Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Likvärdig skola

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.

Vårt mål:

I Uppsalas förskolor och skolor ska varje barn och elev få rätt stöd så att fler kan lämna grundskolan och gymnasieskolan med goda kunskaper.

 • Därför arbetar vi för en likvärdig skola

  Varje barn och elev i Uppsala ska ha förutsättningar att klara sin utbildning, ta gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Men skillnaderna i resultat mellan olika förskolor och skolor är stora.

 • Nationellt arbete för en mer likvärdig skola

  Även regeringen och skolmyndigheter arbetar för likvärdighet, bland annat genom statsbidrag och annat stöd till skolhuvudmän.

 • Likvärdig skola på global nivå

  Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att alla har rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning som håller god kvalitet och enligt FN:s barnkonvention har alla barn lika rätt att utvecklas till sin fulla potential.

 • Så ska förskolan och skolan bli mer likvärdig

  Vi arbetar enligt en långsiktig plan för att öka likvärdigheten i förskolan och skolan. Planen består av fyra områden.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet

  Det systematiska kvalitetsarbetet ger oss kunskap om skillnader mellan förskolor och skolor. Den kunskapen hjälper oss att rikta insatserna till de områden är de behövs bäst.

 • Samarbete med andra aktörer

  Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola där alla elever tar studentexamen.

 • Satsning på språk bidrar till en mer likvärdig skola

  Språkets betydelse för inlärningen är ett område som den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan har arbetat extra med de senaste två åren. För att stärka kvaliteten i utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Det är en satsning som har gjorts med stöd av Skolverket.

 • Kraftsamling ska öka skolnärvaron

  Barn och ungdomar som ofta är borta från skolan får svårare att hänga med i undervisningen. Att inte gå i skolan kan även försämra hälsan. På längre sikt ökar risken att ungdomar med hög frånvaro inte når sin examen utan hamnar i utanförskap och kriminalitet. Därför arbetar Uppsala kommuns utbildningsförvaltning aktivt med olika åtgärder som kan...

 • Ökat stöd till resursenhet för elever med stort stödbehov

  Uppsala kommun höjer ersättningsbeloppet med 50 procent till de resursenheter och resursskolor i Uppsala kommun som har elever med särskilt stora stödbehov. Det har utbildningsnämnden beslutat. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Se alla
Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala