Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Beställ ritningar, detaljplaner och handlingar

  Du kan beställa ritningar (fasadritningar och planritningar), detaljplaner och tekniska beskrivningar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden. 

  Handlingarna är inte skalriktiga.

  Beställ ritningar, allmänna handlingar och detaljplaner

  Beställ baskarta 

  Baskarta med fältkontroll beställer du längre ner på sidan.

  Se kostnader för kopiering av allmän handling 

  Hitta detaljplaner som vunnit laga kraft 2015–2017

 2. Hitta fastighetsbeteckning

  För att ta reda på vilken fastighetsbeteckning din egen fastighet har kan du söka på din adress i Kommunkartan . eller logga in med e-legitimation på Lantmäteriets webbplats .

 3. Beställ äldre kartor

  Äldre kartor och stadsplaner över Uppsala från 1800-talet och framåt finns på stadsarkivet.

 4. Beställ fastighetsinformation

  Genom att beställa ett utdrag från fastighetsregistret kan du till exempel se uppgifter om ägare, areal, och fastighetsbeteckning i Uppsala kommun.

  Om du har frågor om uppgifter som finns i fastighetsregistret, på fastighetskartor eller på lantmäterikartor ska du mejla lantmaterimyndigheten@uppsala.se

 5. Beställ karta för situationsplan – nybyggnadskarta och baskarta

  När du ska söka bygglov eller göra en anmälan enligt attefallsreglerna ska du lämna in en situationsplan. För din situationsplan ska du använda ett kartunderlag från kommunen.

  Leveranstiden är 3–5 veckor.

  Välj karta beroende på vad du ska göra och var

  Vilken karta du ska använda beror på vad du ska göra och om det är inom eller utanför detaljplanerat område. I tabellerna nedan finns information om vilket kartunderlag du ska beställa.

  Hitta fastighetsbeteckning och detaljplaner i kartan.uppsala.se om du är osäker på vad som gäller för platsen.

  Inom detaljplanerat område och inom kommunalt VA-område

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din bygglovsansökan.

    Nybyggnadskarta Förenklad nybyggnadskarta Baskarta
  (utdrag ur databasen)
  Ärende med separat anslutning till vatten och avlopp X    
  Ny huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.) X    
  Tillbyggnad av huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.)   X  
  Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (garage, förråd, fristående skärmtak etc.)   X  
  Byggbodar,
  evakueringsbodar
    X  
  Mur, stödmur och plank   X  
  Hög altan över 1,6 meter (tillbyggnad)   X  
  Upplag, materialgårdar   X  
  Mast, torn   X  
  Marklov   X  
  Parkeringsplatser   X  
  Transformatorstation   X  
  Cistern   X  
  Skylt, fristående   X  
  Skylt på fasad     X
  Fasadändring     X
  Inglasad balkong     X
  Solceller, solfångare     X
  Ändrad användning     X
  Rivning     X

  Utanför detaljplanerat område och utanför kommunalt VA-område

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din bygglovsansökan.

    Baskarta med fältkontroll Baskarta
  (utdrag ur databasen)
  Ny huvudbyggnad X  
  Tillbyggnad av huvudbyggnad (bostad, verksamhetslokal, skola etc.) X  
  Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (garage, förråd, fristående skärmtak etc.) X  
  Hög altan över 1,6 meter (tillbyggnad) X  
  Mur, stödmur och plank X  
  Byggbodar   X
  Ändrad användning   X
  Rivning   X
  Parkeringsplatser   X
  Upplag, materialgårdar   X
  Mast, torn   X
  Transformatorstation   X
  Cistern   X

  Kartor för attefallsåtgärder och anmälningspliktiga åtgärder

  Tabellen visar exempel på projekt och vilken karta du ska beställa som underlag för din anmälan.

    Nybyggnadskarta Baskarta med fältkontroll Baskarta (utdrag ur databasen)
  Ärende med separat anslutning till vatten och avloppsledning X    
  Tillbyggnad, max 15 kvm     X
  Komplementbyggnad, max 30 kvm     X
  Komplementbostadshus, max 30 kvm     X
  Inreda ytterligare bostad i enbostadshus     X
  Två takkupor     X

  Olika typer av kartor för situationsplan

  • Baskarta
   En baskarta är ett utdrag från kommunens karta som översiktligt visar bland annat byggnader, fastighetsgränser och vägar. Innehållet i en baskarta är inte alltid exakt eller uppdaterat men kartan räcker oftast som underlag i ärenden där den exakta placeringen inte spelar så stor roll.

  • Baskarta med fältkontroll
   En baskarta med fältkontroll är en baskarta som är kontrollerad och uppdaterad av en mätningsingenjör från kommunen som besökt platsen. Förutom byggnader, fastighetsgränser och vägar innehåller den till exempel markhöjder. Ibland kan fastighetsgränsens läge vara svår att bestämma exakt, vanligen för att det inte går att hitta gränsmarkeringar. Om det skulle påverka ditt ärende hör vi av oss till dig.

  • Nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta
   En nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta är en detaljerad karta som vi tar fram speciellt för fastigheten. Kartan är exakt och uppdaterad genom att en mätningsingenjör från kommunen gjort inmätningar på plats. Förutom byggnader, fastighetsgränser, vägar och markhöjder visar kartan till exempel plank, murar och belysningsstolpar. Fastighetsgränserna är måttsatta på kartan. Dessutom finns information om byggrätter, gällande detaljplaner och anslutning till vatten och avlopp.

  Din fastighet måste vara avstyckad innan du kan beställa ett kartunderlag. Kontakta Lantmäterimyndigheten om du har frågor om avstyckning.

  Beställning och kostnad

  Du kan beställa kartunderlag via formulär eller blankett. 

  Leveranstiden är 3–5 veckor.

  Se kostnad för beställning av kartunderlag

  Beställ karta

  Beställ baskarta

  Beställ nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller baskarta med fältkontroll  

  Beställ nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller baskarta med fältkontroll – via blankett (PDF, 326 KB)

  Om du vet koordinaterna för din åtgärd, ange dem i din beställning. Uppsala kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 1800 och höjdsystemet RH 2000. 

  Leveransformat

  Vi levererar nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll i formaten PDF och DWG (AutoCad Map 3D 2013). Baskarta levereras i PDF.

 6. Kontakt

  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Kontaktcenter
  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. Via kontaktcenter kan du också boka ett digitalt möte eller ett telefonmöte med en byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00.

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Dialogmöte om det nya torget i Ulleråker

  Kom och prata om Ulleråkers nya torg, Vinghästtorget! Vi har tagit tillvara tankar och förslag från tidigare dialog och har nu en skiss på det framtida torget att visa.

 • Nya bostäder i Södra Gunsta

  Uppsala kommun har anvisat mark till Lyckos AB för att bygga bostäder i Södra Gunsta. Det blir en blandad bebyggelse mellan lägenheter och radhus.

 • Klart för byggandet av Rosendals skola

  Uppsala kommun arbetar för att möta upp behovet av fler grundskoleplatser. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov till Rosendals skola och att skicka ut detaljplanen för Uppsävja förskola på samråd. Detaljplanen omfattar även byggandet av en skola.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Koppla upp ditt jordbruk!

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygden

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling.