Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Det är viktigt att en byggnad uppförs enligt beviljat bygglov. I bygglovsbeslutet och startbeskedet står det om det finns krav på utstakning och lägeskontroll.

  Byggherren ansvarar för att byggnaden placeras enligt bygglovsbeslutet. Byggherren ska därför anlita en behörig mättekniker som har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

  Utstakning och lägeskontroll kan beställas av kommunen eller en privat aktör.

  Andra tjänster som kommunens mätenhet kan utföra efter beställning är till exempel gränsutvisning (ej rättsligt bindande), höjdutsättning, avvägning med mera. 

  Beställa lägeskontroll, utstakning och andra mätuppdrag av kommunen

  Kommunen utför efter beställning utstakning, lägeskontroll och andra mätningstekniska uppdrag. Debitering sker enligt plan- och byggnadsnämndens taxa.
  Taxor och avgifter för utstakning och lägeskontroll
  Taxor och avgifter för mätningstekniska uppdrag §6.10

  Vid hög arbetsbelastning kan kommunen behöva förlänga tiden för mätuppdrag eller tacka nej till beställningen.

 2. Utstakning

  I bygglovsbeslutet och startbeskedet står det om det finns krav på utstakning.

  En utstakning kan utföras innan startbesked utfärdats, detta för att du som byggherre ska kunna förbereda marken, det förutsätter dock att du har fått ett marklov.

  Läs mer om vilka regler som gäller angående marklov.

  Innan du fått startbesked får du inte påbörja uppförandet av byggnaden.

  Det finns två varianter av utstakning.

  Grovutstakning: Utförs genom att man markerar byggnadens hörn med träläkt eller sprayfärg i de fall det är berg.

  Finutstakning:  Visar med millimeterprecision placeringen av byggnaden. Mättekniker sätter endera ut en spik i en träläkt i varje byggnadshörn eller spikar på profiler en bit utanför byggnadens hörn. Används profil kan byggherren spänna snören mellan spikarna och där snörena skär varandra är byggnadens hörn.

  I samband med utstakningen sätter mätteknikern även ut en höjdmarkering i närheten av fastigheten, en så kallad arbetsfix. Finns redan en arbetsfix på platsen kontrolleras denna.

  Skiss utstakning

  Normalt utför vi en utstakning tidigast 3–5 arbetsdagar efter beställningen. För det krävs att underlag finns och att startbesked utfärdats i bygglovet. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen.

  Vi ringer alltid upp dig innan utstakningen för att stämma av tidpunkt och förutsättningar för arbetet.

 3. Lägeskontroll

  Vid en lägeskontroll mäter mätteknikern in byggnaden och redovisar placering till bygglovshandläggaren. Inmätningen bör göras när formen till grunden är färdig så att eventuella fel kan åtgärdas så tidigt som möjligt.

  Inmätningen utförs inom en till två veckor efter din beställning.

  När lägeskontrollen är utförd skickas en lägeskontrollsrapport med resultatet via e-post eller brev till sökande i lovet, bygglovshandläggare, kontrollansvarig och eventuell annan kontaktperson.

 4. Andra mättekniska tjänster

  Exempel på andra mätningstekniska tjänster du kan beställa via kommunen:

  • Höjdinmätning- eller utsättning
  • Avvägning
  • Inmätning för uppdatering av kommunens baskarta.
  • Gränsutvisning (ej rättsligt bindande)

  Observera att kommunens Kart- och mätenhet bara kan visa på vart gränsen är. Om ni vill ha en rättsligt bindande gränsutvisning med bestående markering ska ni kontakta Lantmäterimyndigheten.

  Se kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten.

  Kart- och mätningstekniska tjänster timdebiteras enligt punkt 6.10 i Plan- och byggnadsnämndens taxa. Moms tillkommer.

  Har du frågor om mättekniska tjänster, stompunkter, utlåning av konsoler till stompunkter i husväggar eller något annat, kontaktar du Mätenheten via epost: matuppdrag@uppsala.se.

 5. Att anlita en privat aktör

  Om du anlitar en privat aktör för utstakning och lägeskontroll ska du meddela ärendets bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör vilken mättekniker du anlitat.

