Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.

  Kommunfullmäktige har beslutat att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. För att bli det prioriterar vi fyra områden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 
 2. Landsbygdsberedning

  Uppsala kommun har inrättat en landsbygdsberedning, ett rådgivande organ när det gäller landsbygdsfrågor. Beredningen arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

  Beredningen ska också arbeta för att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt ge upplysning om de fördelar som finns med att bo på landsbygden.

  De åtta ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande avgör vilka av kommunstyrelsens ärende som ska beredas i landsbygdsberedningen.

  Läs mer om landsbygdsberedningens arbete

 3. Om landsbygderna i Uppsala kommun

  Uppsala kommuns geografiska läge som den nordliga noden i Stockholmsregionen – en av Europas snabbast växande arbetsmarknadsregioner – skapar särskilt gynnsamma förutsättningar att leva, bo och verka på landsbygderna. Här finns närheten till en stor arbetsmarknad, goda möjligheter för företag och verksamheter att etablera sig och utvecklas samt varierande boendeformer anpassade för livets alla skeden. Uppsala kommun har en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens och med två stora universitet som också skapar en internationell arena. Därtill kan attraktiva livsmiljöer tilläggas, vilket sammantaget bäddar för levande och dynamiska landsbygder.

 4. Kommunens landsbygdsprogram

  Kommunfullmäktige antog kommunens första landsbygdsprogram i början av 2017. I programmet prioriteras fyra insatsområden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 

  Programmet har arbetats fram i en bred dialog och tillsammans med många som bor, verkar och lever på landsbygderna. Tillsammans kommer vi att lyckas att göra Uppsala till en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

  Läs landsbygdsprogrammet och handlingsplanen

  Tillsammans med andra planer och program skapar landsbygdsprogrammet en helhet för hur vi ska nå målet. Översiktsplanen visar den långsiktiga färdriktningen för hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas i hela kommunen.

  Läs översiktsplan för Uppsala kommun

 5. Servicepunkter

  Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket för att förbättra servicen i kommunens landsbygder genom att etablera servicepunkter fram till juni 2020. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram. I projektet ingår att ta reda på vilka behov som finns i respektive bygd och samordna dessa i form av en servicepunkt. Fokus i projektet är kommersiell service i form av dagligvaruförsäljning, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

  Läs om servicepunktsprojektet

 6. Uppsökarna – projektstöd för en hållbar landsbygdsutveckling

  För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna.

  Syftet med projektet är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att öka kunskapen om Agenda 2030, stärka lokala aktörer och främja hållbara lokala utvecklingsprocesser. 

  Läs mer om Uppsökarna och de möjligheter till kompetensutveckling som finns

 7. Påverka utvecklingen av din bygd genom medborgarbudgeten

  Vi ska ta till vara på alla de idéer som finns hos er 50 000 personer som bor på landsbygderna i Uppsala kommun. Det gör vi genom ett pilotprojekt inom medborgarbudget. Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas.

  Pilotprojektet pågår under fem år med start 2018.

  Läs mer om pilotprojektet medborgarbudget för landsbygden.

 8. Sök projektpengar

  En av kommunens största landsbygdssatsningar är medfinansieringen av föreningen Upplandsbygd – Lokalt Ledd Utveckling. Syftet med Leadermetoden är att utveckla konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.
  Läs om Leadermetoden och Upplandsbygds arbete (upplandsbygd.se).

 9. Nyheter om landsbygdsutvecklingen

 10. Kontakt

  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. 

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.