Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Varför har vi en översiktsplan?

  Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

  Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger vi inte in enskilda intressen. Det gör vi först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

  Översiktsplanen ger bland annat vägledning i

  • var det är lämpligt med nya bostäder och arbetsplatser
  • vilka grönområden som kommunen ska bevara eller utveckla
  • hur och var transportsystemet ska utvecklas.

  Läs mer om översiktsplanering på boverket.se.  

 2. Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun

  Översiktsplan 2016 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela kommunen fram till 2050. Planen antogs i december 2016.

  Planeringsstrategi för översiktsplaneringen

  Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste planeringsstrategin. Det är ett dokument där kommunfullmäktige varje mandatperiod tar ställning till översiktsplanens aktualitet. I detta dokument kan kommunfullmäktige förklara i vilken utsträckning och hur de vill att översiktsplanen ska styra.

  Planeringsstrategin säger kortfattat att Uppsala kommun ska prioritera att

  • göra det möjligt för fler bostäder och arbetsplatser i Uppsalas södra delar samordnat med planerade investeringar i transportinfrastrukturen
  • planera för nya större verksamhetsområden i staden och i andra lägen med goda transportmöjligheter
  • färdigställa de projekt som pågår för nya bostäder i Uppsala stad
  • tillåta nya mindre bostadsprojekt i Uppsala stad där de stödjer översiktsplanens långsiktiga utbyggnadsinriktning och inte behöver stora följdinvesteringar i transportsystem, vatten- och avlopp, förskolor, skolor och idrottsanläggningar med mera.
  • möjliggöra för bostäder i de prioriterade tätorterna, där kapacitet finns i vatten- och avloppssystemet och där det finns rimlig tillgång till förskola och skola eller där så stora utbyggnader av bostäder planeras att det är motiverat att bygga nya lokaler för förskola och skola. De prioriterade tätorterna i den nuvarande översiktsplanen är Almunge, Björklinge, Bälinge, Gunsta, Gåvsta, Jälla, Järlåsa, Knutby, Länna, Lövstalöt, Skyttorp, Storvreta, Vattholma, Vänge.

  I länken nedan kan du ta del av planeringsstrategin som webbsidor (huvudhandlingen) och som pdf.

  Läs planeringsstrategin för översiktsplaneringen

  Läs Översiktsplan 2016 på flera sätt

  Du kan ta del av översiktsplanen som en interaktiv kartmodul, på webbsidor, som ett dokument i en pdf-fil och i en kortversion i ett dokument i en pdf-fil.

  interaktiv översiktsplan
  I den interaktiva översiktsplanen (iÖP) kan du läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar. Du kan även kombinera översiktsplanen med planeringsunderlag i form av kartor. Observera att iÖP:n fungerar bäst att öppna på vanlig datorskärm och sämre på mobil eller surfplatta.

  Öppna den interaktiva översiktsplanen (iÖP) för Uppsala kommun 

  Läs översiktsplanen på mindre skärm eller som utskrift

  Vill du läsa översiktsplanen på mobil eller surfplatta bör du välja dokument märkta med WEBBSIDA. Vill du ladda ned och spara på din dator eller skriva ut översiktsplanen bör du välja dokument märkta med PDF.

  Läs översiktsplanen som webbsidor och pdf

  Läs en kortversion av översiktsplanen som pdf

 3. Fördjupade översiktsplaner och områdesprogram

 4. Landsbygdsprogram och innerstadsstrategi

  Landsbygdsprogrammet

  I samband med arbetet med översiktsplanen har kommunen tagit fram sitt första landsbygdsprogram. Programmet beskriver hur Uppsala kan utvecklas till en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. I programmet prioriteras fyra delområden:

  1. bostadsbyggande
  2. näringslivsutveckling
  3. service och infrastruktur
  4. lokalt engagemang.

  Läs landsbygdsprogrammet

  Innerstadsstrategin

  Fler människor ska rymmas och fler ska röra sig i Uppsalas innerstad i framtiden. Därför har kommunen tagit fram en strategi för hur innerstaden ska utvecklas fram till 2050. Stadsliv i mänsklig skala står i fokus.

  Strategin kan sammanfattas i sex punkter. Den presenteras även på kartor som bland annat redovisar rörelse, plats och park samt bebyggelse.

  Kort sammanfattat går strategin ut på att

  1. utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla
  2. prioritera centrala staden för gående och vistelse
  3. sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt nät
  4. förstärka kollektivtrafikens attraktivitet med tydliga stråk och strategiskt lokaliserade knutpunkter
  5. utvidga och utveckla centrala stadens yta för handel och stadsliv
  6. utveckla Uppsalas identitet som en dynamisk och växande universitets- och kulturstad.

