Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så ska förskolan och skolan bli mer likvärdig

I Uppsala kommun arbetar vi enligt en långsiktig plan för att minska skillnaderna i barns och elevers förutsättningar att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Det handlar om att öka likvärdigheten i förskolan och skolan. Planen består av fyra områden.

Illustration av linje- och stapeldiagram
Systematiskt kvalitetsarbete

För att kunna höja resultaten och minska skillnaderna mellan förskolor och skolor måste vi ha god kunskap om verksamheternas förutsättningar och resultat. Därför rapporterar varje förskola och skola in uppgifter till en central enhet på utbildningsförvaltningen varje år. Uppgifterna sammanställs och analyseras. Dessutom gör varje förskola och skola egna analyser. Utifrån analysresultatet identifieras utvecklingsområden som förskolor och skolor arbetar med under det kommande året.

Vi gör även enkätundersökningar med frågor till vårdnadshavare och elever. Det ger också ett värdefullt underlag för att mäta kvaliteten på verksamheten.

Vi kallar det för systematiskt kvalitetsarbete och arbetet följer ett årshjul där aktiviteter genomförs vid bestämda tidpunkter under året. Genom det systematiska kvalitetsarbetet har vi möjlighet att rikta insatser till de områden där de bäst behövs.

Utbildningsnämnden har tagit beslut om ett årshjul för uppföljning, analys och framtagande av utvecklingsområden inför kommande verksamhetsplanering.

 • I alla skolformer genomför vi central insamling och rapportering av data och resultat för att varje förskola och skola ska ha likvärdiga underlag att göra sina analyser utifrån. I samtliga skolformer finns också ett strukturerat arbete med verksamhetsplaner och en systematisk uppföljning.
 • Vi identifierar förskolor och skolor med lägre resultat och utvecklingsbehov som utvecklingsskolor. Till dem riktar vi särskilda insatser och ger stöd i analysarbetet bland annat genom strategigrupper för rektorer och ledning i de olika skolformerna.
 • Vi håller fokusdagar för ökad likvärdighet för ledningsgrupperna i förskolor och skolor.
 • Vi utvecklar kontinuerligt resultatsammanställningar för att få underlag för att rikta utvecklingsarbete.

De här insatserna prioriterar vi i Uppsala kommun under 2022.

 • Att inom alla skolformer utveckla enheternas analysförmåga för att uppnå en djupare analys.
 • Att inom grundskola och gymnasieskola ta fram och implementera
  organisation, metoder och arbetssätt för en så kallad  kollegial proaktiv
  elevuppföljning, det vill säga en uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under året på varje enhet med syfte att anpassa insatserna kring elevernas lärande för ökad måluppfyllelse.
 • Att utifrån en digital färdplan under 2022 etablera arbetssätt och strategier för verksamhetsutveckling och innovation som bidrar till utveckling av effektiva, likvärdiga och kvalitativa digitala tjänster i mötet med barn, elever och vårdnadshavare.

Illustration av pengar som fördelas
Medveten resursfördelning

För att nå en mer likvärdig skola riktar vi de ekonomiska resurserna till de förskolor och skolor som behöver dem bäst och där tillskottet kan göra störst skillnad. Det handlar om att fördela pengarna som finns på ett sätt så att vi skapar likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande, oavsett bakgrund, kön eller funktionsnedsättning.

Vår modell för resursfördelning innehåller följande inslag.

 • Vi fördelar en viss del av ersättningen som strukturersättning.
 • Vi ger särskild ersättning för nyanlända barn och elever.
 • Vi fördelar särskilda pengar för elever med extraordinära stödbehov, så kallat tilläggsbelopp.
 • Vi riktar resurser till att genomföra handlingsplaner på utvalda förskolor och skolor för att stärka likvärdigheten, och vi säkerställer att statsbidrag nyttjas där det är möjligt för att nå likvärdighetsstrategins mål.

De här insatserna prioriterar vi i Uppsala kommun under 2022.

