Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Trafikändring på Kungsgatan

Den 1 januari 2022 begränsades genomfartstrafiken på Kungsgatan, vilket innebär påbjuden körriktning i höjd med Vaksalagatan. Påbudet är en del i kommunens arbete med att få en tillgängligare stadskärna samt renare och säkrare stadsmiljö.

Syftet med trafikregleringen

Oavsett om man väljer att åka kommunalt, gå, cykla eller ta bilen, ska det vara lätt och smidigt att ta sig fram i Uppsalas centrala delar. Kungsgatan är hårt trafikerad och då bland annat av genomfartstrafik vilket, vid vissa tidpunkter, har påverkat framkomligheten för kollektivtrafiken.

För att motverka problemet har Uppsala kommun som ett första steg nu infört en trafikreglering om påbjuden sväng, i höjd med Vaksalagatan på Kungsgatan. Detta gäller för all motortrafik förutom utryckningsfordon, kollektivtrafik och tunga lastbilar (på grund av höjden). 

 • Tidigare trafikmätningar som kommunen gjort, visar att biltrafiken på Kungsgatan kan minska med cirka 37 procent om genomfartstrafiken tas bort.
 • Vi behöver även ge mer plats för kollektivtrafiken, som har en utmaning i att hålla restiderna på grund av att trafiken stoppas upp av bilköer. 
 • Trafiksäkerheten ökar mellan Strandbodgatan och Råbyvägen i och med att biltrafiken minskar.
 • Med minskat buller och partikelutsläpp får vi en hälsosammare miljö utmed Kungsgatan.
 • Miljön förbättras för boende i området och för de oskyddade trafikanterna.

Säker och trygg trafikmiljö

Kommunens mål är en säker, trygg trafikmiljö och en tillgänglig stadskärna. När en trafikreglering genomförs kan det innebära ökad trafik på intilliggande gator och kvarter. För att se över hur regleringen påverkar genomförs kontinuerliga trafikmätningar samt att man filmar med drönare över området. Utifrån resultatet kommer Uppsala kommun att se över om det krävs fler åtgärder än nedan listade.

 • Kommunen ser över om korsningen Storgatan och S:t Persgatan behöver säkras för cyklister.
 • En ny luftmätare sätts upp på Väderkvarnsgatan för att kontrollera värdena där, och för att se om det kommer att behövas åtgärder för att motverka en ökad trafikmängd.
 • Hastighetsdämpande åtgärder införs, så kallade snällgupp som gör att farten hålls ned. Att bilarna svänger in på Vaksalagatan kan innebära ökad trafik på Väderkvarnsgatan.
 • En luftmätare sätts upp på Väderkvarnsgatan, för att hålla koll på luftkvaliteten.

Så här ser förändringen ut

Påbudsskyltar har satts upp. Kommer man med bil

 • söderifrån svänger du höger in på Vaksalagatan.
 • norrifrån svänger du vänster in på Vaksalagatan.

900px-TILLÅTNA_OCH OTILLÅTNA_KÖRRIKTNINGAR_KORSN_KUNGSG_VAKSALAG-02.jpg

Se större karta. 

Alternativa bilvägar till citykärnan

Om du inte väljer att åka kommunalt eller ta dig in till stadskärnan på annat sätt och behöver ta bilen finns det flera alternativa vägar för att undvika Kungsgatan.

900px-Karta_rekommenderade_färdvägar_Uppsala_centrum-01.jpg

Se större karta.  

Parkeringsområden i centrum

Väljer du att ta bilen in till centrum finns det flera parkeringsområden att välja mellan. Illustrationen visar hur man tar sig till det mest populära parkeringarna.

Kollektivtrafik samt cykelvägar i centrum

När antalet bilar minskar blir det lättare för bussarna att ta sig fram på Kungsgatan. Det blir färre köer, vilket gör bussfärden snabbare och smidigare. Utmed Kungsgatan finns flera busshållplatser varifrån du lätt tar dig vidare inne i stan. 

Mer om lokaltrafiken hos UL.

För dig som väljer att ta cykeln kommer du att kunna ta dig fram säkrare via Kungsgatan när genomfartstrafiken försvinner. I Uppsala tätort finns 45 mil cykelvägar och inne i stan finns flera cykelparkeringsplatser.

En karta som visar alla cykelvägar finns här.

Ansökan om dispens

Anser man att det finns särskilda skäl att man måste nyttja Kungsgatan för att ta sig till en viss punkt finns det möjlighet att ansöka om dispens. Detta gör man via denna sida.

Säker och trygg trafikmiljö

Kommunens mål är en säker, trygg trafikmiljö och en tillgänglig stadskärna. Att införa en trafikreglering kan innebära att intilliggande gator och kvarter behöver förstärkning i form av hastighets- och framkomlighetsbegränsande åtgärder för att öka säkerheten.

Bland annat

 • ser kommunen nu över om korsningen Storgatan och S:t Persgatan behöver säkras för cyklister.
 • införs hastighetsdämpande åtgärder, så kallade snällgupp som gör att farten hålls ned. Att bilarna svänger in på Vaksalagatan kan innebära ökad trafik på Väderkvarnsgatan.
 • att en luftmätare sätts upp på Väderkvarnsgatan, för att hålla koll på luftkvaliteten.

Luftföroreningar

Kungsgatan har under lång tid belastats tungt av genomfartstrafik och är idag en av de mest luftförorenade gatorna i Sverige. Höga halter av kvävedioxider och andra miljöfarliga partiklar har uppmätts tre år i rad, se tabellerna nedan. Luftföroreningarna kommer bland annat från vägtrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar.

Kommunen har tidigare infört:

 • Förbud mot dubbdäck på delar av Kungsgatan och Vaksalagatan.
 • 30-zon i centrum.
 • Bättre renhållning av gator.
 • Signalprioritering för bussar och miljözon för tunga fordon.

Värden av kvävedioxid

Vid mätningar som gjorts på Kungsgatan har nedanstående värden uppmätts, där vi bland annat har mätt halten av kvävedioxid (NO2). Enligt normen för kvävedioxid (NO2) får dygnsvärdet 60 mikrogram/kubikmeter inte överskridas mer än 7 gånger/år.

 • 2017 - överskreds dygnsvärdet 22 dygn.
 • 2018 - överskreds dygnsvärdet 31 dygn.
 • 2019 - överskreds dygnsvärdet 24 dygn.
 • 2020 - överskreds dygnsvärdet 2 dygn, normen klarad.
 • 2021 (till och med 16 november) - överskreds dygnsvärdet 1 dygn.

Andra värden som har mätts är miljökvalitetsnorm för partiklar, där normvärdet inte får överskridas mer än 35 gånger/år:

 • 2017 - överskreds dygnsvärdet 37 dygn.
 • 2018 - överskreds dygnsvärdet 11 dygn, normen klarad.
 • 2019 - överskreds dygnsvärdet 19 dygn, normen klarad.
 • 2020 - överskreds dygnsvärdet 6 dygn, normen klarad.
 • 2021 (till och med 16 november) överskreds dygnsvärdet 4 dygn.