Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Beställ ritningar, detaljplaner och handlingar

  Du kan beställa ritningar (fasadritningar och planritningar), detaljplaner och tekniska beskrivningar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden. 

  Handlingarna är inte skalriktiga.

  Beställ ritningar och allmänna handlingar

  Hitta och ladda ner gällande detaljplaner

  Beställ baskarta 

  Baskarta med fältkontroll beställer du längre ner på sidan.

  Se kostnader för kopiering av allmän handling 

 2. Hitta fastighetsbeteckning

  För att ta reda på vilken fastighetsbeteckning din egen fastighet har kan du söka på din adress i Kommunkartan . eller logga in med e-legitimation på Lantmäteriets webbplats .

 3. Beställ äldre kartor

  Äldre kartor och stadsplaner över Uppsala från 1800-talet och framåt finns på stadsarkivet.

 4. Beställ fastighetsinformation

  Genom att beställa ett utdrag från fastighetsregistret kan du till exempel se uppgifter om ägare, areal, och fastighetsbeteckning i Uppsala kommun.

  Om du har frågor om uppgifter som finns i fastighetsregistret, på fastighetskartor eller på lantmäterikartor ska du mejla lantmaterimyndigheten@uppsala.se

 5. Beställ karta för situationsplan – nybyggnadskarta och baskarta

  När du ska söka bygglov eller göra en anmälan enligt attefallsreglerna ska du lämna in en situationsplan. För din situationsplan ska du använda ett kartunderlag från kommunen.

  Leveranstiden är normalt max 4 veckor. Under sommaren och under jul och nyår är handläggningstiden längre. Då har vi även begränsad möjlighet att svara på frågor om nybyggnadskartor.

  Välj karta beroende på vad du ska göra och var

  Vilken karta du ska använda beror på vad du ska göra och om det är inom eller utanför detaljplanerat område. I tabellerna nedan finns information om vilket kartunderlag du ska beställa.

  Hitta fastighetsbeteckning och detaljplaner i kartan.uppsala.se om du är osäker på vad som gäller för platsen.

  Inom detaljplanerat område och/eller inom kommunalt VA-område

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din bygglovsansökan.

    Nybyggnadskarta Förenklad nybyggnadskarta Baskarta
  (utdrag ur databasen)
  Ärende med separat anslutning till vatten och avlopp X    
  Ny huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.) X    
  Tillbyggnad av huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.)   X  
  Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (garage, förråd, fristående skärmtak etc.)   X  
  Byggbodar,
  evakueringsbodar
    X  
  Mur, stödmur och plank   X  
  Hög altan över 1,6 meter (tillbyggnad)   X  
  Upplag, materialgårdar   X  
  Mast, torn   X  
  Marklov   X  
  Parkeringsplatser   X  
  Transformatorstation   X  
  Cistern   X  
  Skylt, fristående     X
  Skylt på fasad     X
  Fasadändring     X
  Inglasad balkong     X
  Solceller, solfångare     X
  Ändrad användning     X
  Rivning     X

  Utanför detaljplanerat område och utanför kommunalt VA-område

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din bygglovsansökan.

    Baskarta med fältkontroll Baskarta
  (utdrag ur databasen)
  Ny huvudbyggnad X  
  Tillbyggnad av huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.) X  
  Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (garage, förråd, fristående skärmtak etc.) X  
  Hög altan över 1,6 meter (tillbyggnad) X  
  Mur, stödmur och plank X  
  Byggbodar   X
  Ändrad användning   X
  Rivning   X
  Parkeringsplatser   X
  Upplag, materialgårdar   X
  Mast, torn   X
  Transformatorstation   X
  Cistern   X

  Kartor för attefallsåtgärder och anmälningspliktiga åtgärder

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din anmälan.

    Nybyggnadskarta Baskarta med fältkontroll Baskarta (utdrag ur databasen)
  Ärende med separat anslutning till vatten och avloppsledning X    
  Tillbyggnad, max 15 kvm     X
  Komplementbyggnad, max 30 kvm     X
  Komplementbostadshus, max 30 kvm     X
  Inreda ytterligare bostad i enbostadshus     X
  Två takkupor     X

  Olika typer av kartor för situationsplan

  • Baskarta
   En baskarta är ett utdrag från kommunens karta som översiktligt visar bland annat byggnader, fastighetsgränser och vägar. Innehållet i en baskarta är inte alltid exakt eller uppdaterat men kartan räcker oftast som underlag i ärenden där den exakta placeringen inte spelar så stor roll.

