Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du överblick över bygglovsprocessen.

  Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

 2. Åtgärder som behöver bygglov

  Ta först reda på om du behöver bygglov eller om det räcker att göra en anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan.

  När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska 

  • sätta upp mur eller plank
  • bygga inglasad altan 
  • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad
  • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial
  • sätta upp skyltar eller ljusanordningar.

  Exempel på vad som gäller vid vanliga bygglovsprojekt.

  Tänk på den framtida energiförbrukningen när du bygger nytt, bygger till eller ändrar en byggnad. Genom att välja smarta lösningar sparar du både pengar och miljö. Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få råd om klimatskal, värmesystem och ventilation.

  Olovligt byggande

  Om du gör något som kräver bygglov utan att ha bygglov är ditt bygge olovligt. Vid olovligt byggande måste du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också få betala om du river eller gräver utan rivningslov eller marklov. Läs om olovligt byggande och sanktionsavgifter.

 3. När du inte behöver bygglov – gör en anmälan

  Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Men du måste vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga.

  Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som rör

  • planlösningen
  • eldstäder och rökkanaler
  • ventilation
  • vatten och avlopp.

  attefallsreglerna finns det fler bygglovsbefriade åtgärder. 

  På boverket.se kan du läsa om vilka åtgärder som inte kräver bygglov.
  Är du osäker kan du vända dig till bygglovsinformationen.

  Lagändring från 1 januari 2019

  1 januari 2019 började en ny ändring i plan- och bygglagen att gälla. Den innebär bland annat att du har rätt att få en reducerad avgift för ditt bygglov om vår handläggning tar längre tid än 10 veckor. Lagändringen innebär också att vi är tydligare med när du behöver lämna in kompletteringar om din ansökan inte är fullständig.

  Läs om vad lagändringen innebär

  Gör en anmälan

  Anmäl bygglovsfria åtgärder

  När vi har granskat och godkänt din bygganmälan får du ett startbesked.

  Vad det kostar

  I taxan för bygglov kan du se vad olika anmälningspliktiga åtgärder kostar.

  Handlingar du ska skicka in

  När du gör en anmälan kan du behöva skicka in några av dessa handlingar:

  • situationsplan i skala 1:500 som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns
  • planritning i skala 1:100 
  • fasadritning i skala 1:100 med befintliga och blivande marklinjer
  • sektionsritning i skala 1:100
  • kontrollplan 
  • konstruktionsritning över grund och stomme
  • ritningar på eventuella ventilations-, avlopps- och vatteninstallationer.

  Om du har tänkt bygga närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du skicka med

  Läs om ansökningshandlingar och krav på ritningar.

  Beställ ritningar, kartor och detaljplaner.

 4. Förhandsbesked för lokaliseringsprövning

  Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker göra är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Det kan exempelvis vara att bygga ett enbostadshus. Nästa steg är bygglovet som handlar om utformning och utförande av det du vill bygga.

  I de här fallen är det vanligt att söka förhandsbesked:

  • om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område
  • om du vill stycka av mark till en ny fastighet.

  I Uppsala kommun finns en riktlinje framtagen som beskriver hur lokaliseringsprövningen utanför detaljplanerat område ska bedömas. Den riktlinjen ger dig en bra bild av vilka delar vi tittar på i bedömningen av din ansökan om förhandsbesked.

  Kommunens riktlinjer för lokaliseringsprövning

  Läs på boverket.se om vad som prövas när du ansöker om förhandsbesked och vad ett postivt beslut innebär  

  Sök förhandsbesked

  Bygga på landsbygden

  Om du planerar att bygga ett nytt hus på landsbygden finns det många saker att tänka på. Det finns flera olika landskapstyper i Uppland där ett nytt hus kan passa in på olika sätt. 

  Folder med inspiration och råd om att bygga hus på landsbygden (PDF, 10 MB)

 5. Bygglov från start till mål

  När du ansökt om bygglov kontrollerar vi först att din ansökan är fullständig. När den är det börjar vi handläggningen. Enligt plan- och bygglagen ska handläggningen ta 10 veckor. Tidsfristen för prövning av lov eller förhandsbesked är tio veckor.

  Så här fungerar det att söka bygglov

  1. Start
   Börja med att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vilken typ av karta du behöver beställa från kommunen.

  2. Handlingar
   Använd våra checklistor så du inte missar något. 

  3. Ansökan
   Se till att din ansökan är fullständig – då sparar du tid. Om din ansökan inte är komplett behöver du lämna in kompletteringar. Din handläggare kommer ge dig ett datum när kompletteringar ska vara inlämnade. Om du lämnar in kompletteringarna för sent kommer ansökan att avvisas och du får skicka in en ny ansökan.

   Kontrollera om du behöver göra en kontrollplan eller anlita en kontrollansvarig.

