Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  En nybyggnadskarta visar aktuella markförhållanden och beskriver förutsättningarna för ett byggnadsprojekt på en specifik fastighet.

  Nybyggnadskartan innehåller

  • markdetaljer - till exempel byggnader, anläggningar, gator, murar och staket
  • markhöjder - punktvisa höjdangivelser och höjdkurvor
  • specifika höjder - till exempel sockelhöjder, golvhöjder på angränsande fastigheter samt arbetshöjdfix
  • fastighetsrelaterad information - till exempel fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
  • anläggningstekniska uppgifter - fastighetens eventuella anslutningspunkter till allmänna vatten och avloppsledningar
  • redovisning av gällande detaljplan som reglerar hur marken får användas.
 2. Situationsplan baserad på nybyggnadskarta

  När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan som beskriver var du planerar att placera byggnaden på din fastighet. För din situationsplan ska du använda ett kartunderlag från kommunen, vanligtvis en så kallad nybyggnadskarta A, B eller C. När du ritat in den nya byggnaden på nybyggnadskartan är den en situationsplan. 

  Innan du beställer ditt kartunderlag kan du rådfråga din bygglovshandläggare om vilket kartunderlag du behöver i ditt ärende.

  För en del åtgärder kan det räcka med en enkel baskarta som underlag till situationsplanen. Det som skiljer nybyggnadskartan från andra kartunderlag, som exempelvis baskartan, är att nybyggnadskartan innehåller kvalitetssäkrade fastighetsgränser, plangränser, aktuella markförhållanden och rättigheter. Andra kartor är ofta mindre detaljerade och ibland saknar byggnader och fastighetsgränser korrekt/befintligt geografiskt läge.

  Välj rätt typ av nybyggnadskarta

  Bygglovhjälpen är en digital guide som visar om du behöver söka bygglov och vilka handlingar du i så fall behöver för att skicka in en komplett ansökan. I guiden får du veta vilken typ av kartunderlag du kommer att behöva för just din situationsplan.

  Information om vilken typ av nybyggnadskarta som används till olika åtgärder finns även här nedanför. Du är alltid välkommen att kontakta kommunens Kontaktcenter om du behöver mer vägledning.

  Fram till årsskiftet 2022/2023 hette denna karta nybyggnadskarta. Nu heter den Nybyggnadskarta A.

  Nybyggnadskarta A behövs när fastigheten ligger inom detaljplanerat området och/eller när fastigheten befinner sig inom Uppsala vattens verksamhetsområde. Hitta fastighetsbeteckning och detaljplaner i kartan.uppsala.se om du är osäker på vad som gäller för platsen.

  När du tänker söka bygglov för

  • en ny huvudbyggnad (till exempel enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola med mera)
  • eller ärende med separat anslutning till vatten och avlopp (gäller alla ärenden, även om det är en attefallsbyggnad).

  Se exempelbild på nybyggnadskarta A (PDF, 314 KB)

  Nybyggnadskarta B hette Förenklad nybyggnadskarta fram till årsskiftet 2022/2023.

  Nybyggnadskarta B behövs när fastigheten ligger inom detaljplanerat området och/eller när fastigheten befinner sig inom Uppsala vattens verksamhetsområde.

  När du tänker söka bygglov för

  • tillbyggnad av huvudbyggnad (till exempel tillbyggnader på enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola med mera)
  • nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (till exempel garage, förråd, fristående skärmtak med mera)
  • skärmtak, byggbodar/evakueringsbodar, mur, stödmur och plank, hög altan över 1,6 meter (räknas som tillbyggnad), upplag/materialgårdar, mast, torn, marklov, parkeringsplatser, transformatorstation och cistern.

  Se exempelbild på nybyggnadskarta B (PDF, 149 KB)

  Nybyggnadskarta C hette Baskarta med fältkontroll fram till årsskiftet 2022/2023.

  Behövs när fastigheten ligger utanför detaljplanerat området och när fastigheten befinner sig utanför Uppsala vattens verksamhetsområde.

  När du tänker söka bygglov för

  • ny huvudbyggnad (till exempel enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola med mera)
  • tillbyggnad av huvudbyggnad (till exempel tillbyggnader på enbostadshus, flerbostadshus, industribyggnad, verksamhetslokal, skola med mera)
  • nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (till exempel garage, förråd, fristående skärmtak med mera)
  • hög altan över 1,6 meter (räknas som tillbyggnad)
  • mur, stödmur och plank.

  Se exempelbild på nybyggnadskarta C (PDF, 261 KB)

 3. Så tar vi fram en nybyggnadskarta

  För att skapa en nybyggnadskarta med aktuell information gör vi följande:

  • Vi samlar in information från flera olika verksamheter, till exempel Uppsala Vatten och Avfall AB, Lantmäteriet med flera.
  • För att kartbilden ska vara aktuell gör vi inmätningar på plats på din fastighet.
  • När vi har all information som krävs sammanställer vi den och skapar en ny karta för just din fastighet.

  Allt detta påverkar hur lång handläggningstiden blir. Det är därför viktigt att du beställer kartan i god tid!

  För att kunna göra mätningarna på plats måste vi kunna komma in på fastigheten. Om fastigheten finns inom ett inhägnat område med låst grind behöver vi en kontaktperson som kan ge oss tillträde till området som ska mätas in. Vi behöver inte tillträde till byggnader.

