Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Översiktsplan

Fördjupad översiktsplan Storvreta

Den fördjupade översiktsplan för Storvreta kompletterar den kommunomfattande översiktsplanen och syftar till att stärka Storvretas kvaliteter som bostadsort och plats för arbete och fritid. Visioner och mål i översiktsplanen har vidareutvecklats och konkretiserats. Planen ska fungera som grund för arbetet med kommande detaljplaner i orten och behandlas som översiktsplan i plan- och bygglagens mening.

Sammanfattning

I Översiktsplanen för Uppsala kommun utpekas Storvreta som en ort med stor utbyggnadspotential. Ett flertal detaljplaner är under framtagande och det påvisas behov av en samlad fördjupad översiktsplan som tar helhetsgrepp om ortens utveckling.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Storvreta vill visa på vilka möjligheter som Storvreta erbjuder inför framtiden och hur Storvreta kan utvecklas vid utbyggnad. Syftet är att stärka Storvretas positiva kvaliteter som bostadsort och plats för arbete och fritid – en attraktions- och möjlighetsplan. Visioner och mål i den kommunomfattande översiktsplanen har vidareutvecklats och konkretiserats. FÖP Storvreta ska fungera som grund för arbetet med kommande detaljplaner i orten. FÖP Storvreta utmynnar i en långsiktig målbild och hur den i lämpliga steg kan förverkligas. Planen behandlas så som översiktsplan i plan- och bygglagens mening.

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta

I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta. Genomförandeplanen utgår från den fördjupade översiktsplanen och dess markanvändningskarta och förtydligar i vilken ordning kommande utveckling ska ske för att intentionerna i den fördjupade översiktsplanen ska bli verklighet.

Genomförandeplanen fungerar som ett fördjupat kunskapsunderlag för politiker och tjänstepersoner men också som ett förtydligande gentemot byggaktörer och fastighetsägare kring till exempel tidplan och vilka kostnader de väntas bära.