunen tar också fram fördjupade översiktplaner och områdesprogram för att mer i detalj vägleda utvecklingen i vissa områden.

  Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna
  Ett förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna, inklusive Bergsbrunna, var ute på samråd under våren 2020. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med omgivningar. Efter samrådet arbetades förslaget om. Det omarbetade förslaget ställdes ut under perioden 25 januari–6 april 2021.
  Läs mer och ta del av förslaget på uppsala.se/sydostra

  Fördjupad översiktsplan Funbo

  Fördjupad översiktsplan Rörken-Hovgården

  Fördjupad översiktsplan Storvreta

  Fördjupad översiktsplan Södra staden

  Program för Librobäck

  Program för östra Fyrislund

  Program för Kungsängen 

  Program för östra Sala backe 

  Program för Boländerna

  Program för södra åstråket 

  Planprogram för Ulleråker

  Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

  Planprogram för Gottsundaområdet

 4. Landsbygdsprogram och innerstadsstrategi

  Landsbygdsprogrammet

  I samband med arbetet med översiktsplanen har kommunen tagit fram sitt första landsbygdsprogram. Programmet beskriver hur Uppsala kan utvecklas till en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. I programmet prioriteras fyra delområden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang.

  Läs landsbygdsprogrammet

  Innerstadsstrategin

  Fler människor ska rymmas och fler ska röra sig i Uppsalas innerstad i framtiden. Därför har kommunen tagit fram en strategi för hur innerstaden ska utvecklas fram till 2050. Stadsliv i mänsklig skala står i fokus.

  Strategin kan sammanfattas i sex punkter. Den presenteras även på kartor som bland annat redovisar rörelse, plats och park samt bebyggelse.

  Kort sammanfattat går strategin ut på att

  • utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla
  • prioritera centrala staden för gående och vistelse
  • sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt nät
  • förstärka kollektivtrafikens attraktivitet med tydliga stråk och strategiskt lokaliserade knutpunkter
  • utvidga och utveckla centrala stadens yta för handel och stadsliv
  • utveckla Uppsalas identitet som en dynamisk och växande universitets- och kulturstad.

  Läs Uppsalas innerstadsstrategi

 5. Översiktsplaneprocessens olika steg

  Att arbeta fram en översiktsplan är en process i flera steg. Under arbetets gång kan allmänheten, myndigheter, föreningar och näringsliv lämna synpunkter på planens innehåll.

  Processens huvudsakliga steg

  Startskottet för att ta fram en ny översiktsplan är en aktualitetsförklaring som konstaterar att den gällande planen behöver uppdateras. 

  Steg 1 – aktualitetsförklaring

  I aktualitetsförklaringen ingår att analysera förutsättningarna för utveckling i kommunen. Resultatet sammanfattas i ett program som anger mål och inriktning för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

  Steg 2 – dialog

  En viktig del av arbetet handlar om att hämta in idéer och åsikter från invånare, företag, föreningar, myndigheter och andra samhällsaktörer.

  Steg 3 – samråd

  Alla som vill kan lämna synpunkter på ett första planförslag. Det kallas samråd. Då skickas förslaget ut på remiss till intresseorganisationer, myndigheter och andra kommuner. Kommunen bjuder in allmänheten och andra till möten där förslaget diskuteras.

  Steg 4 – utställning

  Synpunkter från samrådet sammanfattas i en samrådsredogörelse. Ett reviderat förslag på översiktsplan skickas sedan ut på remiss igen. Det innebär att allmänheten, myndigheter med flera nu har en sista möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

  Steg 5 – antagande

  Synpunkter från utställningen sammanfattas och behandlas i ett utlåtande. Planen kan därefter revideras lite innan kommunfullmäktige beslutar om att anta översiktplanen. Efter tre veckor gäller den nya översiktsplanen. Det kallas att den vinner laga kraft.

  Fortsatt arbete

  Även efter att planen antagits fortsätter arbetet med översiktsplaneringen. Varje år går ansvariga i kommunen igenom översiktsplanen och följer upp hur den fungerar som vägledning. 

  Aktualitetsförklaring

  Minst en gång varje mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Det kallas för en aktualitetsförklaring. I praktiken innebär det att de förtroendevalda talar om vilka delar i planen som inte är aktuell. Det handlar också om att tolka planen för att ge mer precisa riktlinjer för den närmaste tiden. På det sättet hjälper förklaringen olika aktörer att använda och följa översiktsplanen.

  När kommunfullmäktige beslutat om en aktualitetsförklaring fungerar den som en del av översiktsplanen. Därför bör du alltid läsa översiktsplanen tillsammans med aktualitetsförklaringen.

  När så småningom översiktsplanen inte längre är tillräckligt aktuell för att ge vägledning som beslutsunderlag beslutar kommunfullmäktige att den ska revideras. Då kan aktualitetsförklaringen fungera som ett program för revideringen.

 6. Kontakt

  Kontakta ansvariga för översiktsplanearbetet
  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Uppsala bygger flest småhus i landet

  Uppsala ser ut att bli den kommun där det byggs flest småhus under året – hela 300 stycken. Prognosen för 2022 är att minst lika många småhus påbörjas, visar Boverkets bostadsmarknadsenkät.

 • Mer och närmare service i Vänge

  Ytterligare en servicepunkt har öppnat på landsbygden. Servicepunkten i Vänge är den nionde som öppnar i kommunen.

 • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

  Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

 • Arkitekturpriset

  Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Alla kan nominera sin favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.