Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Samverkan med polisen

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Uppsala. Arbetet med att minska brottsligheten och öka Uppsalabornas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har haft överenskommelser och samverkansavtal kring gemensamt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete sedan flera år tillbaka. Målet med samverkan är att Uppsala ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, besöker och verkar här.

Samverkansöverenskommelsen innebär att Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta under perioden 2020 – 2023 arbetar gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala. Parterna förstärker arbetet för att skapa en trygg och säker skolmiljö som är fri från narkotika, hot och våld. Vidare stärker parterna arbetet med särskilt utsatta brottsoffer och möjliggör samverkan kring nya uppkomna problembilder och prioriterade insatser.

Läs samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Polismyndigheten .

Medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad du upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker. De syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

För att kunna ta fram ett medborgarlöfte genomför polisen och kommunen medborgardialoger. Dialogerna kan exempelvis genomföras via en fysisk träff, en enkät eller i en kombination. Dialogens syfte är att ta reda på vad du tycker.

När dialogen är avslutad tar polisen och kommunen fram en gemensam lägesbild för det aktuella området. När lägesbilden finns på plats är det dags att prioritera och komma fram till gemensamma fokusområden för samverkan. Slutligen formuleras, undertecknas och kommuniceras medborgarlöften.
Läs mer om hur medborgarlöften tas fram på polisens webbplats

Här hittar du pågående medborgarlöften

Medborgarlöfte Resecentrum

Här hittar du avslutade medborgarlöften

Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra

Medborgardialoger

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen genomför kommunen och polisen tillsammans medborgardialoger för att följa upp tidigare löften och som grund för de nya medborgarlöften som tecknas.
Medborgardialog Gottsunda/Valsätra i november 2018
Medborgardialog för ett tryggt resecentrum i september 2019

Fokus Gottsunda 2019–2024

I juni 2019 inledde Uppsala kommun tillsammans med polisen en strategisk satsning 2019–2024 mot den grova, organiserade brottsligheten i Gottsunda och Valsätra. Inom ramen för detta, kommer Brottsförebyggande rådet efter behov och förutsättningar att medverka i genomförandet av den forskningsintensiva myndighetens så kallade fasmodell, ett kunskapsbaserat metodstöd.
Satsningen Fokus Gottsunda utgår inledningsvis från sex målområden:

 • Minska antalet skjutningar
 • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen
 • Öka tryggheten i Gottsunda centrum
 • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning
 • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt
 • Minska rekryteringen till kriminalitet

Brås fasmodell är ett verktyg som hjälper till att motivera de som arbetar med insatsen, så att de förstår varför man genomför en viss åtgärd vid en viss tidpunkt, men även hur den hänger ihop med kommande åtgärder i framtiden. Det handlar om att stegvis minska brottsligheten i ett område.
Grunden för modellen är att ett område kan befinna sig i tre olika faser och att varje fas har olika förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete.

 • Fas 1. Det är svårt för polis och kommun att arbeta i området. Då handlar det främst om att skapa förutsättningar för ett mer omfattande brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete i nästa fas.
 • Fas 2. Det etablerade samhället har lyckats återta viss kontroll i området och då finns det ännu större utrymme för förebyggande aktiviteter.
 • Fas 3. De boendes förtroende för kommun och polis har ökat ytterligare vilket speglar sig i att fler lämnar information till polisen och kommunen. Det ökar förutsättningarna för att även arbeta mot den mindre synliga brottsligheten.

Fokus på barn och unga

Kommunen och polisens samarbete fokuserar även på åtgärder bland barn och unga. Uppsala ungdomsjours samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (förkortat SSPF) har gemensamma samordnare i de mest utsatta områdena som arbetar med sociala insatser för att upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa.

Uppsala ungdomsjours främsta uppgift är att:

 • förebygga social oro
 • arbeta områdesbaserat med lokala aktörer
 • tidigt upptäcka ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger, kriminalitet och radikalisering.

Läs mer om ungdomsjourens arbete.

Lokala brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala består av representanter från myndigheter, skola och näringsliv och arbetar för att motverka och minska risken att unga människor hamnar i kriminalitet. Rådet samarbetar med polis, fastighetsägare, landsting, kollektivtrafik samt med grund- och gymnasieskolor.

Läs mer om Lokala brottsförebyggande rådet

Läs mer om kommunens arbete med unga och droger.

Läs mer om kommunens arbete med unga och brott.