  Bra att veta

  • Vi utför arbetet på plats utan att kontakta dig i förväg utom i de fall vi har frågor till dig innan besöket.
  • När vi besöker er fastighet ringer vi alltid på, annars lägger vi en lapp i er brevlåda som informerar om att vi varit där.
 4. Vad det kostar

  En avgift tas ut när vi tar fram olika kartor. Se avgift för nybyggnadskarta

  • En nybyggnadskarta som saknar samband med en bygglovsprövning är belagd med 25 procent moms*.
  • Kostnaden bestäms utifrån planerad åtgärd samt ytan kartan täcker.
  • Revidering/uppdatering av karta debiteras per timme.
  • Avbeställning av nybyggnadskartan kan göras inom de närmaste dagarna efter beställning. Beroende på hur långt vi kommit med ditt ärende kan det bli aktuellt att ta ut en avgift.
  • Faktura för kartan skickas separat via post till angiven fakturaadress ca två veckor efter kartan färdigställts.
  • Levererad karta debiteras även om bygglov och anmälan ej söks eller beviljas.

  * Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter för nybyggnadskartor som behövs för en bygglovsprövning och som kommunen därför ska tillhandahålla efter ansökan. Tillhandahållandet utgör ett led i kommunens myndighetsutövning. Däremot är det inte ett led i någon myndighetsutövning när kommunen tillhandahåller nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövningen eller som saknar samband med en bygglovsprövning. Mervärdesskatt ska tas ut på avgifter för sådana tillhandahållanden.
  Information om mervärdesskatt vid avgifter enligt PBL på skr.se 
  Kommunala avgifter i samband med bygglov - skatteverket.se

 5. Beställ nybyggnadskarta

  Vänta med att göra en beställning av nybyggnadskarta tills eventuella pågående detaljplaner och lantmäteriförrättningar har fått laga kraft. Är du osäker på om fastighetsbildningen är genomförd kontakta det kommunala lantmäteriet i Uppsala.

  Via e-tjänst

  Beställ nybyggnadskarta - e-tjänst

  Via blankett

  Beställ nybyggnadskarta via blankett (PDF, 354 KB)

  Skicka in din blankett med e-post till: nybyggnadskarta@uppsala.se

  eller med brev till

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen, Geodataenheten
  753 75 Uppsala

 6. Leveransinformation

  Leveranstiden är normalt max 4 veckor. Under sommaren och under jul och nyår är handläggningstiden längre. Då har vi även begränsad möjlighet att svara på frågor om nybyggnadskartor.

  Nybyggnadskartan levereras alltid i digitalt format via e-post, tillsammans med ett informationsblad. Ligger din fastighet inom detaljplanerat område får du även med tillhörande plankarta och eventuell tillhörande planinformation. En papperskarta kan levereras med post om du så önskar.

  För att nybyggnadskartan i PDF-format ska bli skalenlig vid utskrift måste den skrivas ut i angett pappersformat (A4, A3 eller A2) och med skrivarinställningen "verklig storlek" eller med en inställning som inte anpassar kartbilden.

  Filformat: PDF och DWG (AutoCad Map 3D 2018)
  Skala: 1:500
  Storlek: A4, A3, A2 eller A1
  Koordinatsystemet: SWEREF 99 1800
  Höjdsystemet: RH 2000

 7. Kartans giltighetstid

  Varje karta har en giltighetstid på 2 år och kan uppdateras fram till kartans 5-årsdag. Därefter måste du beställa en ny karta. Vid behov kan kartan även behövas uppdateras innan det gått 2 år. Det gäller där det har förändrats mycket på fastigheten eller kringliggande fastigheter under de två år som kartan funnits. En uppdatering debiteras per timme och blir på så sätt billigare än en helt ny karta. 

  När du beställer en uppdatering av din karta gör du precis som vid en vanlig beställning, förutom att du fyller i diarienummer kopplat till kartan som ska uppdateras. Du hittar giltighetstid och diarienummer längst ner till höger på kartans layout.

 8. Teckenförklaring till nybyggnadskartan

  I nybyggnadskartan som du får ser du de mest förekommande tecknen i kartan beskrivna i kartans teckenförklaring. Men vi har också tagit fram ett dokument med en mer omfattande teckenförklaring.

  Du hittar dokumentet här nedanför, där finns mer information kring de olika tecknen i din nybyggnadskarta och eventuellt fler tecken som inte fått plats i kartans egen teckenförklaring.  

  Här besvaras till exempel frågor som:

  • Vad är en osäker gräns?
  • Vad är skillnaden mellan en sockelhöjd och färdigt golv?
  • Vem kontaktar jag för att få reda på mer om vår gemensamhetsanläggning? 

  Teckenförklaring nybyggnadskarta (PDF, 1 MB)

  Undrar du över någon av planbestämmelserna i kartan, se gällande plan.
  Hitta detaljplaner och områdesbestämmelser

 9. Kopia på en befintlig nybyggnadskarta

  Efter upprättande av en nybyggnadskarta blir den en offentlig handling. Den kan därmed tas ut som en allmän handling av den som vill. 

  Tänk på att en nybyggnadskarta är en aktuell produkt som är framtagen till ett bygglov med en viss typ av åtgärd under en viss tid. Har några markobjekt eller administrativa objekt förändrats sedan leverans av kartan kan den i många fall inte användas som underlag i ett nytt bygglovsärende

  Är det ett annat projekt eller fastighet än vad kartan är skapad för så måste det beställas en ny nybyggnadskarta till det nya projektet.

 10. Kontakta karthandläggare

  Kontakta oss om du har en fråga om nybyggnadskarta eller behöver komma i kontakt med oss angående ditt kartärende. Om du vill bli uppringd kan du skicka ett mail med din fråga och ditt telefonnummer - så ringer vi upp dig.

  Nybyggnadskartgruppen kan inte svara på frågor kring ditt bygglov, fastighetsgränser eller andra fastighetsrättsliga förhållanden.