   Du alltid välkommen att kontakta oss för vägledning. Vi ser gärna att ber om vägledning minst en gång innan du lämnar in din ansökan.  

  4. Personlig handläggare
   När ansökan är inlämnad tilldelas du en personlig handläggare som hjälper dig på vägen.

  5. Förhandsgranskning
   Vi granskar din ansökan för att se om den är fullständig eller om du behöver komplettera.

  6. Kundanpassat bygglov
   Nu behandlar vi ditt ärende. Beslut ska fattas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Alla ärenden hanteras utifrån sina förutsättningar och dina unika behov. Om det behövs frågar vi dina grannar.

   Om vår handläggning tar mer än 10 veckor från att din ansökan kom in har du rätt till reducerad avgift för ditt bygglov. Från vecka 11 reduceras avgiften med en femtedel för varje vecka tills du får ditt beslut.

   När du fått ditt bygglov finns det vissa frågor som behöver bevakas.

   Om ansökan inte kan beviljas direkt så kontaktar vi dig och ser över om det finns några alternativa lösningar.

   Du får möjlighet att yttra dig före beslutet. Vid avslagsbeslut så stannar processen här. Du som söker bygglovet har alltid rätt att överklaga.

  7. Tekniskt samråd
   För vissa mer komplicerade ärenden behöver ett tekniskt samråd genomföras innan du får startbesked.
   Läs om tekniskt samråd på boverket.se

  8. Startbesked
   När du fått startbesked kan du börja bygga! Startbesked ges tillsammans med bygglovet eller efter det tekniska samrådet. Om bygglovet innehåller ett startbesked framgår det på första sidan i beslutet.

  9. Uppföljning
   Kontrollansvarig följer upp arbetet löpande och går igenom kontrollplanen. OM du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som byggherre som ansvarar för att kontroller genomförs under byggtiden.

   Vid behov genomför vi platsbesök.

  10. Slutbesked
   Grattis du är i mål! Nu får du börja använda din byggnad.
 6. Vad det kostar

  Hur mycket det kostar beror oftast på storleken på det du ska bygga. Men även andra saker kan påverka avgiften. Därför går det inte att säga exakt vad olika typer av bygglov kostar.

  Du kan få betala en planavgift eller för nybyggnadskarta, baskarta, utstakning och kontrollmätning. Kontakta bygglovsinformationen om du har frågor om kostnader i samband med bygglov, eller se: Taxor och avgifter för bygglov

 7. Handlingar du kan behöva skicka med

  När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan ska du skicka med ritningar och andra relevanta handlingar. Vilka handlingar du ska skicka med beror på vad du tänker bygga. 

  Checklistor och handlingar.

 8. Andra lov, tillstånd och skyldigheter

 9. Överklaga beslut

  Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

  Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. För alla som inte ska delges ett beslut om bygglov eller förhandsbesked räknas överklagandetiden från den dag som infaller en vecka efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

  Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar och en text som förklarar hur du vill att beslutet ska ändras. Skicka överklagandet till stadsbyggnadsförvaltningen.

  Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

 10. Innan du kontaktar oss

  Observera att vi inte kan granska ditt ärende eller ge besked om lov.

  Här kan du boka ett möte med en bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt.

  Det är många som vill komma i kontakt med bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. För att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt har vi begränsat mötestiden till 15 minuter.

  I första hand vill vi hänvisa till vår digitala rådgivning, Bygglovhjälpen. Där hittar du information om flera åtgärder. Hittar du inte den information du behöver i Bygglovhjälpen går det naturligtvis bra att boka ett rådgivningstillfälle.

  Vid rådgivningstillfället kan vi:

  • förklara det som står i detaljplanen eller i översiktsplanen, det vill säga bestämmelserna för den specifika plats där du har för avsikt att utföra någon lovpliktig eller anmälanpliktig åtgärd
  • guida dig genom Bygglovhjälpen
  • hjälpa dig om du inte hittar din åtgärd i Bygglovhjälpen.

  Öppna Bygglovhjälpen
  Boka en tid med bygglovrådgivningen

 11. Kontakta oss

  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Om du har ett nytt ärende
  Du kan ringa eller mejla till Kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta rätt information. Via Kontaktcenters knappvalsmeny kan du nå bygglovshandläggarna om du till exempel vill boka in ett möte eller ha vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. 

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Installera eldstad hemma? Tänk på detta

  Med höjda elpriser har intresset för att värma upp sitt boende med eldstad ökat markant. Tänk på att det kan finnas andra mer klimatsmarta lösningar. Om du ändå vill installera en ny eldstad eller ändra något i din befintliga installation, behöver du göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Det är också viktigt att du eldar säkert och så klimatsmart som möjligt.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.