Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunen övervakar stadskärnans luftkvalitet genom regelbundna mätningar av luftföroreningar. Mätningarna inkluderar nivåer av kvävedioxider och miljöfarliga partiklar.

  Huvudsakliga källor till luftföroreningar är vägtrafik, industrier samt uppvärmning av bostäder och lokaler. Här kan du läsa om kommunens åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och få tips om hur du som invånare kan bidra.

 2. Kommunen mäter luften i centrala Uppsala

  Miljökvalitetsnormer för luft syftar till att skydda vår hälsa och miljö samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. För att följa upp mäter kommunen luftens kvalitet regelbundet.

  Mellan 2017-2019 registrerades höga halter av kvävedioxider på Kungsgatan i Uppsala. Åtgärder har vidtagits och halterna har sedan dess minskat. 2017 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer (PM10), men halterna har sedan dess varit under normen.

  Luftmätningar utförs längs Kungsgatan, vid Dragarbrunnstorg och under vintern 2023/24 även längs Väderkvarnsgatan. En urban bakgrundsstation på Dragarbrunnstorg fungerar som referenspunkt för att följa luftkvalitetsutvecklingen i stadskärnan.

 3. Ta del av luftmätningarna

  Stockholms Luft- och Bulleranalys ansvarar för mätstationerna. På deras webbplats kan du se resultat av mätningarna.

  Luftmätningar - idag

  Resultat i Uppsala
  Resultat jämfört med andra städer i Sverige

  Luftmätningar - under året

  Resultat jämfört med andra städer i Sverige

 4. Luftkarta

  Luftföroreningar kan mätas eller modelleras. För att ge en övergripande bild av luftkvaliteten har vi en modellerad karta över hela Uppsala kommun. Modeller har viss osäkerhet, därför är jämförelse med faktiska mätningar viktigt.

  Här kan du se en modellerad luftföroreningskarta över Uppsala kommun

 5. Det här gör kommunen för att förbättra luften

  Vi har infört flera åtgärder som förbud mot dubbdäck på delar av Kungsgatan och Vaksalagatan, 30-zon i centrum, miljözon för tunga fordon, genomfartsförbud på Kungsgatan, bättre renhållning av gator och signalprioritering för bussar. Vi arbetar också för ett hållbart resande med fler och bättre cykelvägar och en mer miljövänlig kollektivtrafik.

  Kommunens åtgärdsprogram för kvävedioxid och handlingsplan för luftkvalitet presenterar de viktigaste insatserna mellan 2022-2027.

  Läs kommunens åtgärdsprogram för kvävedioxid och handlingsplan för luftkvalitet

 6. Det här kan du som uppsalabo bidra med

  • Gå, cykla eller åk buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter
  • Vid bilköp, välj fordon med låga utsläpp som el- eller biogasbilar
  • Undvik att köra med dubbade vinterdäck i centrum, välj istället friktionsdäck
  • Undvik att elda i vedkamin, öppen spis och liknande inom tätbebyggt område
  • Använd motorvärmare när det är kallt.


 7. Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om utsläpp, miljö och buller

Kampanjer
 • Välkommen ​ till Uppsala!

  Det händer spännande saker i Uppsala, det har det alltid gjort. En plats för intressanta investeringar och en hållbar framtid. En plats för samarbeten och möjligheter. En plats för nyskapande och tradition. En plats för lärande och utveckling.

 • Welcome to Uppsala

  A place for exciting investments and a sustainable future. A place for collaborations and opportunities. A place for innovation and tradition. A place for learning and development.

 • Trafikändring på Kungsgatan

Så arbetar vi med utsläpp, miljö och buller

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.