Framtidens konstverksamhet

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering.

2017 påbörjades en förstudie om ett nytt konstmuseum i Uppsala. Syftet med studien var att föreslå vad Uppsala konstmuseums framtida verksamhet ska innehålla och vilka krav det ställer på lokalernas utformning. Den skulle också ge förslag på möjliga platser för verksamheten.

En slutsats av förstudien, som presenterades i början av 2018, var att museet behöver större och mer ändamålsenliga lokaler för att Uppsala konstmuseum ska kunna fortsätta att erbjuda en attraktiv verksamhet i en växande stad.

Utredningen pågår till februari 2020 då ett förslag till inriktningsbeslut läggs fram i kommunstyrelsen.

Medborgarundersökning och dialoger

Under oktober har vi intervjuat nära 200 besökare på Uppsala konstmuseum, Upplandsmuseet och Bror Hjorths Hus om upplevelsen av museet och vilka förväntningar besökaren har. Samtidigt har cirka 700 uppsalabor fått tycka till om konstmuseet i en medborgarundersökning. Invånarnas åsikter blir en del av den utredning som just nu pågår kring museets framtid.

Undersökningen bygger på en metod med öppna frågor som innebär att de som svarar får uttrycka sig precis hur de vill istället för att välja ett förvalt svarsalternativ. De tillfrågade bor både i Uppsala stad och på landsbygden och kan svara på det språk de känner sig mest bekväma med. Medborgarundersökningen har genomförts inom ramarna för innovationssamarbetet Ignite Public, som går ut på att matcha behov och utmaningar i offentlig sektor med innovativa lösningar utvecklade av unga nystartade företag. 

I november sker  medborgardialoger där föreningar och organisationer får träffa representanter från utredningen.

Boka senast 24 timmar innan aktuell mötestid.

Utredningens innehåll och tidplan

Utredningen ska ge förslag på vilken verksamhet ett framtida konstmuseum ska bedriva och var museet ska placeras utifrån verksamhetens behov, ett stadsbyggnadsperspektiv och ekonomiska förutsättningar.

Tidplan:

Oktober                                     Medborgarundersökning

November                                 Medborgardialoger

Februari                                     Presentation av förslag till inriktningsbeslut

Läs förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun (PDF, 6 MB)

Läs presentationen som visades 21 januari (PDF, 1 MB)