Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Planprogram

Områdesprogram Librobäck - Börje Tull - Fyrishov

Strukturprogram för Librobäck syftar till att hitta en övergripande struktur för Librobäcksområdet som kan ligga till grund för områdets successiva omvandling från ett industriområde till en mer blandad stadsdel med handel, service, fritid och rekreation. Området bör också inrymma fler bostäder, i den mån det är möjligt att integrera bostäder med befintliga verksamheter. Programmet ska ligga till grund för fortsatt detaljplanering inom området.

Dokument

Sammanfattning

Programmets övergripande struktur

 1. Området norr om Bärbyleden är på grund av påverkan från Ärna flygfält inte aktuellt för ny bostadsbebyggelse. Området föreslås utvecklas som verksamhetsområde där kommunen kan erbjuda centralt belägna industritomter med visst inslag av handel, främst som kompletterande service till verksamhetsområdet.
 2. Kvarteren närmast Bärbyleden är attraktiva för handel. Kvarteret norr om Bärbyleden bör reserveras för verksamheter som i byggnader med hög arkitektonisk kvalitet kan utnyttja skyltläget och samtidigt utgöra en vacker fasad mot Bärbyleden. För att skapa förutsättningar för ett stadsdelscentrum med god tillgänglighet för såväl gång- och cykeltrafik som kollektivtrafik bör dagligvaruhandel som livsmedel endast tillåtas söder om Bärbyleden. Söder om Skebogatan bör kvarteret reserveras för framtida bostäder eller kontor som kan ta tillvara läget närmast Librobäcken. Nordöst om kv Skebo i anslutning till Fyrisån föreslås iordningställas till grönytor för spontanidrott.
 3. Börjegatan söder om Bärbyleden föreslås utvecklas till ett handels- och servicestråk med inslag av icke störande verksamheter. Ett stråk med stadsdelsservice längs Börjegatan kan överbrygga den barriär som järnvägen länge utgjort mellan bostadsstadsdelen Luthagen och industriområdet Librobäck. Bostäder kan inrymmas längs stråkets östra sida i den mån det är förenligt med övriga verksamheter, störningar mm. Fastigheter längs Börjegatan skall förberedas för planskild korsning med järnvägen.
 4. Området kring Husbyborg norr om Librobäcken är i Öp för staden reserverat för eventuell framtida energiförsörjning. På grund av verksamhetens utrymmesbehov och skyddsavstånd och anläggningens framträdande plats i stadslandskapet föreslås att reservatet omprövas i en översyn av översiktsplanen och flyttas utanför programområdet för att istället ingå i det framtida utredningsområdet Nordvästra staden. Området avsätts som reservområde kring framtida pendeltågstation till dess utrymmesbehoven utretts närmare.
 5. Kvarteren väster om Börjegatan, mellan Librobäcken och järnvägen, föreslås på sikt utvecklas för handel och service som kan kombineras med framtida eventuell pendeltågstation på järnvägen. Korsningen Börjegatan/Fyrisvallsgatan bör förberedas med utrymme för en cirkulationsplats. Området, som avgränsas av Librobäcken och Dalabanan gör att korsningens läge och fastigheterna längs Börjegatan ligger relativt låst i strukturen och kan inordnas i det föreslagna servicestråket, bostäder bör dock inte tillkomma. Nya etableringar i västra delen av området bör avvakta utredning för Nordvästra staden och fördjupade studier kring ett framtida stationsläge.
 6. Kvarteret Cementgjuteriet och del av fältet mot Hällby på södra sidan om järnvägen föreslås omvandlas till bostäder, förskola /skola och kvarterspark. Utrymme för framtida pendeltågsstation ska beaktas, främst i form av gång- och cykelförbindelser, cykelparkeringar etc. Huvuddelen av parkering, angöring mm till en pendeltågstation är i detta översiktliga perspektiv lämpligare på norra sidan av spåren (område 4-5). Ett övergripande trafiksystem för Nordvästra staden kräver sannolikt en ny anslutning till Bärbyleden. Hällbygatan bör sammankopplas till ett sådant nytt trafiksystem vid Hällby/Stabby, dock med målsättning att inte belasta Hällbygatan med genomfartstrafik. Hällbygatan är dock av betydelse för kollektivtrafiken och det övergripande busslinjenätet.
 7. En successiv omvandling till en stadsdel med blandning av kontor, icke störande verksamheter och bostäder föreslås ske i området mellan Librobäcken, järnvägen och Fyrisån. Integrering av bostadsbebyggelse i verksamhetsområdet kräver samordning och beaktande av skyddsavstånd och störningar så att bostäder inte konkurrerar ut befintliga verksamheter. Bostäderna dominerar redan på södra sidan Fyrisvallsgatan.
 8. Inom kv Seminariet föreslås att befintliga byggnader ges flexibel användning för bostäder, kontor, förskola/skola eller annan offentlig verksamhet. Inom området bör komplettering med bostäder och byggnader för offentlig service kunna ske. Kvarterets omvandling ska ske med hänsyn till bebyggelsens och parkmiljöns kulturhistoriska värden. Delar av seminariets park föreslås bli allmän kvarterspark, ytor för spontanidrott bör också finnas. Seminariegatan föreslås få ny sträckning genom kvarteret om korsningen mot Ringgatan stängs i samband med att järnvägskorsningen blir planskild.
 9. Fyrishov utvecklas till en större anläggning för evenemang och upplevelser inom såväl idrott och rekreation som utställnings- och mässverksamhet. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till kulturhistoriska värden och omgivande kvartersstruktur. Området mot årummet utvecklas till offentlig parkmiljö. En mindre förtätning med nya bostäder föreslås i gränsen mot kv Rolf.
 10. Årummet utvecklas med allmänna gång- och cykelstråk på båda sidor om Fyrisån. Östra sidan av Fyrisån görs allmänt tillgänglig med gång- och cykelväg nedanför Fyrishov och Tunabergskolonin. Det finns goda förutsättningar att skapa ett innehållsrikt rekreationsstråk som sträcker sig från centrum och norrut mot Ulva. Gång- och cykelförbindelser mellan Librobäcksområdet och Svartbäcken förbättras i strategiska punkter/stråk med nya broar över Fyrisån.
 11. Gröna stråk med gång- och cykelvägar utvecklas inom området. Ett nytt stråk föreslås längs Librobäckens södra sida i riktning västerut mot Hällby. Stråket är centralt i området och bör kopplas till ett parkstråk söderut mot Stabbyskogen. Detta bör utvecklas till en stadsdelspark och kan utgöra ett parkrum som sammanbinder Luthagen/Stabby med den framtida Nordvästra staden.