  En mättekniker ska ha sammanlagt minst 3 års utbildning och erfarenhet för att anses som behörig enligt Uppsala kommuns riktlinjer, en sänkning från Lantmäteriets rekommendation på 5 års utbildning och erfarenhet.

  På lantmäteriet.se kan du läsa mer om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighet. Läs mer hos Lantmäteriet om mätningsteknisk färdighet

  Du som anlitad mättekniker

  Du som anlitad mättekniker ska skicka in lägeskontrollen och kan göra det via formuläret:  

  Kommunen ställer numera högre krav på hur lägeskontroller rapporteras. Förändringen görs dels för att korta ner handläggningstiden inför slutbesked i bygglovsärenden, men är också en anpassning till plan- och bygglagen. Det kommer att innebära att lägeskontrollen alltid ska redovisas i en karta i dwg och pdf där avvikelser från det beviljade bygglovet är tydliga både i plan och höjd.

  Kommunens krav på redovisning av lägeskontroll

  1. Resultaten av inmätningen i plan och höjd ska redovisas i både DWG och PDF.
  2. Inmätningen ska göras på ytterkant grund eller fasad (tex. knutbräda). Är grund inmätt ska du lägga på det fasaden bygger på utanför grunden.
  3. Byggnaden ska redovisas med slutna linjer eller polygoner.
  4. Inmätning av Sockelhöjd (SH) underkant fasadbräda eller Färdigt golv höjd (FG).
  5. Redovisa byggnadens alla yttermått samt mått till fastighetsgränser, på samma sätt som det är beskrivet enligt situationsplanen i det beviljade bygglovet.
  6. Om avvikelsen är mer än 10 centimeter mellan det inmätta läget och vad situationsplanen beskriver, ska det redovisas genom att skriva avvikelsens mått i blått inom parentes i närhet av det inmätta måttet. (Se exempel nedan).
  7. Bygglovets diarienummer skall redovisas. Det som står på kartunderlaget är kartans diarienummer.
  8. Redovisa mätmetod och noggrannhet
  9. Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
  10. Höjdsystem: RH2000
  11. Namn, e-post och telefonnummer till den som utfört mätarbetet.

  Kartskiss

  I detta exempel är byggnaden placerad 0.20m (-0,20m) närmare fastighetsgräns. Om byggnaden istället placerats längre från fastighetsgräns ska måttet redovisas med ett plustecken framför (+X,XX).

 6. Kontakt

  Kontakta mätavdelningen
  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Om du har ett nytt ärende
  Du kan ringa eller mejla till Kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta rätt information. Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovshandläggarna om du till exempel vill boka in ett möte eller ha vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. 

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Planer för fler bostäder i sydöstra och centrala Uppsala

  Uppsala kommun fortsätter att utveckla staden och ger nu möjlighet att bygga fler bostäder både i Sävja och vid centrala Österplan. Två nya detaljplaner gör att det kan byggas cirka 115 nya bostäder inom ett par år.

 • Nya radhus på gång centralt i Uppsala

  Nu är planerna klara för att bygga 25 radhus i tre våningsplan utmed Hildur Ottelinsgatan i Rickomberga. De nya radhusen kommer att ersätta tre byggnader från 1960-talet, som rivs för att ge plats åt de nya bostäderna.

 • Gottsunda - i augusti kan du tycka till om bostadsplanerna

  I Gottsunda planerar vi bland annat för att det ska vara möjligt att bygga många nya bostäder, en simhall och butiks- och serveringslokaler. I augusti drar samrådet för de två nya detaljplanerna i gång, vilket betyder att allmänheten kan tycka till om förslagen.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppskala C

  Just nu händer det spännande saker i Uppsala. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på utveckling är under framväxt. Här ska vi och kommande generationer kunna leva i en trygg och välfungerande vardag. Just därför kommer vi under de kommande åren att utveckla Uppsala C. Vi skalar helt enkelt upp Uppsala C så du kan skala upp livskvaliteten.

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala planerar vi att bygga en spårväg som ska gå från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Spårvägen kommer bli drygt 17 kilometer lång och ha 22 hållplatser. Spårvägen ska bland annat att gå igenom stadsdelarna Gottsunda, Ultuna, Rosendal och Ulleråker. År 2029 planeras spårvägen vara färdigbyggd och redo att trafikeras.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan 2024

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.