Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Kommunen kontrollerar luftkvaliteten genom att mäta halterna av luftföroreningar i stadskärnan. Mätningarna visar kvävedioxidhalter och mängden miljöfarliga partiklar. Luftföroreningarna kommer till stor del från vägtrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar och från industrier och förbränningsanläggningar.

  Här kan du läsa om vad kommunen gör för att få en bättre luftkvalitet i Uppsala. Du får också tips på hur du som bor i Uppsala kan bidra.

 2. Kommunen mäter luften i centrala Uppsala

  Miljökvalitetsnormer för luft finns för att minska riskerna för negativa hälsoeffekter. Naturvårdsverket ställer krav på kommuner att aktivt arbeta för att minska luftföroreningshalter för att klara normerna. För att följa upp hur det går mäter kommunen luftens kvalitet regelbundet. På Kungsgatan i Uppsala har höga halter av kvävedioxider uppmätts 3 år i rad. Partiklar med mindre diameter än 10 mikrometer (PM10) översteg miljökvalitetsnormen år 2017. Halterna har sedan dess varit lägre.

  Mätningar görs både längs Kungsgatan och vid Dragarbrunnstorg. På Kungsgatan mäter vi luftföroreningarna i ett trafikerat gaturum. Vid Dragarbrunnstorg finns en urban bakgrundsstation på ett hustak. En urban bakgrundsstation är en mätstation i centrum som inte ligger vid en trafikerad gata. Det är en referens för att se hur luftkvaliteten utvecklar sig i centrum.

 3. Ta del av luftmätningarna

  Stockholms Luft- och Bulleranalys (Slb) sköter mätstationerna åt oss. På deras webbplats kan du se resultatet av mätningarna. Du kan välja mätdata från valfri kommun. För att se mätdata från Uppsala klickar du på Kungsgatan Uppsala och Urban bakgrund Uppsala vid sidan av diagrammet.

  Luftmätningar på Kungsgatan 67 - idag

  Resultat av mätning av större partiklar (PM10), mindre partiklar (PM 2,5) och kvävedioxid (NO2) på slb.nu.

  Luftmätningar Kungsgatan och Dragarbrunnstorg - under året

  Mätningarna visar luftföroreningar i utomhusluften under nuvarande år. Här kan du se om luftföroreningarna överskrider normen för luftkvalitet.

  Resultat av mätning av större partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på slb.nu.

  Realtidsmätningar från hela Sverige

  På naturvårdsverket.se hittar du realtidsdata av luftmätningar från hela Sverige.

 4. Luftkarta

  Luftföroreningar kan mätas eller modelleras. Fördelen med modeller är att de kan visa luftföroreningarna över ett större område. Modeller har en inbyggd osäkerhet och det är därför viktigt att jämföra modellberäkningar med de faktiska uppmätta halterna.

  Här kan du se en modellerad luftföroreningskarta över hela Uppsala kommun som Slb tagit fram.

 5. Det här gör kommunen för att förbättra luften

  Vi har infört förbud mot dubbdäck på delar av Kungsgatan och Vaksalagatan, 30-zon i centrum, bättre renhållning av gator, signalprioritering för bussar och miljözon för tunga fordon. Vi arbetar också för ett hållbart resande med fler och bättre cykelvägar och en mer miljövänlig kollektivtrafik.

  Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet - Handlingsplan för luftkvalitet. Dokumentet har varit ute på dialog och synpunkter har samlats in som nu sammanställs. Du kan fortfarande läsa förslaget som väntas beslutas under vintern 2021/2022.

  Läs förslaget till handlingsplan för luftkvalitet här.

  En luftutredning gjordes 2020 som analyserar trafik och utsläpp på Kungsgatan. Utredningen har varit ett bra underlag för att föreslå fler effektiva åtgärder i förslaget till handlingsplan för luftkvalitet.

  Luftutredning med analys av trafik och utsläpp på Kungsgatan. (PDF, 2 MB)

  Om kommunens åtgärdsprogram för luft.

  Om uppföljning av åtgärdsprogram för luft.

 6. Det här kan du som uppsalabo bidra med

  • Avstå från eller minska bilkörning i centrum.
  • Gå, cykla eller åk buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter.
  • Använd motorvärmare när det är kallt.
  • Välj en bil med låga utsläpp, till exempel en elbil eller biogasbil om du köper ny bil.
  • Välj elcykel i stället för extra bil.
  • Undvik att köra med dubbade vinterdäck i centrum, välj istället friktionsdäck
  • Elda torr, ren ved om du har en braskamin eller annan eldstad. Använd miljögodkänd kamin.
 7. Kontakta miljöförvaltningen
  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om utsläpp, miljö och buller

 • Tyck till om förslag till ny handlingsplan för luftkvalitet

  Uppsala kommun måste enligt lag säkerställa en god luftkvalitet för dess invånare. På några ställen i Uppsala city finns risk att luften inte uppfyller miljökvalitetsnormerna. Därför måste kommunen ha en plan för hur vi säkerställer god luft. Nu bjuds alla in att tycka till om det nya förslaget på handlingsplan för luftkvalitet.

Kampanjer

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Koppla upp ditt jordbruk!

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

Så arbetar vi med utsläpp, miljö och buller

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.