Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Det är viktigt att en byggnad uppförs enligt beviljat bygglov. I bygglovsbeslutet och startbeskedet står det om det finns krav på utstakning och lägeskontroll.

  Byggherren ansvarar för att byggnaden placeras enligt bygglovsbeslutet. Byggherren ska därför anlita en behörig mättekniker som har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

  Utstakning och lägeskontroll kan beställas av kommunen eller en privat aktör.

  Andra tjänster som kommunens mätenhet kan utföra efter beställning är till exempel gränsutvisning (ej rättsligt bindande), höjdutsättning, avvägning med mera. 

 2. Utstakning

  I bygglovsbeslutet och startbeskedet står det om det finns krav på utstakning.

  En utstakning kan utföras innan startbesked utfärdats, detta för att du som byggherre ska kunna förbereda marken, det förutsätter dock att du har fått ett marklov.

  Läs mer om vilka regler som gäller angående marklov.

  Innan du fått startbesked får du inte påbörja uppförandet av byggnaden.

  Det finns två varianter av utstakning

  Grovutstakning

  Grovutstakning utförs genom att man markerar byggnadens hörn med träläkt eller sprayfärg i de fall det är berg.

  Finutstakning 

  Finutstakning visar med millimeterprecision placeringen av byggnaden. Mättekniker sätter antingen ut en spik i en träläkt i varje byggnadshörn eller spikar på profiler en bit utanför byggnadens hörn. Används profil kan byggherren spänna snören mellan spikarna och där snörena skär varandra är byggnadens hörn.

  I samband med utstakningen sätter mätteknikern även ut en höjdmarkering i närheten av fastigheten, en så kallad arbetsfix. Finns redan en arbetsfix på platsen kontrolleras denna.

  Skiss utstakning

  Normalt utför vi en utstakning tidigast 3–5 arbetsdagar efter beställningen. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen.

  Vi ringer alltid upp dig innan utstakningen för att stämma av tidpunkt och förutsättningar för arbetet.

 3. Lägeskontroll

  Vid en lägeskontroll mäter mätteknikern in byggnaden och redovisar placering till bygglovshandläggaren. Inmätningen bör göras när formen till grunden är färdig så att eventuella fel kan åtgärdas så tidigt som möjligt.

  Normalt utförs lägeskontrollen inom en till två veckor efter din beställning. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen. 

  Du behöver inte vara med vid inmätningen. Vi utför uppdraget så snabbt vi kan och meddelar med en lapp när vi varit där. Om du ändå önskar vara med eller bestämma en tid skriver du det under Övrig information så tar vi kontakt med dig.

  När lägeskontrollen är utförd skickas en lägeskontrollsrapport med resultatet via e-post eller brev till sökande i lovet, bygglovshandläggare, kontrollansvarig och eventuell annan kontaktperson.

  Vi kan vid behov leverera DWG på inmätningen till sökande, förutsatt att Uppsala kommun utfört inmätningen.

 4. Andra mättekniska tjänster

  Exempel på andra mätningstekniska tjänster du kan beställa via kommunen:

  • Höjdinmätning- eller utsättning.
  • Avvägning.
  • Övriga mättekniska tjänster enligt överenskommelse.
  • Gränsutvisning (ej rättsligt bindande).

  Observera att kommunens kart- och mätenhet bara kan visa på vart gränsen är. Om ni vill ha en rättsligt bindande gränsutvisning med bestående markering ska ni kontakta Lantmäterimyndigheten.

  Se kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten.

  Kart- och mätningstekniska tjänster timdebiteras enligt punkt 6.10 i plan- och byggnadsnämndens taxa. Moms tillkommer.

  Har du frågor om mättekniska tjänster, stompunkter, utlåning av konsoler till stompunkter i husväggar eller något annat, kontaktar du mätenheten via e-post: matuppdrag@uppsala.se.

 5. Vad det kostar

  Kommunen utför utstakning, lägeskontroll och andra mätningstekniska uppdrag efter beställning. Debitering sker enligt plan- och byggnadsnämndens taxa.

  Vid hög arbetsbelastning kan kommunen behöva förlänga tiden för mätuppdrag eller tacka nej till beställningen.

 6. Beställ utstakning, lägeskontroll eller övriga mättekniska tjänster

  Via e-tjänst

  Beställ utstakning, lägeskontroll eller övriga mättekniska tjänster - e-tjänst

  Via blankett

  Beställ utstakning, lägeskontroll eller övriga mättekniska tjänster via blankett (PDF, 338 KB)

  Skicka in din blankett med e-post till: matuppdrag@uppsala.se

  eller med brev till

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen, Geodataenheten
  753 75 Uppsala

 7. Att anlita en privat aktör

  Om du anlitar en privat aktör för utstakning och lägeskontroll ska du meddela ärendets bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör vilken mättekniker du anlitat.

  En mättekniker ska ha sammanlagt minst 3 års utbildning och erfarenhet för att anses som behörig enligt Uppsala kommuns riktlinjer, en sänkning från Lantmäteriets rekommendation på 5 års utbildning och erfarenhet.

  På lantmäteriet.se kan du läsa mer om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighet. Läs mer hos Lantmäteriet om mätningsteknisk färdighet

  Du som anlitad mättekniker ska skicka in lägeskontrollen och kan göra det via formuläret:  

  Kommunen ställer numera högre krav på hur lägeskontroller rapporteras. Förändringen görs dels för att korta ner handläggningstiden inför slutbesked i bygglovsärenden, men är också en anpassning till plan- och bygglagen. Det kommer att innebära att lägeskontrollen alltid ska redovisas i en karta i dwg och pdf där avvikelser från det beviljade bygglovet är tydliga både i plan och höjd.

  Kommunens krav på redovisning av lägeskontroll

  1. Resultaten av inmätningen i plan och höjd ska redovisas i både DWG och PDF.
  2. Inmätningen ska göras på ytterkant grund eller fasad (tex. knutbräda). Är grund inmätt ska du lägga på det fasaden bygger på utanför grunden.
  3. Byggnaden ska redovisas med slutna linjer eller polygoner.
  4. Inmätning av Sockelhöjd (SH) underkant fasadbräda eller Färdigt golv höjd (FG).
  5. Redovisa byggnadens alla yttermått samt mått till fastighetsgränser på samma sätt som det är beskrivet i situationsplanen i det beviljade bygglovet. Är byggnadens placering fastställd i lovet med koordinater ska dessa redovisas istället för mått till fastighetsgränserna.
  6. Om avvikelsen är mer än 10 centimeter mellan det inmätta läget och vad situationsplanen beskriver, ska det redovisas genom att skriva avvikelsens mått i blått inom parentes i närhet av det inmätta måttet. (Se exempel nedan).
  7. Bygglovets diarienummer skall redovisas. Det som står på kartunderlaget är kartans diarienummer.
  8. Redovisa mätmetod och noggrannhet
  9. Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
  10. Höjdsystem: RH2000
  11. Namn, e-post och telefonnummer till den som utfört mätarbetet.

   

  I detta

  kartan.png
  exempel är byggnaden placerad 0.20m (-0,20m) närmare fastighetsgräns. Om byggnaden istället placerats längre från fastighetsgräns ska måttet redovisas med ett plustecken framför (+X,XX).

 8. Kontakt

  Kontakta mätgruppen

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Slut med fastfrusna luckor på Ulva kvarn

  De gamla dammluckorna i trä på Ulva kvarn isade igen på vintern, dykare fick hyras in för att rensa bort grenar och manuella domkrafter användes för att öppna luckorna. Nu installeras nya uppvärmda aluminiumluckor som teknikerna kan övervaka på en mobilskärm.

 • Se resultatet i folkomröstningen per valdistrikt

  Nu är resultatet i Uppsala kommuns folkomröstning fastställt. I vår karta kan du se resultatet och valdeltagandet i ditt valdistrikt.

 • Plan för nya grönområden vid Fyrishov

  Uppsala kommun planerar för nya grönområden vid Fyrishov. Det ska bland annat bli en park och ett gång- och cykelstråk längs med Fyrisån.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

 • Arkitekturpriset

  Uppsala kommun delar varje år ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Priset delas ut sedan 2020 för att uppmuntra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att väcka debatt om de värden som god arkitektur ger.

 • Framtidens konstverksamhet

  Här kan du läsa om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala bygger vi spårväg för att fler ska kunna åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Moderna spårvagnar rymmer många resenärer samtidigt som de erbjuder ett bekvämt och miljövänligt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Så arbetar vi med:

  Klimatanpassning

  Klimatförändringarna är här och extremväder blir allt vanligare. Redan i dag ser vi översvämningar och värmeböljor som påfrestar samhället, även i Uppsala. För att Uppsala ska vara anpassat till klimatförändringarna jobbar kommunen med klimatanpassning. Uppsala kommun planerar och bygger staden för framtiden och förbereder oss för extremväder. Det gör vi för att klara dagens och framtidens klimatförändringar.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Ny översiktsplan

  Uppsala fortsätter utvecklas i snabb takt. Vi beräknar att vi blir omkring 330 000 invånare 2050. Vi behöver därför planera för hur hela kommunen – staden, tätorterna och landsbygderna – ska kunna fortsätta vara en attraktiv och hållbar plats att bo, verka och leva. Den nu gällande översiktsplanen från 2016 håller därför på att uppdateras. Den nya översiktsplanen behöver ta höjd för fortsatt befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder, service och arbetsplatser. En utveckling som ska ske med minsta möjliga klimatavtryck, bidra till utvecklingen av goda livsmiljöer och stärka förutsättningarna för kommunens näringsliv. Vi beräknar att en ny översiktsplan finns på plats 2028.