Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Det är viktigt att en byggnad uppförs enligt beviljat bygglov. I bygglovsbeslutet och startbeskedet står det om det finns krav på utstakning och lägeskontroll.

  Byggherren ansvarar för att byggnaden placeras enligt bygglovsbeslutet. Byggherren ska därför anlita en behörig mättekniker som har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

  Utstakning och lägeskontroll kan beställas av kommunen eller en privat aktör.

  Andra tjänster som kommunens mätenhet kan utföra efter beställning är till exempel gränsutvisning (ej rättsligt bindande), höjdutsättning, avvägning m.m. 

  Beställa lägeskontroll, utstakning och andra mätuppdrag av kommunen

  Kommunen utför efter beställning utstakning, lägeskontroll och andra mätningstekniska uppdrag. Debitering sker enligt plan- och byggnadsnämndens taxa.
  Taxor och avgifter för utstakning och lägeskontroll
  Taxor och avgifter för mätningstekniska uppdrag §6.10

  Vid hög arbetsbelastning kan kommunen behöva förlänga tiden för mätuppdrag eller tacka nej till beställningen.

 2. Utstakning

  I bygglovsbeslutet och startbeskedet står det om det finns krav på utstakning.

  En utstakning kan utföras innan startbesked utfärdats, detta för att du som byggherre ska kunna förbereda marken, det förutsätter dock att du har fått ett marklov.

  Läs mer om vilka regler som gäller angående marklov.

  Innan du fått startbesked får du inte påbörja uppförandet av byggnaden.

  Det finns två varianter av utstakning.

  Grovutstakning: Utförs genom att man markerar byggnadens hörn med träläkt eller sprayfärg i de fall det är berg.

  Finutstakning:  Visar med millimeterprecision placeringen av byggnaden. Mättekniker sätter endera ut en spik i en träläkt i varje byggnadshörn eller spikar på profiler en bit utanför byggnadens hörn. Används profil kan byggherren spänna snören mellan spikarna och där snörena skär varandra är byggnadens hörn.

  I samband med utstakningen sätter mätteknikern även ut en höjdmarkering i närheten av fastigheten, en så kallad arbetsfix. Finns redan en arbetsfix på platsen kontrolleras denna.

  Skiss utstakning

  Normalt utför vi en utstakning tidigast 3–5 arbetsdagar efter beställningen. För det krävs att underlag finns och att startbesked utfärdats i bygglovet. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen.

  Vi ringer alltid upp dig innan utstakningen för att stämma av tidpunkt och förutsättningar för arbetet.

 3. Lägeskontroll

  Vid en lägeskontroll mäter mätteknikern in byggnaden och redovisar placering till bygglovshandläggaren. Inmätningen bör göras när formen till grunden är färdig så att eventuella fel kan åtgärdas så tidigt som möjligt.

  Inmätningen utförs inom en till två veckor efter din beställning.

  När lägeskontrollen är utförd skickas en lägeskontrollsrapport med resultatet via e-post eller brev till sökande i lovet, bygglovshandläggare, kontrollansvarig och eventuell annan kontaktperson.

 4. Andra mättekniska tjänster

  Exempel på andra mätningstekniska tjänster du kan beställa via kommunen:

  • Höjdinmätning- eller utsättning
  • Avvägning
  • Inmätning för uppdatering av kommunens baskarta.
  • Gränsutvisning (ej rättsligt bindande)

  Observera att kommunens Kart- och mätenhet bara kan visa på vart gränsen är. Om ni vill ha en rättsligt bindande gränsutvisning med bestående markering ska ni kontakta Lantmäterimyndigheten.

  Se kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten.

  Kart- och mätningstekniska tjänster timdebiteras enligt punkt 6.10 i Plan- och byggnadsnämndens taxa. Moms tillkommer.

  Har du frågor om mättekniska tjänster, stompunkter, utlåning av konsoler till stompunkter i husväggar eller något annat, kontaktar du Mätenheten via epost: matuppdrag@uppsala.se.

 5. Att anlita en privat aktör

  Om du anlitar en privat aktör för utstakning och lägeskontroll ska du meddela ärendets bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör vilken mättekniker du anlitat.

  En mättekniker ska ha sammanlagt minst 3 års utbildning och erfarenhet för att anses som behörig enligt Uppsala kommuns riktlinjer, en sänkning från Lantmäteriets rekommendation på 5 års utbildning och erfarenhet.

  På lantmäteriet.se kan du läsa mer om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighet. Läs mer hos Lantmäteriet om mätningsteknisk färdighet

  Du som anlitad mättekniker

  Du som anlitad mättekniker ska skicka in lägeskontrollen och kan göra det via formuläret:  

  Kommunen ställer numera högre krav på hur lägeskontroller rapporteras. Förändringen görs dels för att korta ner handläggningstiden inför slutbesked i bygglovsärenden, men är också en anpassning till plan- och bygglagen. Det kommer att innebära att lägeskontrollen alltid ska redovisas i en karta i dwg och pdf där avvikelser från det beviljade bygglovet är tydliga både i plan och höjd.

  Kommunens krav på redovisning av lägeskontroll

  • Resultaten av inmätningen i plan och höjd ska redovisas i både DWG och PDF.
  • Inmätningen ska göras på ytterkant grund eller fasad (tex. knutbräda).
  • Är grund inmätt ska du lägga på det fasaden bygger på utanför grunden.
  • Byggnaden ska redovisas med slutna linjer eller polygoner.
  • Inmätning av Sockelhöjd (SH) underkant fasadbräda eller Färdigt golv höjd (FG).
  • Redovisa byggnadens alla yttermått samt mått till fastighetsgränser, på samma sätt som det är beskrivet enligt situationsplanen i det beviljade bygglovet.
  • Om avvikelsen är mer än 10 centimeter mellan det inmätta läget och vad situationsplanen beskriver, ska det redovisas genom att skriva avvikelsens mått i blått inom parentes i närhet av det inmätta måttet. (Se exempel nedan).
  • Bygglovets diarienummer skall redovisas. Det som står på kartunderlaget är kartans diarienummer.
  • Redovisa mätmetod och noggrannhet
  • Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
  • Höjdsystem: RH2000
  • Namn, e-post och telefonnummer till den som utfört mätarbetet.

  Kartskiss

  I detta exempel är byggnaden placerad 0.20m (-0,20m) närmare fastighetsgräns. Om byggnaden istället placerats längre från fastighetsgräns ska måttet redovisas med ett plustecken framför (+X,XX).

 6. Kontakt

  Kontakta mätavdelningen
  Kontakta bygglovsinformationen

  Bygglovsinformationen har tillsvidare stängt för besök. Du når oss som vanligt via telefon och e-post.

  Besökstid: Måndag–onsdag 9.00–12.00 (stängt för besök tillsvidare)
  Telefontid: Måndag–torsdag 9.00–12.00

  Om du har ett pågående ärende
  Ring din handläggare om du har ett pågående ärende.
  Telefontid: Tisdag–onsdag 9.00–10.00 och torsdag 13.00–14.00.

  Ring rådgivningen
  Har du frågor om din bygglovsansökan är du välkommen att ringa till oss för rådgivning. På rådgivningen kan du få hjälp av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.
  Läs mer om rådgivning och se öppettider

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

  Telefon:
  018-727 46 10
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12, bottenplan
  Postadress:
  Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!