 • Att utöver grundbeloppet som betalas ut per elev, lika för alla, införa strukturersättning utifrån socioekonomiska förutsättningar även i fritidshem – en satsning som kommunen har avsatt 12 miljoner kronor för i Mål och Budget.
 • Ny ersättning riktad till resursenheter.
 • En särskild ekonomisk satsning för elever med stora stödbehov, med inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

 
En ljus och en mörk illustration av två personer
Motverka skolsegregation

Vi arbetar på olika sätt för att barn och elever med olika bakgrund ska mötas i förskolan och skolan. Vårt mål är att alla förskolor och skolor ska vara så attraktiva att de är relevanta alternativ för alla barn, elever och vårdnadshavare när de söker plats.

På övergripande nivå behöver skolsegregation beaktas i långsiktig samhällsplanering. Vi genomför ett aktivt skolval för alla kommunens skolor, och elevresa erbjuds oavsett kommunal eller fristående skola.

Några exempel från arbetet i skolformerna:

 • Vi arbetar med dimensioneringen och placeringen av nationella program och introduktionsprogram på olika gymnasieskolor.
 • Vi arbetar inkluderande och strategiskt med nyanländas lärande, och med flerspråkiga elever i alla skolor
 • Vi tar hänsyn till barngruppers sammansättning vid organisering i förskola.
 • Våra profilskolor i grundskola, exempelvis Gottsundaskolan och Gränbyskolan, lockar elever från andra geografiska områden med sina profiler. Ett annat exempel är Kvarngärdesskolan som har engelskspråkiga klasser.
 • Vi tar emot samhällsplacerade elever i olika grundskolor.

De här insatserna prioriterar vi i Uppsala kommun under 2022.

 • Att fortsätta det påbörjade arbetet med att få fler barn till
  utrikes födda föräldrar att gå i förskola och fritidshem.
 • Att utifrån en digital färdplan införa arbetssätt och strategier för att
  skapa digitala tjänster som är enhetliga, lätta att hitta, enkla att
  använda och bidrar till att mötet med våra verksamheter har hög
  tillgänglighet, god insyn och transparens.

En skola, en stjärna och en person
Strategisk kompetensförsörjning

De förskolor och skolor som har störst utmaningar har ofta en lägre andel behörig personal. Samtidigt vet vi att hög kompetens hos förskollärare och lärare är en avgörande framgångsfaktor. Därför arbetar vi med en plan för kompetensförsörjning som bland annat innebär att rekrytera legitimerade förskollärare och lärare till utvalda förskolor och skolor. I planen ingår även att arbeta med kompetensutveckling inom olika områden. Vårt mål är att ha de bästa förskollärarna och lärarna på förskolorna och skolorna med störst utmaningar.

Utbildningsnämnden har sedan flera år haft en kompetensförsörjningsplan,
och arbete pågår med en ny planering som ska utgå ifrån verksamheternas behov.

Några exempel från arbetet i skolformerna:

 • Vi genomför kompetensutveckling i alla skolformer inom ramen för Skolverkets satsning för nyanlända och flerspråkiga elever.
 • Vi har anställt socialpedagogisk kompetens på några gymnasieskolor utifrån identifierade behov.
 • IBIS är en modell för att tillsammans som skola ihålligt, datadrivet
  och evidensbaserat stärka tryggheten, arbetsron och rutinerna och för
  att öka måluppfyllelsen. I samarbete med Uppsala universitet använder vi denna modell vid 16 grundskolor, varav flera är utvecklingsskolor.
 • Vi genomför insatser för elever med NPF genom fortbildning och handledning. Vi genomför insatser inom ramen för tillgängliga lärmiljöer i samarbete med SPSM.
 • Systematiserad hand- och vägledning till lokala elevhälsoteam genom specialistkompetenser

De här insatserna prioriterar vi i Uppsala kommun under 2022.

 • Att säkerställa ett utökat HR-stöd bland annat i form av ledarskaps- och grupputvecklingsinsatsers på utvalda enheter i syfte att skapa välfungerande och attraktiva arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att öka andelen legitimerade, behöriga och kompetenta medarbetare
 • Att fortsätta arbetet med att se över rektorers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö. För att få effekt i arbetet med att förbättra rektorers arbetssituation kommer utvecklingsmöjligheter att identifieras på avdelnings- och områdesnivå.
 • Tillgången till elevhälsokompetens på olika skolor kvalitetssäkras under 2022. Det ger en grund för bedömning av personalförstärkningar som kan göras inom ramen för särskild ekonomisk satsning.
Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala