Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Lagen (2006:378) om lägenhetsregister uppger att kommunen har en skyldighet att tilldela belägenhetsadress till alla bebyggda fastigheter med bostäder, som exempelvis permanentboende och fritidshus. Enligt kommunallagen (2017:725) så får kommuner själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område, som exempelvis belägenhetsadresser på offentliga byggnader, verksamheter och industrier.

  • Belägenhetsadress används inte bara för posthanteringen utan även för taxi, färdtjänst, varutransporter (leveransadress) och blåljustrafik som ambulans, brandkår med flera.
  • Postnummer och postort bestäms av PostNord.
  • Lantmäteriet förvaltar adresserna i fastighetsregistret medan kommunen ser till att uppgifterna i registret hålls aktuella. Lantmäteriet erbjuder sen andra aktörer att köpa uppgifter från fastighetsregistret så att de kan användas i olika GPS-system.
  • Registrerade adressuppgifterna kan man bl.a. se i Kommunkartan (uppsala.se)
  • När en belägenhetsadress har tilldelats kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader.

  Namnsättning

  Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut.

  Det är  Namngivningsnämnden  i Uppsala kommun som ansvarar för att sätta namn på kommunala gator, vägar, parker, kvarter och torg. Om vägen finns med i ett detaljplaneförslag, föreslås vägnamn i samband med planen.

  Läs om adresser och gatunamn (uppsala.se)

 2. Belägenhetsadress

  Belägenhetsadresserna anger en specifik geografisk plats, till exempel ett hus eller en entré. Belägenhetsadresserna utgör grunden för postadresser och anger själva adressområdet, till exempel befintlig gata med tillhörande adressplats, det vill säga adressnumret med eventuellt tillhörande tilläggsbokstav.

  Alla byggnader där det finns människor ska ha en belägenhetadress. Genom adressens koordinater får adressen ett unikt läge och kan då tillsammans med annan information användas i geografiska informationssystem, GIS. Adressen blir då sökbar via bland annat GPS.

  • Alla lägenheter i flerbostadshus som har en egen ingång till bostaden ska ha en egen adress, vi adressätter alltid även fristående sophus.
  • Vi adressätter inte sidoentréer till samma trappuppgång som huvudentrén, inte heller till soprum inne i ett exempelvis flerbostadshus.

  En offentlig byggnad med flera huvudentréer ska ha en belägenhetsadress för varje huvudentré där personer passerar in och ut (inte utrymningsvägar). Exempel på sådana byggnader är skolor, förskolor, äldreboenden, kontorsbyggnader och köpcentra och så vidare. Vilken av dessa belägenhetsadresser som ska används som leveransadress och för postleverans väljer verksamheten. Posten ska såklart levereras där postlådan finns.

  Det är fastighetsägaren som ansöker om att få adress till sin byggnad/byggnader.

  För tätorten består en adress av gatu- eller vägnamn och ett nummer. Om nya hus byggs eller entréer förtätas och inget nummer finns reserverat, så är det mer vanligt med tillägg av bokstäver (här kallade littera), exempel 15A, 15B.

  Det är fastighetsägaren som ansöker om att få adress till sin byggnad/byggnader.

  På landsbygden gäller adressområden som kommer från by- eller traktnamn följt av gårdsnamn eller enbart nummer. Där förekommer även vägnamn med nummer. Det är bara gods och större gårdar som har gårdsnamn. Ett gårdsnamn har alltid en historisk hävd. Ett områdesnamn kan bara finnas på ett ställe i kommunen och alla adresser är unika.

  Det är fastighetsägaren som ansöker om att få adress till sin byggnad/byggnader.

 3. Beställ ny adress

  Adresser brukar vanligtvis fastställas i samband med behandling av bygglovsansökningar och planering av nya områden, men kan redan beställas när fastigheten avstyckats. Många verksamheter kan ha nytta av adressen långt innan eventuella byggnader finns på plats.

