Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Spårväg i Uppsala

I Uppsala bygger vi spårväg för att fler ska kunna åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Varför spårväg?

  Spårvagn tar fler passagerare än bussar och blir därför ett bra komplement i kollektivtrafiken. Exempelvis tar en spårvagn ungefär lika många resenärer som tre stadsbussar. Tack vare spårvägens eldrift minskar utsläppen av koldioxid. Fler fördelar? Läs här!

 • Bro för spårväg mellan Ultuna och Nåntuna

  När Uppsala växer i sydost behövs ytterligare en bro över Fyrisån. Den kopplar samman väst och öst och länkar till kommande tågstationen söder om Bergsbrunna.

 • Träd och artskydd längs spårvägssträckan

  Inventeringar och analyser av djur och natur är viktiga underlag inför bygget av spårväg. Så hittar vi sätt att skydda, bevara och utveckla - genom att till exempel plantera nya träd längs med sträckan. Djur skyddas genom att vi förstärker deras livsmiljöer redan innan byggstart.

 • Flytt av ledningar i gatan inför spårvägsbyggnationen

  På vissa sträckor måste ledningar som ligger i marken flyttas för att göra den framtida spårvägstrafiken driftsäker. Arbetet sker i etapper under perioden februari 2024 fram till och med 2027.

 • Undersökningar av mark och grundvatten

  Att undersöka mark- och vattenförhållanden är en viktig del i det förberedande arbetet med att anlägga spårväg. Läs mer om vilka undersökningar som görs och vad vi har kommit fram till.

 • Planerad sträckning och tidsvinst

  Här kan du se en karta över spårvägens planerade sträckning och hur många minuter du sparar in att åka från exempelvis Gottsunda C till Uppsala C. Spårvägen kommer att gå genom bostadsområdena Rosendal, Ulleråker, Gottsunda, Ultuna och vidare till Sydöstra stadsdelarna och Bergsbrunna.

 • Så blir spårvägen en del av staden

  När vi bygger spårvägen tänker vi på hur hela Uppsala ska utvecklas. Längs hela spårvägssträckan planerar vi också att utveckla de gröna miljöerna, gatorna och stadsdelarna.

 • Moderna spårvägar i Europa

  Spårvägar blir ett allt vanligare grönt sätt för människor att förflytta sig i växande städer runtom i Europa. Idag finns det drygt 200 spårvägsstäder i Europa.

 • Möten och dialoger

  Under sommaren 2023 har vi haft möten och dialoger där vi presenterat detaljplaneförslagen och där alla haft möjlighet att lämna synpunkter. Kika in här för att hålla dig uppdaterad om kommande tillfällen!

 • Tidplan och historik

  Mycket har hänt inom projektet Uppsala spårväg, och mycket kommer att hända framöver. Ta del av historik och framtid här.

 • Kostnader och finansiering

  Att anlägga spårväg innebär en stor investering. Spårvägen finansieras på olika sätt och delas upp mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och staten.

 • Frågor och svar om spårvägen

  Vi får många frågor om spårvägen. Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svar på dem.

 • Dokument och tryckt material

  Här hittar du informationsmaterial, rapporter, utredningar och beslut rörande spårvägen.

 • In English: Uppsala Light Rail Project

  Find information about Uppsala light rail project in English.

 • Slutrapport visar att spårväg blir bästa lösningen

  En studie som pågått sen 2019 och som jämför spårväg och BRT (Bus Rapid Transport), har nu mynnat ut i en slutrapport som bekräftar att spårväg är det ekonomiskt och kapacitetsmässigt bästa alternativet. Kommunstyrelsen har godkänt rapporten och i början av 2024 påbörjas arbetet med att anlägga spårväg.

 • Tydligt besked för byggandet av spårväg efter beslut i kommunfullmäktige

  Arbetet med att skapa två spårvägslinjer mellan Uppsala centralstation och den nya tågstationen i södra Uppsala fortsätter enligt plan. Det beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde igår 19 juni, i samband med att en motion om att stoppa byggandet av spårväg avslogs. I och med beslutet i kommunfullmäktige kan det praktiska byggarbetet börja på...

 • Stort intresse för spårvägsplaneringen

  Hur ska spårvägen gå? Hur många stationer blir det? Det var några av de frågor som ställdes i samband med kommunens välbesökta spårvägsutställning på Forumtorget, under några dagar i början av juni. Syftet var att möta uppsalaborna, ta del av deras synpunkter och svara på frågor om den kommande satsningen på kapacitetsstark kollektivtrafik.

Se alla
Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.