Framtidens konstverksamhet

Utredningen om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering är nu klar.

Utredningen har kommit fram till en rekommendation där Uppsala konstmuseum får mer plats på Uppsala slott. Förslaget innebär bland annat långsiktigt arbete som skapar goda villkor för konsten och ger uppsalaborna mer konst i ny miljö. Inriktningsbeslutet fattas av kommunstyrelsen.

Konst och kultur är stora och viktiga frågor i Uppsala kommun. Utredningen rekommenderar nu att verksamheten vid konstmuseet stärks och att museet blir kvar vid slottet med ombyggda och utökade lokaler. Förslaget innebär även att slottsparken görs mer tillgänglig, öppnas upp för rekreation och blir ett rum för konsten. Utifrån detta rekommenderas ett utökat verksamhetsstöd till museet.

Vad tycker du?

Vi vill gärna ha in dina synpunkter på utredningens slutsats och förslag till beslut. E-posta senast 17 februari till: konstmuseiutredning@uppsala.se

Alla inskickade synpunkter registreras hos Uppsala kommun och blir därmed allmänna handlingar. Efter den 17 februari sammanställs inkomna synpunkter och redovisas för kommunstyrelsen.

Rapport: Fördjupad utredning kring framtida konstverksamhet och lokalisering av konstmuseum i Uppsala kommun (PDF, 889 KB)

Vanliga frågor och svar (PDF, 115 KB)

Bilaga: Förslag på utveckling av slottsparken (PDF, 26 MB)

Bilaga: Nytt konstmuseum i Uppsala, Kaniken, Metod Arkitekter (PDF, 8 MB)

Bilaga: Medborgarundersökning (PDF, 841 KB)

Förstudie: Framtida konstverksamhet inom Uppsala kommun (PDF, 8 MB)

Sammanfattning av dialogmöten.pdf (PDF, 80 KB)

Rapport: Intervjuer med museibesökare.pdf (PDF, 1 MB)

Bakgrund

2018 fick kommunledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering.

2017 påbörjades en förstudie om ett nytt konstmuseum i Uppsala. Syftet med studien var att föreslå vad Uppsala konstmuseums framtida verksamhet ska innehålla och vilka krav det ställer på lokalernas utformning. Den skulle också ge förslag på möjliga platser för verksamheten.

En slutsats av förstudien, som presenterades i början av 2018, var att museet behöver större och mer ändamålsenliga lokaler för att Uppsala konstmuseum ska kunna fortsätta att erbjuda en attraktiv verksamhet i en växande stad.

Utredningen pågår till mars 2020 då ett förslag till inriktningsbeslut läggs fram i kommunstyrelsen.

Medborgarundersökning och dialoger

Under oktober 2019 har vi intervjuat nära 200 besökare på Uppsala konstmuseum, Upplandsmuseet och Bror Hjorths Hus om upplevelsen av museet och vilka förväntningar besökaren har. Samtidigt har cirka 700 uppsalabor fått tycka till om konstmuseet i en medborgarundersökning. Invånarnas åsikter blir en del av den utredning som just nu pågår kring museets framtid.

Undersökningen bygger på en metod med öppna frågor som innebär att de som svarar får uttrycka sig precis hur de vill istället för att välja ett förvalt svarsalternativ. De tillfrågade bor både i Uppsala stad och på landsbygden och kan svara på det språk de känner sig mest bekväma med.

Medborgarundersökningen har genomförts inom ramarna för innovationssamarbetet Ignite Public, som går ut på att matcha behov och utmaningar i offentlig sektor med innovativa lösningar utvecklade av unga nystartade företag.

Under november 2019 har ett antal medborgardialoger genomförts där föreningar och organisationer fått träffa representanter från utredningen.

Vi vill tacka alla som har tagit sig tid att träffa oss och delat med sig av sina synpunkter och erfarenheter!