  Läs Uppsalas innerstadsstrategi

 5. Översiktsplanen - processens olika steg

  Att arbeta fram en översiktsplan är en process i flera steg. Under arbetets gång kan allmänheten, myndigheter, föreningar och näringsliv lämna synpunkter på planens innehåll.

  Ny översiktsplan - en process i fem huvudsakliga steg

  Startskottet för att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan är ofta en planeringsstrategi som konstaterar att den gällande planen behöver uppdateras. 

  Steg 1 – Analysera den tidigare översiktsplanen

  I planeringsstrategin ingår att analysera förutsättningarna för utveckling i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar sedan om direktiv som anger mål och inriktning för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

  Steg 2 – Dialog med berörda

  Detta steg är ett av de viktigaste stegen. Här hämtar vi in idéer och åsikter från invånare, företag, föreningar, myndigheter och andra samhällsaktörer.

  Steg 3 – Samråd där alla får tycka till

  I detta steg kan alla som vill lämna synpunkter på ett första planförslag. perioden där alla kan tycka till kallas samråd. Då skickas förslaget ut på remiss till intresseorganisationer, myndigheter och andra kommuner. Kommunen bjuder in allmänheten och andra till möten där förslaget diskuteras.

  Steg 4 – Ett reviderat förslag tas fram

  Synpunkter från samrådet sammanfattas i en samrådsredogörelse. Vi tar sedan fram ett reviderat förslag på översiktsplanen som skickas ut på remiss igen. Det innebär att allmänheten, myndigheter med flera nu har en sista möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

  Steg 5 – Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige

  Synpunkter från utställningen sammanfattas och behandlas i ett utlåtande. Planen kan därefter revideras lite innan kommunfullmäktige beslutar om att anta översiktsplanen. Efter tre veckor gäller den nya översiktsplanen. Det kallas att den får laga kraft.

  Arbetet med översiktsplanering fortsätter

  Även efter att planen antagits fortsätter arbetet med översiktsplaneringen. Ansvariga i kommunen följer upp hur översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner fungerar som vägledning och om exempelvis förutsättningarna ändrats så att det påkallar nya ställningstaganden och utredningar.

  Översiktsplanens aktualitet redovisas varje mandatperiod

  Minst en gång varje mandatperiod tar kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Det görs i en så kallad planeringsstrategi. I praktiken innebär det att de förtroendevalda talar om vilka delar i planen som inte är aktuell. Det handlar också om att tolka planen för att ge mer precisa riktlinjer för den närmaste tiden. På det sättet hjälper förklaringen olika aktörer att använda och följa översiktsplanen. I planeringsstrategin sägs också något om vad arbetet inom översiktsplaneringen ska rikta in sig på de närmaste åren.

  När kommunfullmäktige beslutat om en planeringsstrategi ger den ytterligare vägledning om hur översiktsplanen ska användas. Därför bör du alltid läsa översiktsplanen tillsammans med planeringsstrategin.

  När översiktsplanen inte längre är tillräckligt aktuell för att ge vägledning som beslutsunderlag beslutar kommunfullmäktige att den ska revideras. Då kan planeringsstrategin utgöra ett underlag för revideringen.

 6. Kontakt

  Kontakta ansvariga för översiktsplanearbetet

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Dags att nominera till Årets landsbygdsaktör 2023

  I Uppsala kommun finns många eldsjälar, föreningar och entreprenörer som är viktiga för landsbygdernas utveckling. Varje år uppmärksammar vi någon av dessa som har gjort skillnad för landsbygdsutvecklingen i kommunen.

 • Uppsala vidare mot att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

  Det blev ja, när EU-kommissionens internationella expertpanel gav klartecken till både Uppsala och Kiruna att gå vidare till nästa steg med ansökan om att bli kulturhuvudstad 2029. Nu gäller det att utveckla ansökan med ett program som ska lämnas in till vintern 2024, då panelen tar det definitiva beslutet om vilken stad som blir kulturhuvudstad 2029.

 • Gul vädervarning, snöfall kan ge trafikproblem

  SMHI har varnat för kraftigt snöfall från torsdag 21 december i bland annat Uppland. Det finns risk för trafikproblem och begränsad framkomlighet på grund av halka, snömodd och dålig sikt.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

 • Arkitekturpriset

  Sedan 2020 delar Uppsala kommun ut pris varje år för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Här kan du nominera din favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

 • Framtidens konstverksamhet

  Här kan du läsa om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala bygger vi spårväg för att fler ska kunna åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.