Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Planprogram

Program för Boländerna

Program för planläggning och utbyggnad av Boländerna.

Sammanfattning

Programmet föreslår att markområden i sydöstra Boländerna framför allt ska användas för handelsändamål. Den nordvästra delen av Boländerna har ett förhållandevis centralt läge gränsande till city och till nya resecentrum. Programmet föreslår att dessa områden utnyttjas för kontor, handel och industri. 

Programmet lägger en grund för hur yttre Boländerna på sikt kan få en trevligare och tydligare stadsbild med ökad framkomlighet också för gående och cyklister. Programmet ger också riktlinjer för den långsiktiga utformningen av gator i området. Ytterligare ett mål i programmet är att lyfta frågan om utformningen av stadens södra entré, det vill säga infarten från E4 via Gnistarondellen. 

Strukturprogram för främre Boländerna

När Resecentrum och Stationsgatan var färdiga började många fastighetsutvecklare visa ett stort intresse för att utveckla främre Boländerna. Det antagna programmet för Boländerna (2014) var inte tillräckligt detaljerat för att klargöra en omvandling av stadsdelen. Därför beslutade plan- och byggnadsnämnden i april 2015 att upprätta ett strukturprogram för främre Boländerna.

Syftet med strukturprogrammet är att klargöra förutsättningarna för en omvandling till intensivare markanvändning med innerstadskaraktär genom att tydliggöra:

  • principerna för kvarters- och parkstruktur
  • möjligheten till gång- och cykelvägar över Strandbodgatan och järnvägen
  • möjliga bostadslägen med hänsyn till risker för hälsa och säkerhet
  • möjliga lägen för höga hus, i förhållande till riksintresset för kulturmiljövården
  • om de i programmet utpekade kulturmiljöerna bör och kan bevaras med stöd av plan- och bygglagen.

Läs om utvecklingen av främre Boländerna på bygg.uppsala.se