  • Baskarta med fältkontroll
   En baskarta med fältkontroll är en baskarta som är kontrollerad och uppdaterad av en mätningsingenjör från kommunen som besökt platsen. Förutom byggnader, fastighetsgränser och vägar innehåller den till exempel markhöjder. Ibland kan fastighetsgränsens läge vara svår att bestämma exakt, vanligen för att det inte går att hitta gränsmarkeringar. Om det skulle påverka ditt ärende hör vi av oss till dig.

  • Nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta
   En nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta är en detaljerad karta som vi tar fram speciellt för fastigheten. Kartan är exakt och uppdaterad genom att en mätningsingenjör från kommunen gjort inmätningar på plats. Förutom byggnader, fastighetsgränser, vägar och markhöjder visar kartan till exempel plank, murar och belysningsstolpar. Fastighetsgränserna är måttsatta på kartan. Dessutom finns information om byggrätter, gällande detaljplaner och anslutning till vatten och avlopp.

  Din fastighet måste vara avstyckad innan du kan beställa ett kartunderlag. Kontakta Lantmäterimyndigheten om du har frågor om avstyckning.

  Beställning och kostnad

  Du kan beställa kartunderlag via formulär eller blankett. 

  Leveranstiden är normalt max 4 veckor. Under sommaren och under jul och nyår är handläggningstiden längre. Då har vi även begränsad möjlighet att svara på frågor om nybyggnadskartor.

  Se kostnad för beställning av kartunderlag

  Beställ karta

  Beställ baskarta

  Beställ nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller baskarta med fältkontroll  

  Beställ nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller baskarta med fältkontroll – via blankett (PDF, 326 KB)

  Om du vet koordinaterna för din åtgärd, ange dem i din beställning. Uppsala kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 1800 och höjdsystemet RH 2000. 

  Leveransformat

  Vi levererar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll i formaten PDF och DWG (AutoCad Map 3D 2013). Baskarta levereras i PDF.

 6. Kontakt

  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Om du har ett nytt ärende
  Du kan ringa eller mejla till Kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta rätt information. Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovshandläggarna om du till exempel vill boka in ett möte eller ha vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. 

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Planer för fler bostäder i sydöstra och centrala Uppsala

  Uppsala kommun fortsätter att utveckla staden och ger nu möjlighet att bygga fler bostäder både i Sävja och vid centrala Österplan. Två nya detaljplaner gör att det kan byggas cirka 115 nya bostäder inom ett par år.

 • Nya radhus på gång centralt i Uppsala

  Nu är planerna klara för att bygga 25 radhus i tre våningsplan utmed Hildur Ottelinsgatan i Rickomberga. De nya radhusen kommer att ersätta tre byggnader från 1960-talet, som rivs för att ge plats åt de nya bostäderna.

 • Gottsunda - i augusti kan du tycka till om bostadsplanerna

  I Gottsunda planerar vi bland annat för att det ska vara möjligt att bygga många nya bostäder, en simhall och butiks- och serveringslokaler. I augusti drar samrådet för de två nya detaljplanerna i gång, vilket betyder att allmänheten kan tycka till om förslagen.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppskala C

  Just nu händer det spännande saker i Uppsala. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på utveckling är under framväxt. Här ska vi och kommande generationer kunna leva i en trygg och välfungerande vardag. Just därför kommer vi under de kommande åren att utveckla Uppsala C. Vi skalar helt enkelt upp Uppsala C så du kan skala upp livskvaliteten.

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala planerar vi att bygga en spårväg som ska gå från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Spårvägen kommer bli drygt 17 kilometer lång och ha 22 hållplatser. Spårvägen ska bland annat att gå igenom stadsdelarna Gottsunda, Ultuna, Rosendal och Ulleråker. År 2029 planeras spårvägen vara färdigbyggd och redo att trafikeras.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan 2024

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.