Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Uppsala.

  Arbetet med att minska brottsligheten och öka Uppsalabornas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

 2. Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet

  Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har haft samverkansöverenskommelser kring gemensamt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete sedan flera år tillbaka. Målet med samverkan är att Uppsala ska vara en trygg, säker och socialt hållbar kommun för alla som bor, besöker och verkar här.

  Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala under perioden 2024-2027. Det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska utgå från ett gemensamt, systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt.

  Till samverkansöverenskommelsen hör en åtgärdsplan med de prioriterade samverkansområden som Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta ska arbeta med. Åtgärdsplanen anger inriktning, ansvarsfördelning, åtaganden, mål och tidsplan för respektive samverkansområde. Vi följer upp åtgärdsplanen varje och justerar den vid behov.

  Läs samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Polismyndigheten

 3. Effektiv samordning för trygghet (EST)

  Uppsala kommun, polisen och andra aktörer arbetar tillsammans för att skapa trygghet. Vi använder metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) för att ge tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att uppstå. Det gör det möjligt att minska och förebygga otrygghet.

  Tillsammans skapar vi en gemensam lägesbild, utifrån ett arbetssätt som baseras på kunskap. Vi kartlägger och analyserar förhållanden och förutsättningar systematiskt och strukturerat.

  Det gör att vi kan anpassa insatserna efter hur läget ser ut just nu. Det gör också att vi tillsammans kan följa lägesbilden i olika områden över tid och se vilka förändringar som sker.

  Läs mer om hur kommunen arbetar med EST.

 4. Lokala brottsförebyggande rådet

  Det lokala brottsförebyggande rådet (Lokala Brå) har som uppgift att öka kunskapen om brottsligheten och dess konsekvenser. Rådet ska också identifiera behov av åtgärder, samordning och samverkan.

  Det lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun är ett forum för dialog och kunskapshöjande insatser mellan förtroendevalda politiker, tjänstepersoner inom Uppsala kommun, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta och andra externa aktörer.  

  I den lag som antogs 1 juli 2023 om kommuners brottsförebyggande ansvar ska alla kommuner ha ett strategiskt råd. I Uppsala kommun är Lokala Brå det strategiska rådet.

  Läs mer om Lokala brottsförebyggande rådet

 5. Medborgarlöften

  Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad du upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker. De syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

  För att kunna ta fram ett medborgarlöfte genomför polisen och kommunen medborgardialoger. Dialogerna kan exempelvis genomföras via en fysisk träff, en enkät eller i en kombination. Dialogens syfte är att ta reda på vad du tycker.

  När dialogen är avslutad tar polisen och kommunen fram en gemensam lägesbild för det aktuella området. När lägesbilden finns på plats är det dags att prioritera och komma fram till gemensamma fokusområden för samverkan. Slutligen formuleras, undertecknas och kommuniceras medborgarlöften.

  Läs mer om hur medborgarlöften tas fram på polisens webbplats.  

  Pågående medborgarlöften

  Just nu har vi inga pågående medborgarlöften.

  Avslutade medborgarlöften

  Medborgarlöfte Resecentrum

  Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra

  Medborgarlöfte Sala backe

 6. Medborgardialoger

  Inom ramen för samverkansöverenskommelsen genomför kommunen och polisen tillsammans medborgardialoger för att följa upp tidigare löften och som grund för de nya medborgarlöften som tecknas.

  Medborgardialog för ett tryggt resecentrum i september 2017

  Medborgardialog Gottsunda/Valsätra i november 2018

  Medborgardialog för ett tryggt resecentrum i september 2019

  Medborgardialog för ett tryggt resecentrum oktober 2023 

 7. Fokus Gottsunda 2019–2024

  I juni 2019 inledde Uppsala kommun tillsammans med polisen en strategisk satsning 2019–2024 mot den grova, organiserade brottsligheten i Gottsunda och Valsätra. Inom ramen för detta, kommer Brottsförebyggande rådet efter behov och förutsättningar att medverka i genomförandet av den forskningsintensiva myndighetens så kallade fasmodell, ett kunskapsbaserat metodstöd.

  Satsningen Fokus Gottsunda utgår inledningsvis från sex målområden:

  • Minska antalet skjutningar
  • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen
  • Öka tryggheten i Gottsunda centrum
  • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning
  • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt
  • Minska rekryteringen till kriminalitet

  Brås fasmodell är ett verktyg som hjälper till att motivera de som arbetar med insatsen, så att de förstår varför man genomför en viss åtgärd vid en viss tidpunkt, men även hur den hänger ihop med kommande åtgärder i framtiden. Det handlar om att stegvis minska brottsligheten i ett område.
  Grunden för modellen är att ett område kan befinna sig i tre olika faser och att varje fas har olika förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete.

  • Fas 1. Det är svårt för polis och kommun att arbeta i området. Då handlar det främst om att skapa förutsättningar för ett mer omfattande brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete i nästa fas.
  • Fas 2. Det etablerade samhället har lyckats återta viss kontroll i området och då finns det ännu större utrymme för förebyggande aktiviteter.
  • Fas 3. De boendes förtroende för kommun och polis har ökat ytterligare vilket speglar sig i att fler lämnar information till polisen och kommunen. Det ökar förutsättningarna för att även arbeta mot den mindre synliga brottsligheten.
 8. Fokus på barn och unga

  Kommunen och polisens samarbete fokuserar även på åtgärder bland barn och unga.

  Uppsala ungdomsjour

  Uppsala ungdomsjours samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (förkortat SSPF) har gemensamma samordnare i de mest utsatta områdena som arbetar med sociala insatser för att upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa.

  Uppsala ungdomsjours främsta uppgift är att:

  • förebygga social oro
  • arbeta områdesbaserat med lokala aktörer
  • tidigt upptäcka ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger, kriminalitet och radikalisering.

  Läs om ungdomsjourens arbete - uppsala.se.

  Unga och brott - informationsblad om orosanmälningar och polisanmälningar

  Kommunen och polisen har tagit fram ett informationsblad om orosanmälningar och polisanmälningar inom skola och fritid. Det ger vägledning kring hur skolenheter och fritidsgårdar inom Uppsala kommun ska agera kring händelser som kan leda till polisanmälan eller anmälan till socialtjänsten.  

  Informationen utgår från barnens bästa där ett snabbt och konsekvent agerande från skola, fritid, polis och socialtjänst är viktigt för det enskilda barnets säkerhet. Rutinerna gäller för alla skolor och skolformer inom Uppsala kommun.

  Informationsblad om oros- och polisanmälningar.  (PDF, 2 MB) 

 9. Gruppvåldsintervention (GVI)

  Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. I Uppsala kommun samarbetar kommunen, polisen och kriminalvården inom GVI.

  Läs mer om gruppvåldsintervention (GVI)