Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Översiktsplan

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

I Översiktsplan 2016 är de sydöstra stadsdelarna utpekade som ett sammanhållet större utvecklingsområde. Visioner och mål som finns i översiktsplanen har i den fördjupade översiktsplanen vidareutvecklats och konkretiserats. På så sätt kompletterar den fördjupade översiktsplanen den kommunomfattande översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag vid dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen ska läsas tillsammans med planeringsstrategin för översiktsplanen. Se länk i sammanfattningen på denna sida.

Sammanfattning

Den fördjupade översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna (FÖP Sydöstra stadsdelarna) ska läsas tillsammans med planeringsstrategin för översiktsplanen. Se ytterligare information om FÖP Sydöstra stadsdelarna i planeringsstrategin som godkändes 7 november 2023 av kommunfullmäktige.
Planeringsstrategi för översiktsplanen

I de sydöstra delarna av Uppsala ska det de kommande årtiondena växa fram flera nya stadsdelar. Stadsdelarna ska byggas hållbart och med plats för mycket grönska.

I den fördjupade översiktsplanen för området görs avvägningar mellan olika allmänna intressen, till exempel bostadsförsörjning och natur- och kulturvärden.

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna 28 februari 2022.

Bakgrund till framtagande av den fördjupade översiktsplanen

översiktsplanen nämns flera anledningar till att kommunen vill bygga ut just i de sydöstra stadsdelarna. En av anledningarna är att platsen har förutsättningar för en ny järnvägsstation. Något som i sin tur kan leda till att platsen blir en knutpunkt för kollektivtrafik. Det nya stationsläget ger också möjlighet att skapa en öst-västlig kollektivtrafikkoppling. Den kopplingen binder sedan samman stadens södra och sydöstra delar och ger många invånare möjlighet att nå ett stort antal arbetsplatser.