  Beställning av ny adress är kostnadsfri.

  Beställning via blankett

  Blankett för beställning av ny adress eller ändra adress (PDF, 56 KB)

  Skicka in din blankett med e-post till: adress.byggnad@uppsala.se

  eller med brev till

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen, Geodataenheten
  753 75 Uppsala

 4. Lägenhetsnummer

  Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet som har samma entré så ska varje lägenhet ha ett lägenhetsnummer. Detta gäller alltså inte bara flerfamiljshus utan även vanliga bostadshus med fler än en bostadslägenhet inom samma entré.

  Fastighetsägaren föreslår ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer sen lägenhetsnumren, för in dem i Lantmäteriets register och underrättar fastighetsägaren om beslut.

  Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnumret bland annat information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Registret används bland annat till folkbokföring och för att ta fram statistik om hushåll och bostäder.

 5. Uppdatera lägenhetsregistret

  Enligt lagen om lägenhetsregister 14 och 16 § (2006:378) så ska fastighetsägaren anmäla alla eventuella förändringar i lägenhetsbeståndet till Stadsbyggnadsförvaltningen, senast en månad efter gjord förändring.

  Enligt 22 och 23 §§ lagen om lägenhetsregister så får kommunen enligt nämnda lag förelägga en fastighetsägare att fullgöra sina skyldigheter. Om ett sådant föreläggande inte följs kan det beslutas om ett föreläggande förenat med ett vite.

  Skicka e-post till adress.byggnad@uppsala.se om du är osäker på vilka uppgifter som i idag finns registrerade i lägenhetsregistret på just din fastighet eller adress, så skickar vi uppgifterna till dig.

  Uppdatering av lägenhetsregistret är kostnadsfritt.

  Följande uppgifter behöver du lämna in till Uppsala kommun

  • Bostadsarea
  • Byggnadsändamål
  • Nybyggnadsår
  • Ombyggnads- eller tillbyggnadsår
  • Antal rum
  • Kökstyp
  • Bostadsarea
  • Lägenhetskategori
  • Byggnadsändamål
  • Bostadsändamål
  • Nybyggnadsår
  • Ombyggnads- eller tillbyggnadsår
  • Lägenhetsnummer

  Mer omfattande beskrivning av registrets innehåll

  På Lantmäteriets hemsida hittar du en mera omfattande beskrivning av de olika delarna i lägenhetsregistret, till exempel vad som räknas som ett rum, hur man sätter lägenhetsnummer, vad som specificerar de olika kökstyperna eller specialbostäderna.

  Registrets innehåll ─ lantmateriet.se

  Uppdatering via blankett

  Blankett för uppdatering av lägenhetsregistret  (PDF, 152 KB)

  Skicka in din blankett med e-post till: adress.byggnad@uppsala.se

  eller med brev till

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen, Geodataenheten
  753 75 Uppsala

 6. Beslut på adress och lägenhetsnummer

  När kommunen beslutat om en ny adress eller lägenhetsnummer så registreras detta i ett nationellt register hos Lantmäteriet och meddelas strax därpå till fastighetsägare i utskickat beslut.

  Enligt 25 § lagen om lägenhetsregister får beslut enligt 10§ och 11§ i första stycket inte överklagas. Observera att 10§ endast gäller belägenhetsadresser till bostäder. Beslut om övriga belägenhetsadresser följer av kommunens allmänna kompetens enligt kommunallagen och kan överklagas med laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Uppsala.

  Beslut om ny adress eller lägenhetsnummer skickas vanligtvis ut inom två veckor efter lagd beställning, beslut skickas alltid ut till både fastighetsägare och eventuellt ombud. Under sommaren och under jul och nyår är handläggningstiden längre, då har vi även begränsad möjlighet att svara på frågor.

  Uppgifterna i lägenhetsregistret aviseras automatiskt till PostNord och Skatteverket och därifrån sprids sedan adressen till myndigheter, försäkringsbolag, banker, företag med flera som prenumererar på adressinformationen. Det kan finnas enstaka företag och föreningar som behöver upplysas om ändringen.

