Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Vatten

Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.

Vårt mål:

Uppsalas sjöar och vattendrag ska enligt EU:s ramdirektiv och miljöbalken uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast till år 2027.

Den här sidan handlar om våra sjöar och vattendrag.

Vattenprogrammet har övergripande mål med väntade effekter för utvärdering. Genom en handlingsplan tas åtgärder fram.

De målområden som finns i vattenprogrammet är

 • Levande sjöar och vattendrag.
 • Rent grundvatten.
 • Nederbörd som skördas.
 • Dagvatten.

Här hittar du vattenprogrammet och handlingsplanen

Information om strandskydd hittar du här.

Information om vatten och avlopp hittar du här.

 • Fiske och fiskeregler

  Det finns stora möjligheter till fiske inom Uppsala kommun. Det finns också regler att förhålla sig till. Syftet med fiskereglerna är att främja skyddsvärda arter som exempelvis asp och ål, men även att gynna stadsnära fiske.

 • Projekt och åtgärder

  Uppsala kommun deltar i ett EU-projekt som heter LIFE-IP Rich Waters.

 • Faunapassager eller fisktrappor

  Syftet med att bygga faunapassager, eller så kallade fisktrappor, är att gynna fri vandring för fisk och andra vattenlevande organismer. Detta är även en åtgärd för att bidra till att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv.

 • Vassklippning

  Kommunen klipper vass regelbundet i Fyrisån genom Uppsala stad och på andra platser som behöver underhållas. Detta för att vi ansvarar för skötseln.

 • Flödesmätning Islandsfallet

  Vid Islandsfallet i Fyrisån mäts vattennivå, vattenflöde mm. Idag finns två mätstationer. Det installerades en ny station som invigdes på Kulturnatten 2018.

 • Lokala åtgärdsunderlag

  Uppsala kommun arbetar med att ta fram lokala åtgärdsunderlag för sjöar och vattendrag, för att aktivt bidra till att uppnå God status enligt EU:s vattendirektiv.

 • Skydd av grundvatten

  För att trygga framtidens vattenförsörjning finns beslutade riktlinjer för hur kommunen använder vår mark.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.