Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala slott – en plats för konst, kunskap och rekreation

Detta är ett tidigare förslag till utveckling av kommunens konstverksamhet och placering av Uppsala konstmuseum.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2021 att återremittera ärendet om placering av Uppsala konstmuseum till kommunledningskontoret för fortsatt hantering.

Uppsala slott föreslås bli en plats för konst, kunskap och rekreation. Med ett utökat konstmuseum, ett historiskt centrum, en slottsutställning och en attraktiv och tillgänglig park blir slottsområdet ett spännande besöksmål och en plats där det alltid är öppet och där alla är välkomna. Genom att samla flera verksamheter till samma plats kommer fler besökare uppleva mer konst, mer av Uppsalas historia och förutsättningarna för att andra publika och besöksnäringsrelaterade verksamheter kan etableras i området.

Tre sätt för att läsa om förslaget

Läs förslaget som dokument

Sammanställning av förslaget om hur Uppsala slott kan bli en plats för konst, kunskap och rekreation (PDF, 37 MB)

Titta på visionsbilder och texter på webbsida

Se sammanställningen av förslaget med visionsbilder och förklaringar på webbsida

Läs ärendet

Läs ärendet Fördjupat förhandlingsuppdrag kring Uppsala slott som en plats för konst, kunskap och rekreation

Underlag och utredningar

Förslag till utveckling av slottsområdet

Förstudie och utredningsrapport 

Dialog och synpunktsinhämtning 

Lokalisering av Uppsala konstmuseum

Vanliga frågor och svar

Förslag till utveckling av slottsområdet

Utvecklingsplan för Morgondagens levande slottspark

Uppsala kommun och Statens fastighetsverk har arbetat fram en gemensam utvecklingsplan för en möjlig utveckling av Slottsparken. Syftet med planen är att visa hur Slottsparken kan utvecklas till en mer attraktiv och tillgänglig park med utgångspunkt i parkens historia och med hänsyn till skyddsbestämmelserna.

Utvecklingsplanen inkluderar resonemanget kring konstmuseets möjliga placering på Uppsala Slott. Enligt kommunens innerstadsstrategi behöver parkområdet oavsett utvecklas, men museets placering påverkar naturligt vilka åtgärder som behöver prioriteras. Genom att utveckla parkområdet runt slottet kommer hela området gynnas och konstmuseet kan få en naturlig plats i ett större sammanhang. Statens fastighetsverk, i samarbete med Uppsala kommun, ska arbeta för att rådande höjdskillnad runt slottet ska upplevas som mindre ansträngande, och att vägen till och från Uppsala konstmuseum blir mer tillgänglig.

Läs utvecklingsplanen för Morgondagens levande slottspark (PDF, 35 MB)

Utredning tillgänglig förbindelse

Utredningen syftar till beskriva och utvärdera olika tillgänlighetsanpassningar och länkar mellan Veteranparken och södra borggården vid Uppsala slott. Fokus ligger på tillgängliggörande av framförallt ett framtida konstmuseum och slottets verksamheter, men även parken som helhet. Mötet med staden och hur platsen som helhet kan te sig är också skissmässigt beskrivet för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.

Läs utredningen om tillgänglig förbindelse (PDF, 26 MB)

Förstudie och utredningsrapport - Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun (2017)

Kulturnämnden i Uppsala uppdrog 2016-10-27 åt kulturförvaltningen att i en förstudie
utreda Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum.
Fokus i förstudien ska ligga på museets verksamhet, men även hur den samspelar med
övrig konstverksamhet i kommun och region. Förstudien ska ligga till grund för beslut om
inriktning för fortsatt utredning av Uppsala konstmuseums verksamhet och lokaler.

Dialog och synpunktsinhämtning

Ett av uppdragen i Uppsala kommuns styrande politiska dokument, Mål och Budget, är att Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället och kommunen ska arbeta för att öka medborgarnas möjlighet till påverkan. Bland annat genom dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för medborgardialog på fler språk än svenska.

I denna utredning har det genomförts:

 • Medborgarundersökning genom en metod där de svarande kunde välja det språk de känner sig mest bekväma med. 580 kvalitativa svar har analyserats.
 • Nio enskilda möten med ansvariga utredare för intresserade medborgare och föreningar. Totalt fanns 25 tider att tillgå. (Genom annonsering i UNT, riktade mailutskick och inbjudan till de föreningar som ingår i kommunens samverkan med föreningslivet, erbjöds vem som helst att boka in ett 30-minuters möte för att kunna ställa frågor och komma med synpunkter till utredningen.)
 • Intervjuer med cirka 200 museibesökare på Upplandsmuseet, Bror Hjorths Hus och Uppsala konstmuseum
 • Ett 30-tal möten med olika interna och externa intressenter. Till exempel avdelningar inom kommunen och andra museer i Sverige
 • Ett informationsmöte där utredningen presenterades med möjlighet att ställa frågor.

Flera inkomna synpunkter under utredningen har tagits med i rapporten

Exempel på detta är att:

 • Utveckla verksamhetens innehåll
 • Lyfta och arbeta mer med museets samlingar
 • Erbjuda fler möjligheter till interaktivitet
 • Öka tillgängligheten till konsten genom innovativa, digitala lösningar
 • Utveckla den pedagogiska verksamheten
 • Synliggöra det historiska perspektivet på platsen
 • Låta konsten ta plats även utanför konstmuseets väggar för att öka intresset och nyfikenheten för konst och kultur
 • Att utlysa en arkitekttävling

Synpunktsinsamling efter publicering och den fortsatta processen

Under perioden 28 januari–17 februari fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget i utredningen. Synpunkterna samlas in skriftligt för att kunna registrera och sammanställa dem. När synpunkterna sammanställts i en så kallad remissammanställning lämnas den över till de folkvalda politikerna som kan välja att gå på utredarens rekommendationer eller fatta ett annat beslut i frågan.

Utredarna svarar på faktafrågor om förslaget men kommenterar eller besvarar inte synpunkter på utredningens förslag. 

Sammanställning av synpunkter. (PDF, 336 KB)

 Lokalisering av Uppsala konstmuseum

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun fattade ett inriktningsbeslut 27 maj 2020 om att påbörja förhandlingar för att lokalisera Uppsala konstmuseum på antingen Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken. Utgångspunkten i arbetet som genomförts har varit att se hur de olika lokalerna kan möta kommunens krav på tillgänglighet, arbetsmiljö och förutsättningar för konsten samt vad det kommer kosta.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sitt möte 3 mars.

Förslag till lokalisering - Slottet och Kaniken

Förslag på hur lokalerna för konstmuseet i Uppsala slott och kvarteret Kaniken kan komma att se ut.

Uppsala slott

Uppsala slott – förstudiematerial lokaler (PDF, 5 MB)

Statens fastighetsverk – tillgänglighetsåtgärder i parken (PDF, 9 MB)

Komplettering gällande slottet (Statens fastighetsverk) (PDF, 694 KB)

Kaniken

Program, lokaler för konstverksamhet (PDF, 260 KB)

Kvarteret Kaniken – förstudiematerial (PDF, 17 MB)

Komplettering gällande Kaniken (PDF, 475 KB)

Inkomna synpunkter på lokalisering av Uppsala konstmuseum

Läs sammanställningen av inkomna synpunkter på konstmuseums lokaler