  Fastighetsägaren ansvarar för att upplysa hyresgäster och arrendatorer om adresser och ändringar. När fastighetsägaren har fått del av ett beslut om fastställda lägenhetsnummer, skall fastighetsägaren inom en månad skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

 7. Skyltning

  Skyltning av adresser längs vägar och på byggnader underlättar för besökande samt utryckningsfordon. Det är väghållaren alternativt fastighetsägaren som ansvarar för skyltningen.

  Skyltning av lägenhetsnummer ─ lantmäteriet.se

 8. Adressinformation hos andra aktörer

  Om din adress är felaktig eller saknas hos andra aktörer som Eniro, Hitta, Google med flera, kan det bero på att dessa aktörer själva ansvarar för att uppdatera sina adressuppgifter.

  Vid ny adress eller ändring av adress kan det ta månader innan den korrekta adressen registreras hos dem. Vissa av dessa aktörer erbjuder möjligheten att själv göra felanmälningar av felaktiga adressuppgifter.

 9. Kontakta oss

  Kontakta en handläggare

  • Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och eventuella ombud är välkomna att kontakta oss vid frågor om lägenhetsnummer och adressättning.
  • Hyresgäster ska i första hand vända sig till sin fastighetsägare för dessa frågor.
  • Om du skickar din fråga och ditt telefonnummer via e-post ringer vi upp dig.

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Slut med fastfrusna luckor på Ulva kvarn

  De gamla dammluckorna i trä på Ulva kvarn isade igen på vintern, dykare fick hyras in för att rensa bort grenar och manuella domkrafter användes för att öppna luckorna. Nu installeras nya uppvärmda aluminiumluckor som teknikerna kan övervaka på en mobilskärm.

 • Se resultatet i folkomröstningen per valdistrikt

  Nu är resultatet i Uppsala kommuns folkomröstning fastställt. I vår karta kan du se resultatet och valdeltagandet i ditt valdistrikt.

 • Plan för nya grönområden vid Fyrishov

  Uppsala kommun planerar för nya grönområden vid Fyrishov. Det ska bland annat bli en park och ett gång- och cykelstråk längs med Fyrisån.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

 • Arkitekturpriset

  Uppsala kommun delar varje år ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Priset delas ut sedan 2020 för att uppmuntra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att väcka debatt om de värden som god arkitektur ger.

 • Framtidens konstverksamhet

  Här kan du läsa om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala bygger vi spårväg för att fler ska kunna åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Moderna spårvagnar rymmer många resenärer samtidigt som de erbjuder ett bekvämt och miljövänligt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Så arbetar vi med:

  Klimatanpassning

  Klimatförändringarna är här och extremväder blir allt vanligare. Redan i dag ser vi översvämningar och värmeböljor som påfrestar samhället, även i Uppsala. För att Uppsala ska vara anpassat till klimatförändringarna jobbar kommunen med klimatanpassning. Uppsala kommun planerar och bygger staden för framtiden och förbereder oss för extremväder. Det gör vi för att klara dagens och framtidens klimatförändringar.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Ny översiktsplan

  Uppsala fortsätter utvecklas i snabb takt. Vi beräknar att vi blir omkring 330 000 invånare 2050. Vi behöver därför planera för hur hela kommunen – staden, tätorterna och landsbygderna – ska kunna fortsätta vara en attraktiv och hållbar plats att bo, verka och leva. Den nu gällande översiktsplanen från 2016 håller därför på att uppdateras. Den nya översiktsplanen behöver ta höjd för fortsatt befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder, service och arbetsplatser. En utveckling som ska ske med minsta möjliga klimatavtryck, bidra till utvecklingen av goda livsmiljöer och stärka förutsättningarna för kommunens näringsliv. Vi beräknar att en ny översiktsplan finns på plats 2028.