Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Spårväg i Uppsala

I Uppsala bygger vi spårväg för att fler ska kunna åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Moderna spårvagnar rymmer många resenärer samtidigt som de erbjuder ett bekvämt och miljövänligt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Varför spårväg?

  Spårvagn tar fler passagerare än bussar och blir därför ett bra komplement i kollektivtrafiken. Exempelvis tar en spårvagn ungefär lika många resenärer som tre stadsbussar. Tack vare spårvägens eldrift minskar utsläppen av koldioxid. Fler fördelar? Läs här!

 • Vägarbeten inför kommande spårvägsbygge

  På vissa sträckor måste ledningar som ligger i marken flyttas för att göra den framtida spårvägstrafiken driftsäker. Arbetet sker i etapper under perioden februari 2024 fram till och med 2027.

 • Träd och artskydd längs spårvägssträckan

  Inventeringar och analyser av djur och natur är viktiga underlag inför bygget av spårväg. Så hittar vi sätt att skydda, bevara och utveckla - genom att till exempel plantera nya träd längs med sträckan. Djur skyddas genom att vi förstärker deras livsmiljöer redan innan byggstart.

 • Bro för spårväg mellan Ultuna och Nåntuna

  När Uppsala växer i sydost behövs ytterligare en bro över Fyrisån. Den kopplar samman väst och öst och länkar till kommande tågstationen söder om Bergsbrunna.

 • Frågor och svar om spårvägen

  Vi får många frågor om spårvägen. Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svar på dem.

 • Undersökningar av mark och grundvatten

  Att undersöka mark- och vattenförhållanden är en viktig del i det förberedande arbetet med att anlägga spårväg. Läs mer om vilka undersökningar som görs och vad vi har kommit fram till.

 • Minskat buller med gröna lösningar längs spårvägen

  Mer vegetation och ökad biologisk mångfald i stadsmiljö har många fördelar. Rätt beläggning i marken och växtligheten längs spåren kan till exempel hjälpa till att dämpa buller från spårvägen.

 • Planerad sträckning och tidsvinst

  Här kan du se en karta över spårvägens planerade sträckning och hur många minuter du sparar in att åka från exempelvis Gottsunda C till Uppsala C. Spårvägen kommer att gå genom bostadsområdena Rosendal, Ulleråker, Gottsunda, Ultuna och vidare till Sydöstra stadsdelarna och Bergsbrunna.

 • Tidplan och historik

  Mycket har hänt inom projektet Uppsala spårväg, och mycket kommer att hända framöver. Ta del av historik och framtid här.

 • Så blir spårvägen en del av staden

  När vi bygger spårvägen tänker vi på hur hela Uppsala ska utvecklas. Längs hela spårvägssträckan planerar vi också att utveckla de gröna miljöerna, gatorna och stadsdelarna.

 • Moderna spårvägar i Europa

  Spårvägar blir ett allt vanligare grönt sätt för människor att förflytta sig i växande städer runtom i Europa. Idag finns det drygt 200 spårvägsstäder i Europa.

 • Möten och dialoger

  Under sommaren 2023 har vi haft möten och dialoger där vi presenterat detaljplaneförslagen och där alla haft möjlighet att lämna synpunkter. Kika in här för att hålla dig uppdaterad om kommande tillfällen!

 • Kostnader och finansiering

  Att anlägga spårväg innebär en stor investering. Spårvägen finansieras på olika sätt och delas upp mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och staten.

 • Dokument och tryckt material

  Här hittar du informationsmaterial, rapporter, utredningar och beslut rörande spårvägen.

 • In English: Uppsala Light Rail Project

  Find information about Uppsala light rail project in English.

 • Kommunfullmäktige antar detaljplan för spårvägen

  Måndagen den 17 juni tog kommunfullmäktige beslut om att anta en detaljplan för spårvägen, Kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-B. Detaljplanen rör den sträcka som går från centrala delarna av Uppsala, via Rosendal och Gottsunda.

 • Ansökan om miljödom har nu skickat in till mark-och miljödomstolen

  I samband med att Uppsala kommun ska bygga en gång-, cykel- och spårvägsbro över Fyrisån har en miljödomsansökan skickats in till mark-och miljödomstolen. I ansökan finns bland annat svar på de yttranden som kom in under samrådet som pågick från december 2023 till januari 2024.

 • Detaljplan för spårvagnsdepån går ut på granskning

  I planeringen för det kommande spårvägsbygget, har kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan för en spårvagnsdepå, som ska tillhandahålla vagnar för kommunens nya spårväg. Efter samrådet är nu förslaget till detaljplan redo för nästa steg kallat granskning.

Se alla

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.