Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Ny översiktsplan

Uppsala fortsätter utvecklas i snabb takt. Vi beräknar att vi blir omkring 330 000 invånare 2050. Vi behöver därför planera för hur hela kommunen – staden, tätorterna och landsbygderna – ska kunna fortsätta vara en attraktiv och hållbar plats att bo, verka och leva. Den nu gällande översiktsplanen från 2016 håller därför på att uppdateras. Den nya översiktsplanen behöver ta höjd för fortsatt befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder, service och arbetsplatser. En utveckling som ska ske med minsta möjliga klimatavtryck, bidra till utvecklingen av goda livsmiljöer och stärka förutsättningarna för kommunens näringsliv. Vi beräknar att en ny översiktsplan finns på plats 2028.

 • Dela dina tankar om framtidens Uppsala

  Hur ser du på ditt Uppsala idag och i framtiden? I vår digitala enkät kan du berätta för oss om stadsdelen, tätorten eller bygden du bor i. Vad är bra idag och vad kan bli bättre? Du har också möjlighet att berätta hur du ser på framtidens Uppsala kommun år 2050. Vi behöver ditt svar senast 31 maj 2024.

 • Så här kan du påverka

  Här kan du följa när och hur du kan vara med och påverka via digitala och/eller fysiska dialoger under 2024–2025 i samband med vårt arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

 • Genomförda dialoger

  Ta del av vår återkoppling efter genomförda dialoger och se när du har möjlighet att vara med och tycka till i planeringsprocessen igen.

 • Tidplan för Uppsalas nya översiktsplan

  Att ta fram en ny översiktsplan är ett omfattande arbete som tar flera år. Under arbetets gång kan allmänheten, myndigheter, föreningar och näringsliv lämna synpunkter på planens innehåll.

 • Tätorter och stadens delar

  I arbetet med att ta fram geografiska fördjupningsstudier för tätorter och stadens delar möjliggörs en bred och inkluderande dialogprocess om inriktningen för samhällsbyggandet.

 • Innerstaden

  Kommunen håller på att arbeta fram en ny strategi för innerstaden. Den ska bland annat stödja en fortsatt hållbar tillväxt ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

 • Trafiken

  I takt med Uppsalas befolkning ökar behöver även trafiksystemet utvecklas. Därför tar vi nu fram en trafiknätsplan som bland annat ska bidra till ett enklare vardagsliv, lägre klimatavtryck och förbättrad folkhälsa.

 • Grönområden och vatten

  System av gröna områden såsom parker, naturmark och vatten kring bebyggda områden eller landskap kallas för grön- och blåstruktur i översiktsplanen. Nu tar vi fram en plan för grön- och blåstruktur som beskriver målsättningar för dessa områden och ger vägledning för framtida planering.

 • Ny översiktsplan - en process i flera steg

  Att arbeta fram en översiktsplan är en process i flera steg. Under arbetets gång kan allmänheten, myndigheter, föreningar och näringsliv lämna synpunkter på planens innehåll.

 • Andra pågående arbetsprocesser

  Förutom styrdokument om innerstaden, trafiken, grönområden och vatten, arbetar vi även med andra riktlinjer vars innehåll kommer att ha betydelse för den nya översiktsplanen.

 • Översiktsplanens roll

  Översiktsplanen är vägledande och beskriver hur mark och vatten kan användas på ett hållbart sätt under de kommande 20–30 åren.

 • Gällande översiktsplan

  Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 gäller fortfarande men behöver revideras. Omvärlden förändras och Uppsalas utveckling påverkar behovet av bostäder, verksamhetslokaler, offentliga rum och kommunikationer.

 • Ordlista

  Det dyker ofta upp svåra och ovanliga ord när vi pratar om stadsutveckling och översiktsplan. Här förklarar vi några av de vanligaste begreppen och orden som används.

Kontakta ansvariga för översiktsplanearbetet

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

 • Så arbetar vi med:

  Hållbarhet

  En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Uppsala kommun är arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.