Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hållbar samhällsutveckling

Det är många saker som måste finnas på plats för att säkerställa ett gott liv för alla i ett hållbart samhälle. Här kan du bland annat läsa om kommunens arbete med integration, landsbygds- och stadsdelsutveckling, samverkan med föreningslivet och delaktighet.

Livsmiljö och boende

Uppsala växer och befolkningen ökar. En utmaning framöver är att anpassa den kommunala verksamheten, infrastrukturen och den byggda miljön i takt med att befolkningen växer. Den fysiska tillväxten behöver gå hand i hand med arbetet för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun. Några pågående arbeten som ska svara på den utmaningen är bostadsförsörjningsprogrammet Bostad för alla, där ett av målen är större blandning av hushåll och typer av boende inom områden. En ökad blandning av hushåll stärker barns livschanser och bidrar till ökad sammanhållning inom kommunen. En ökad variation i utbudet ger också hushållen en möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde även när livssituationen ändras. Det gäller såväl för Uppsalas landsbygder och tätorter som i Uppsala stad.

Läs Bostad för alla – Program för bostadsförsörjningen. 

I kommunens arbete med att bli en mer äldrevänlig kommun är frågor om boende och livsmiljöer utpekade utvecklingsområden.

Läs mer om hur vi arbetar med Äldrevänlig kommun.

Områdesutveckling

I Uppsala kommun finns det områden som har särskilda förutsättningar och utmaningar. Kommunen samarbetar med flera aktörer och planerar och anpassar arbetet utifrån just det områdets behov. Två områden där särskild kraftsamling görs är Gränby/Kvarngärdet och Gottsundaområdet. Båda områdena har sina egna handlingsplaner med fokus på bland annat jämlika uppväxtvillkor och brottsförebyggande arbete.

Läs mer om arbetet som pågår i Gottsundaområdet.

Läs mer om arbetet som pågår i Gränby, Kvarngärdet och Löten.

Landsbygdsutveckling

Cirka en fjärdedel av Uppsala kommuns befolkning bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling. Uppsala kommun vill vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. För att bli det prioriterar vi fyra områden:

  • bostadsbyggande
  • näringslivsutveckling i ett land-/stadsperspektiv
  • service och infrastruktur
  • lokalt engagemang. 

Läs mer om Uppsala kommuns arbete med landsbygderna.

Integration

Målet med integrationen i Uppsala är att alla invånare i Uppsala ska kunna försörja sig och delta i samhällslivet på lika villkor oavsett kön, etnisk- och kulturell bakgrund. För att minska klyftorna mellan människor och områden i Uppsala kommun krävs brett arbete i alla kommunens verksamheter, både med förebyggande insatser men också med rent praktiska åtgärder när en nyanländ eller flykting kommer till Uppsala.

Läs mer om kommunens arbete med nyanlända och flyktingmottagande.

Integrationsrapporten 2020 beskriver ett nuläge och hur Uppsala kommun tänker arbeta med integration framöver. 2021 gjordes en uppföljning på rapporten som redovisar hur det gick med integrationsarbetet i Uppsala.

Läs rapporten Integration i Uppsala 2020. 

Läs rapporten Integration i Uppsala 2021. 

Likvärdig skola

Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola. 

Läs mer om hur kommunen arbetar för en likvärdig skola.

Kultur, idrott och fritid

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Idrott, fritid och kultur är en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. 

Läs mer om Uppsalas breda utbud av kultur och fritid. 

Alla ska kunna träna och idrotta på sina egna villkor utan att diskrimineras. Uppsala kommun har som mål att vara Sveriges bästa idrottskommun.

Läs mer om hur Uppsala kommun arbetar med idrott.

Fritidsaktiviteter för barn och unga.

Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan med föreningslivet

Idag finns det över 3 000 föreningar i Uppsala kommun. Verksamheten bygger till stor del på frivilligt engagemang med medlemmar som ofta arbetar helt ideellt.

Föreningarna har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Bland annat bidrar föreningslivet till en bättre folkhälsa, ett bredare kulturliv och en ökad delaktighet. Många får lära sig de demokratiska spelreglerna inom föreningslivet. Därför är föreningslivet en viktig samarbetspartner för Uppsala kommun. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

Läs mer om hur Uppsala kommun samverkar med föreningslivet.

Engagera dig och påverka

Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en viktig resurs som kommunen ska använda. Det finns många sätt att göra din röst hörd som Uppsalabo. Bland annat kan du ge synpunkter på projekt innan politikerna fattar besluten. Du kan också rapportera fel och brister, kontakta politiker direkt och rösta i kommunvalet.

Läs mer om hur du kan engagera dig och påverka. 

I Uppsala tätort och landsbygd arbetar vi också med konceptet Medborgarbudget. Syftet är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för landsbygdsbor att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling.

Läs mer om Medborgarbudget.

Som barn och ung finns det olika möjligheter att engagera sig i sitt samhälles utveckling. Här kan du läsa om några av dem.

För unga som har idéer och vill söka bidrag.

Krisberedskap

Uppsala kommun samverkar med lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Som kommun har vi ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi ska samordna planerings-, förberedelse- och krishanteringsarbetet inom kommunens gränser. Vi ska också samordna information till allmänheten. En kris kan vara en större IT-attack, översvämningar eller större bränder, något som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Läs mer om kommunens krisberedskapsarbete och vad du ska göra vid händelse av kris.