Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Medborgardialog Gottsunda/Valsätra

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

Medborgardialog Gottsunda/Valsätra 2018

I november 2018 genomfördes en medborgardialog i Gottsunda/Valsätra. Denna låg till grund för ett medborgarlöfte som är en samverkansöverenskommelse för ökad trygghet och minskad brottslighet.  Medborgardialogen genomfördes av Uppsala kommun, polisen och den för året nybildade fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra, det primära verktyget var en enkät. Den 8 november fanns representanter från fastighetsägare, polis och kommun på plats i Gottsunda Centrum klockan 14-20 för att genomföra enkäten, den fanns även tillgänglig på internet från den 1 november fram till den 17 november. Under tillfället på plats i Gottsunda centrum den 8 november fanns även två kartor över stadsdelarna där medborgarna kunde markera ut trygga respektive otrygga platser.

Resultat

Svar som samlades in handlade om utomhusmiljön, benägenhet att polisanmäla och vittna samt åsikter om trygga och otrygga platserna. Totalt svarade 953 personer på enkäten, drygt 68 procent av deltagarna var boende i Gottsunda eller Valsätra.

Utomhusmiljön

Vi frågade vad som är viktigt i utomhusmiljön för att Gottsunda/Valsätra ska kännas tryggare. Det ansågs vara att laga det som är trasigt utomhus samt snabbare städning efter brända bilar och annan skadegörelse med 44 respektive 42 procent av svaren. De liknande alternativen som representerar städning utomhus samt snabbare borttagning av brända bilar fick cirka 28 procent vardera. Ungefär en tredjedel av deltagarna valde att lämna ett fritextsvar, i de knappt 300 fritextsvaren nämns önskemål relaterat till ökad polisiär närvaro eller bättre belysning mest frekvent med ungefär en fjärdedel vardera. Svar som återkommer men med lägre frekvens inkluderar bland annat övervakningskameror, brottsbekämpning, att hålla efter buskage och skogspartier samt fler aktiviteter för barn och unga.

Uppsala kommun har sedan sommaren 2018 haft fler ordningsvakter utomhus i Gottsunda/Valsätra. 38 procent av deltagarna i dialogen uppgav att de känner sig tryggare av detta. Ungefär 30 procent har inte märkt att det finns fler ordningsvakter, en liknande andel känner ingen skillnad och drygt 2 procent uppgav att de känner sig mer otrygga.

Att invånare vill se närvarande polis till högre grad i området har varit ett återkommande tema under tidigare dialoger som genomförts i området. I den här dialogen ställdes därför en fråga var de svarande helst vill träffa polisen. Gottsunda centrum var den plats som flest pekade ut (72 procent), följt av utomhus i bostadskvarter (52 procent) och på poliskontor (44 procent). Svarsfrekvensen för poliskontor stiger med åldern, från 9 procent av de yngsta (10–15 år) till 60 procent av de äldsta (66+). Det är även en betydligt lägre andel yngre deltagare än övriga som svarat att de vill träffa polisen utomhus i bostadskvarter (24 procent av 10–15 år), däremot vill över hälften (52 procent) av dem träffa polisen i skolor. Boende i Valsätra svarar till en högre grad än boende i Gottsunda att de vill se polis utomhus i bostadskvarteret, 61 procent respektive 46 procent 

Om polisanmälan och att vittna

Mot bakgrund av kriterierna för Nationella operativa avdelningens (NOA:s) kategorisering av särskilt utsatt område, som bland annat inkluderar obenägenhet att delta i rättsprocesser, eventuell förekomst av övergrepp i rättssak och parallella samhällsstrukturer; ställdes tre frågor om benägenhet att polisanmäla och vittna. 87 procent svarade att de skulle polisanmäla om de själva blev utsatta för ett brott och 81 procent svarade att de skulle tipsa polisen om de har kännedom om att någon annan har eller kommer begå ett brott.

Det är i de här tre frågorna som det har gått att utläsa störst skillnader i svar mellan män och kvinnor. En något högre andel kvinnor än män har svarat ja på frågorna om polisanmälan och att tipsa polisen, 89 procent respektive 82 procent av andelen kvinnor. När det kommer till att vittna i rättegång har däremot en högre andel män svarat ja på frågan. Samtidigt är skillnaden i osäkerheten på den frågan betydligt större. 22 procent av männen har svarat ”vet inte” medan ytterligare 15 procentenheter, det vill säga 37 procent av kvinnorna, har svarat att de inte vet om de skulle ställa upp som vittne i en rättegång.

Trygga och otrygga platser

Platser som pekades ut flest gånger som otrygga låg koncentrerat kring Bandstolsvägen. Även platser utanför Gottsunda Centrum och runt cykelvägen som går ner förbi Treklangen mot musikparken pekades ut som otrygga. Dessa platser förekommer även frekvent i liknande aktiviteter som gjorts under tidigare dialoger, där även cykelbanor och enstaka punkter i bostadsområden märkts ut. Veckan efter medborgardialogens avslut genomfördes även en trygghetsvandring där brister i belysning påpekades på några av nämnda platser. Den vanligaste platsen som pekades ut som trygg var inne i centrumbyggnaden. 

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Enkät för medborgardialog om området Gottsunda/Valsätra. Ansvariga för medborgardialogen är Uppsala kommun, Polisen och Fastighetsägarna Gottsunda/Valsätra.

Beskrivning

In English:

Citizen dialogue in Gottsunda/Valsätra. A collaboration between Uppsala Municipality, the Police and the Landlords Association Gottsunda/Valsätra.

We would like to know what you think

Here are some questions for you to tell us what you think is needed for Gottsunda/Valsätra to become a safer place. We will use your answers in our work with developing a citizen's promise to make Gottsunda/Valsätra a safe part of the city that everyone can enjoy.

Go to survey (in English)  

Vi vill gärna veta vad du tycker

Här följer några frågor där du får svara på vad du tycker behövs för att Gottsunda/Valsätra ska bli en tryggare plats. Dina svar kommer vi att använda i vårt arbete med att ta fram ett medborgarlöfte för att göra Gottsunda/Valsätra till ett område där alla kan trivas.

Fyll i enkäten